Архив избори:
30.03.2017

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН 02 – БУРГАС

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017

___________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ № 25

 

Днес, 25.03.2017 год. от 18,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас назначена с Решения № 4198- НС от 02.02.2017 год.  и  № 4333-НС от 20.02.2017 год. на Централна избирателна комисия.

 

В заседанието участваха:

Председател -Елка Тодорова Стоянова

зам.председател - Георги Кънчев Михов

зам.председател - Антон Жеков Стоянов

секретар -  Севим Неджатиева Ахмедова

и членове:

Наталия Здравкова Минкова

Камелия Димитрова Димитрова

Силвия Стоянова Желева

Пламена Танева Апостолова

Таня Иванова Стоянова-Рангелова

Божан Желязков Божанов

Тинка Асенова Желязкова.

Иванка Маринова Кирязова

Момчил Николов Момчилов

Росица Вълчева Димова

Магдалена Лазарова Атанасова – Чакърова.

Зоя Йорданова Пенева

Кремена Недкова Табакова.

 

Присъстват всички членове на РИК и заседанието се проведе под председателството на  Елка Стоянова при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Предложение от ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Средец

 

 1. Предложение от ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община М.Търново

 

 1. Предложение от ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Поморие

 

 1. Предложение от ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Бургас

 

 1. Предложение от ПП „ГЕРБ“ за извършване на промени в състави на СИК – община Несебър

 

6.Предложение от ПП „ГЕРБ“ за извършване на промени в състави на СИК – община Бургас

 

 1. Предложение от КП „БСП лява България“ за извършване на промени в състави на СИК – община Царево

 

 1. Предложение от Коалиция от партии „България без цензура“ за извършване на промени в състави на СИК – община Бургас

 

 1. Предложение от ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Средец

 

 1. Предложение от КП“Реформаторски блок - глас народен“ за извършване на промени в състави на СИК – община Бургас

 

11.Предложение  от ПП“ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Карнобат

 

 1. Предложение от ПП“ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Приморско

 

 1. Предложение от Коалиция от партии „България без цензура“ за извършване на промени в състави на СИК – община Бургас
 2. Жалба от председателя на Областен съвет на ПП ДПС за констатирана неразрешена предизборна агитация за кандидати за народни представители от листата на ПП ГЕРБ, регистрирани под номер 11 в интегралната бюлетина за изборите на 26.03.2017 г.

 

 1. Предложение от КП „БСП лява България“ за извършване на промени в състави на СИК – община Средец

 

 1. Предложение от КП „АБВ-Движение 21“ за извършване на промени в състави на СИК – община Бургас

 

17.Предложение от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО за извършване на промени в състави на СИК – община Созопол

 

18.Предложение  от ПП“ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Камено

 

19.Разглеждане преписка с вх. № 351/24.03.2017г.  от  РУ Карнобат

 1. Жалба от областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за констатирана неразрешена предизборна агитация, с агитационни материали различни от утвърдената визия на ПП „ГЕРБ“ и изписаният номер на бюлетината е различен от този на ПП „ГЕРБ“

 

 1. Предложение от ПП“ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Бургас

 

 1. Предложение от ПП“ДПС“ за извършване на промени в състави на СИК – община Айтос

 

 1. Предложение от ПП“ГЕРБ“ за извършване на промени в състави на СИК – община Поморие

 

24.Разни

 

Членовете на комисията предварително са се запознали с проектите за решения. Възражения и предложения по същите не бяха направени.

 

Георги Михов направи предложение проекторешенията относно промени в съставите на СИК да се гласуват анблок.

Предложението се прие от всички присъстващи на заседанието членове на РИК.

 

 

По т.1 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 256– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Сунгурларе

 

Постъпило е заявление вх. № 348/24.03.2017г. от Фатме Адем Юнуз- упълномощен представител на ПП „ДПС“, за извършване на промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Сунгурларе. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканата промяна и пълномощно от представляващия ПП „ДПС“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностното лице от състава на СИК в община Сунгурларе, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на заменения член на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответната длъжност в СИК в община Сунгурларе, лицето съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверение  на назначения член  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.2 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 257– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Малко Търново

 

 Постъпило е заявление вх. № 349/25.03.2017г. от Фатме Адем Юнуз- упълномощен представител на ПП „ДПС“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Малко Търново. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия ПП „ДПС“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Малко Търново, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Малко Търново, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.3 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 258– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Поморие

 

 Постъпило е заявление вх. № 350/24.03.2017г. от Фатме Адем Юнуз- упълномощен представител на ПП „ДПС“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия ПП „ДПС“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Поморие, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Поморие, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.4 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 259– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

 

Постъпило е заявление вх. № 353/25.03.2017г. от Шерифе Севгинова Рамисова- упълномощен представител на ПП „ДПС“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия ПП „ДПС“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.5 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

260 – НС

 

 ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Несебър

 

 Постъпило е заявление с вх. № 358/ 25.03.2017г. от Димитър Бойчев Петров- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Несебър. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканата промяна и пълномощно от представляващия ПП „ГЕРБ“. Списъкът с промяната е представен и на технически носител в  „Еxcel“  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Несебър, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Несебър лицата, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.6 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

261 – НС

 

 ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас

 

 Постъпило е заявление с вх. № 357/ 25.03.2017г. от Димитър Бойчев Петров- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканата промяна и пълномощно от представляващия ПП „ГЕРБ“. Списъкът с промяната е представен и на технически носител в  „Еxcel“  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас лицата, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.7 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 262– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Царево

 

Постъпило е заявление вх. № 359/25.03.2017г. от Димитър Георгиев Гочев- упълномощен представител на КП „БСП лява България“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Царево. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия КП „БСП лява България“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Царево, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Царево, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.8 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 263– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

 

Постъпило е заявление вх. № 361/25.03.2017г. от Георги Иванов Маринчев - упълномощен представител на Коалиция от партии „България без цензура“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия Коалиция от партии „България без цензура“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.9 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 264– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Средец

 

Постъпило е заявление вх. № 363/25.03.2017г. от Фатме Адем Юнуз- упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия ПП „Движение за права и свободи“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Средец, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Средец, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.10 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 265– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

 

Постъпили са заявления с вх. № 360 и 378 от 25.03.2017г. от Тошко Иванов, Георги Митев, Стоян Грозев, Дойчо Дойчев- упълномощени представители на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите КП „Реформаторски блок – Глас народен“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.11от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 266– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Карнобат

 

Постъпило е заявление вх. № 364/25.03.2017г. от Фатме Адем Юнуз упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Карнобат. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия ПП „Движение за права и свободи“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Карнобат, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Карнобат, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.12 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 267– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Приморско

 

Постъпило е заявление вх. № 365/25.03.2017г. от Фатме Адем Юнуз упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Приморско. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия ПП „Движение за права и свободи“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Приморско, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Приморско, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.13 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 268– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

 

Постъпило е заявление вх. № 368/25.03.2017г. от Живко Павлов Господинов- упълномощен представител на КП „БСП лява България“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия КП „БСП лява България“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.15 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 270– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Средец

 

Постъпило е заявление вх. № 371/25.03.2017г. от  Йона Николова Чобанова упълномощен представител на КП „БСП лява България“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия КП „БСП лява България“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Средец, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Средец, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.16 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 271– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

 

Постъпило е заявление вх. № 373/25.03.2017г. от Александър Панайотов Стефанов упълномощен представител на КП „АБВ-Движение 21“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия КП „АБВ-Движение 21“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.17 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 272– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Созопол

 

Постъпило е заявление вх. № 362/25.03.2017г. от Христиан Радев Митев упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Созопол. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“.Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Созопол, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Созопол, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

 

 

 

По т.18 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 273– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Камено

 

Постъпило е заявление вх. № 376/25.03.2017г. от Фатме Адем Юнуз, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Камено. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Камено, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Камено, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.21 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 276– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

 

Постъпило е заявление вх. № 374/25.03.2017г. от Шерифе Севгинова Рамисова, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.22 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

№ 277– НС

 

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Айтос

 

Постъпило е заявление вх. № 382/25.03.2017г. от Севим Исмаил Али, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Айтос, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Айтос, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

По т.23 от дневния ред

РЕШЕНИЕ

278 – НС

 

 ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Поморие

 

 Постъпило е заявление с вх. № 383/ 25.03.2017г. от Димитър Бойчев Петров- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканата промяна и пълномощно от представляващия ПП „ГЕРБ“. Списъкът с промяната е представен и на технически носител в  „Еxcel“  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Поморие, съгласно приложения списък .

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Поморие лицата, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

 

поименно гласували по т.1 до т.18 вкл. и по т.,т. 21, 22, 23

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Георги Кънчев Михов

„за”

 

  3.

Антон Жеков Стоянов

„за“

 

  4.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  5.

Наталия Здравкова Минкова

„за”

 

  6.

Камелия Димитрова Димитрова

„за”

 

  7.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  8.

Пламена Танева Апостолова

„за”

 

  9.

Таня Иванова Рангелова

„за”

 

10.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

11.

Тинка Асенова Желязкова

„за”

 

12.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

13.

Момчил Николов Момчилов

„за“

 

14.

Росица Вълчева Димова

„за”

 

15.

Магдалена Атанасова Чакърова

„за“

 

16.

Зоя Йорданова Пенева

„за“

 

17.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 17; „за“ – 17.

Решенията са приети в 18,20 часа

 

По т.14 от дневния ред   докладва Силвия Желева

 

РЕШЕНИЕ

№ 269 – НС

 

ОТНОСНО: Жалба от председателя на Областен съвет на ПП ДПС за констатирана неразрешена предизборна агитация  за кандидати за народни представители от листата на ПП ГЕРБ, регистрирани под номер 11 в интегралната бюлетина за изборите на 26.03.2017 г.

 

В РИК Бургас е постъпила жалба от председателя на Областен съвет на ПП ДПС Ахмед Сюлейман Мехмед, заведена в регистъра за сигнали и жалби с вх. номер 8 от 25.03.2017 г. Жалбата е приета от дежурните членове на РИК Бургас – Магдалена Атанасова-Чакърова и Таня Рангелова в 16.19 часа на 25.03.2017 г. С жалбата се уведомява РИК относно констатирана на 25.03.2017г. неразрешена предизборна агитация изразяваща се в залепване на предизборни агитационни материали в ОУ „Отец Паисий“ в с. Пещерско, общ. Айтос, където се намира секция № 38.

Съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК, не се допуска предизборна агитация в държавни или общински учрежедения. ОУ „Отец Паисий“ в с. Пещерско, общ. Айтос, съгласно българското законодателство е изключено от разрешените места за поставяне на агитационни материали, тъй като това представлява нарушение на Изборния кодекс. Към жалбата не е приложен снимков материал.

В съответствие с правомощията си по чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и с оглед разписаното в чл. 186 ал.1 от Изборния кодекс за премахване на агитационните материали, които са поставени в нарушение на Кодекса,

Районна избирателна комисия във Втори избирателен район- Бургаски,

Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на кмета на кметство с. Пещерско, община Айтос да извърши проверка по случая, както и ако установи нарушение на Изборния кодекс в тази насока, да премахне или изземе агитационните материали, поставени или разпространявани в нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс. По негова преценка ако е необходимо, при изпълнение на това си правомощие,  да иска съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Препис от решението да се изпрати и на Областна дирекция на МВР – Бургас, на жалбоподателя ПП „ДПС“ за сведение, както и на ПП „ГЕРБ“ за сведение и съобразяване.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Георги Кънчев Михов

„за”

 

  3.

Антон Жеков Стоянов

„за“

 

  4.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  5.

Наталия Здравкова Минкова

„за”

 

  6.

Камелия Димитрова Димитрова

„за”

 

  7.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

30.03.2017

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН 02 – БУРГАС

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017

___________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ № 26

 

от заседание на Районна избирателна комисия - Бургас назначена с Решения № 4198-     НС от 02.02.2017 год.  и  № 4333-НС от 20.02.2017 год. на Централна избирателна комисия, проведено на 26.03.2017 год. от 7,00 часа до 13,00 часа в състав:

председател -Елка Тодорова Стоянова

зам.председател - Георги Кънчев Михов

секретар -  Севим Неджатиева Ахмедова

и членове:

Наталия Здравкова Минкова

Пламена Танева Апостолова

Таня Иванова Стоянова-Рангелова

Божан Желязков Божанов

Тинка Асенова Желязкова.

Момчил Николов Момчилов

Росица Вълчева Димова

Магдалена Лазарова Атанасова – Чакърова.

 

Присъстват 11 члена на РИК, отсъстват 6: Антон Жеков Стоянов, Камелия Димитрова Димитрова, Силвия Стоянова Желева, Иванка Маринова Кирязова, Зоя Йорданова Пенева и Кремена Недкова Табакова. Налице е необходимият кворум и заседанието се проведе под председателството на  Елка Стоянова при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Обявяване на изборния ден за открит;

2.Извършване на промени в състава на (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г. на територията на Втори Избирателен район- Бургаски, поради необходимост от попълване на съставите на СИК на мястото на неявилите се членове, от утвърдени от РИК- Бургас списъци с предложени от парламентарно представените партии и коалиции резервни членове на СИК.

3.Решения по постъпили сигнали и жалби

4.Решение за обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

……………………………………………………………………………………………………

 

По т.3 от дневния ред комисията прие следните протоколни решения:

 

3.1. В РИК Бургас е постъпил сигнал от Жоро Стефанов, гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, препратен по компетентност от Централна избирателна комисия и заведен под №9/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

В сигнала се съдържат твърдения за шатра на БСП, разположена в ж-к „Меден рудник“, гр.Бургас, в района на магазин „Била“.

По повод сигнала РИК Бургас извърши проверка, въз основа на която бе установено, че в действителност в ж-к„Меден рудник“, в района на магазин „Била“, е разположено съоръжение – шатра, използвана от „БСП за България“ за предизборна агитация.

Съоръжението е разположено преди края на предизборната кампания и при извършване на проверката не бяха установени действия, съставляващи агитация.

В изборния кодекс не се съдържат разпоредби, изискващи премахването на агитационните материали в изборния ден.

Водена от горното РИК Бургас

РЕШИ:

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал, препратен по компетентност от Централна избирателна комисия и заведен под №9/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Георги Кънчев Михов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Наталия Здравкова Минкова

„за“

 

  5.

Пламена Танева Апостолова

„за”

 

  6.

Таня Иванова Рангелова

„за”

 

  7.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  8.

Тинка Асенова Желязкова

„за”

 

  9.

Момчил Николов Момчилов

„за”

 

10.

Росица Вълчева Димова

„за”

 

11.

Магдалена Атанасова Чакърова

„за”

 

 

Гласували 11; „за“ – 11

Решението е прието в 10,30 часа

 

3.2. В РИК Бургас е постъпила жалба от областен координатор на ПП ГЕРБ заведен под №10/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби. В същата се съдържат твърдения, че Шабан Хюсеинов – кмет на с.Ясеново, Община Руен и Исмаил Осман - кмет на Община Руен извършвали действия по създаване на пречки на изборния процес и с поведението си накърнявали добрите нрави и възпрепятствали работата на членовете на СИК.

По повод сигнала бе извършена проверка, като чрез членовете на СИК №02-18-00-052 и служители на общинска администрация Руен, е констатирано следното:

В действителност в СИК 02-18-00-052 е присъствал Шабан Хюсеинов – кмет на с.Ясеново, но е извършвал действия свързани с отчитане на избирателната активност, които са му вменени в задължения.

Данни за наличие на другите твърдения изложени в жалбата не са установени.

Водена от горното РИК Бургас

РЕШИ:

 

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал, заведен под №10/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

Указва на Шабан Хюсеинов – кмет на с.Ясеново по възможност да изпълнява задълженията си свързани с отчитане на избирателната активност, без да присъства в СИК 02-18-00-052.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Георги Кънчев Михов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Наталия Здравкова Минкова

„за“

 

  5.

Пламена Танева Апостолова

„за”

 

  6.

Таня Иванова Рангелова

„за”

 

  7.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  8.

Тинка Асенова Желязкова

„за”

 

  9.

Момчил Николов Момчилов

„за”

 

10.

Росица Вълчева Димова

„за”

 

11.

Магдалена Атанасова Чакърова

„за”

 

 

Гласували 11; „за“ – 11

Решението е прието в 11,0 часа

 

За времето от 13,00 часа до 17,00 ч РИК заседава в състав:

председател -Елка Тодорова Стоянова

зам.председател – Антон  Жеков Стоянов

секретар -  Севим Неджатиева Ахмедова

и членове:

Камелия Димитрова Димитрова

Силвия Стоянова Желева

Божан Желязков Божанов

Иванка Маринова Кирязова

Зоя Йорданова Пенева

Кремена Недкова Табакова.

 

Присъстват 9 члена, отсъстват 8: Георги Кънчев Михов, Наталия Здравкова Минкова, Пламена Танева Апостолова,Таня Иванова Стоянова-Рангелова, Тинка Асенова Желязкова, Момчил Николов Момчилов, Росица Вълчева Димова и Магдалена Лазарова Атанасова – Чакърова.

Налице е необходимият кворум и РИК продължи заседанието под председателството на  Елка Стоянова

 

3.3. В РИК Бургас е постъпила жалба от Петко Янков Арнаудов от гр.Царево, заведена под №11/26.03.2017 год. от 12:00 часа в регистъра за сигнали и жалби. В същата се съдържат твърдения, че в непосредствена близост до секция №3 в община Царево „са се скупчили голям брой привърженици и симпатизанти на ПП“ГЕРБ“, които създават напрежение и всяват страх у гражданите, идващи да гласуват в избирателната секция.“ Приложена е и един брой снимка.

По повод сигнала е извършена проверка, като чрез членовете на СИК №02-13-00-003 и служители на общинска администрация Царево, е констатирано следното:

В действителност в близост до избирателна секция № 02-13-00-003 има лица – гласоподаватели, които обаче не се афишират като привърженици на която и да е партия или коалиция, не извършват предизборна агитация и не препятстват изборния процес.

Данни за наличие на другите твърдения изложени в жалбата не бяха установени.

Водена от горното РИК Бургас

РЕШИ:

 

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал заведен под №11/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Антон Жеков Стоянов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Камелия Димитрова Димитрова

„за“

 

  5.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  6.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  7.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

  8.

Зоя Йорданова Пенева

„за”

 

  9.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 9; „за“ – 9.

Решението е прието в 13,09 часа

 

3.4. В РИК Бургас е постъпила жалба от Петко Янков Арнаудов от гр.Царево, заведена под №12/26.03.2017 год. от 12:05 часа в регистъра за сигнали и жалби. В същата се съдържат твърдения, че пред сградата на СУ“Никола Вапцаров“, където се помещава секция №2 в община Царево „е застанал г-н Даниел Скулиев – председател на Общински съвет – гр.Царево, представител на ПП“ГЕРБ“, който периодично събирал около себе си 15-20 човека, доставени с МПС и след инструкции от него, същите под строй влизат да гласуват“.

По повод сигнала бе извършена проверка, като чрез членовете на СИК №02-13-00-002 и служители на общинска администрация Царево, бе констатирано следното:

Не се е установило председателя на Общински съвет – гр.Царево г-н Даниел Скулиев да се намира на територията на посочената СИК №02-13-00-002, както и не се установи струпване на избиратели около секционната комисия като гласуването протича нормално.

Данни за наличие на другите твърдения изложени в жалбата не са установени.

Водена от горното РИК Бургас

РЕШИ:

 

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал, заведен под №12/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Антон Жеков Стоянов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Камелия Димитрова Димитрова

„за“

 

  5.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  6.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  7.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

  8.

Зоя Йорданова Пенева

„за”

 

  9.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 9; „за“ – 9.

Решението е прието в 13,20 часа

 

3.5. В РИК Бургас е постъпил сигнал по телефона приет Кремена Табакова член на РИК, предаден от служител на дирекция „Национална система 112“, с който се предава сигнал на Нури Нури – кандидат за народен представител от Коалиция „Обединен блок“ за това, че в с. Костен, с. Прилеп, с. Лозарево и с. Климаш, върху негови плакати отново са залепни плакати на ПП „ДПС“. РИК след извършена служебна проверка установи, че в регистъра на регистрираните партии и коалиции не фигура коалиция с наименование „Обединен блок“. Също така се установи, че г-н Нури Нури е кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП ДОСТ. По повод сигнала бе извършена проверка, като чрез секретаря на Община Сунгурларе, бе констатирано следното:

В с. Костен и с. Климаш в с. Лозарево и с. Прилеп не е установено твърдяното нарушение.

Водена от горното РИК Бургас

РЕШИ:

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал, заведен под №13/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

На основание чл. 186, ал. 1 от ИК чрез секретаря на община Сунгурларе ВЪЗЛАГА на кметовете на кметства с. Костен и с. Климаш в с. Лозарево и с. Прилеп, община Сунгурларе да извършат проверка по случая, както и ако установят нарушение на Изборния кодекс в тази насока, да премахнат или изземат агитационните материали, поставени или разпространявани в нарушение на чл. 182 от Изборния кодекс. По тяхна преценка ако е необходимо, при изпълнение на това си правомощие, да искат съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Антон Жеков Стоянов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Камелия Димитрова Димитрова

„за“

 

  5.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  6.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  7.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

  8.

Зоя Йорданова Пенева

„за”

 

  9.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 9; „за“ – 9.

Решението е прието в 13,50 часа

 

3.6. В РИК Бургас е постъпил сигнал на служебния имейл на РИК от г-жа Калина Енчева,  заведен под № 15/ 26.03.2017г., 14,15ч. за това, че асансьора  в ГРЕ“ Раковски“ не работи и това създава дискомфорт на майките с детски колички и трудноподвижни хора. Във връзка с този сигнал е извършена проверка от членове на РИК, при която е установено, че асансьора не е въведен в експлоатация, а за трудноподвижни лица и майки с колички са изградени рампи. Г-жа Енчева е уведомена за установеното на посочения от нея имейл

Водена от горното РИК Бургас

РЕШИ:

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал, заведен под №15/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Антон Жеков Стоянов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Камелия Димитрова Димитрова

„за“

 

  5.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  6.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  7.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

  8.

Зоя Йорданова Пенева

„за”

 

  9.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 9; „за“ – 9.

Решението е прието в 14,20 часа

 

3.7. В РИК Бургас е постъпил сигнал на служебния имейл на РИК от г-н Яни Янев, в качеството му на председател на общинското ръководство на ПП „БСП“ гр. Царево,  заведен под № 16/ 26.03.2017г., 14,20ч. за това, че секретарят на общинската администрация в гр. Царево не е раздал удостоверенията на новоназначените членове на секционни комисии. Във връзка с този сигнал е извършена проверка от членове на РИК, като се установи, че на 25. 03.2017г. са предоставени на общинска администрация Царево удостоверенията на членовете на СИК при община Царево. Последните промени в СИК не са отразени в така издадените и предадени удостоверения. Същите ще бъдат предоставени при предаване на секционните протоколи в гр. Бургас .

Водена от горното РИК Бургас

РЕШИ:

 

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал, заведен под №16/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Антон Жеков Стоянов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Камелия Димитрова Димитрова

„за“

 

  5.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  6.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  7.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

  8.

Зоя Йорданова Пенева

„за”

 

  9.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 9; „за“ – 9.

Решението е прието в 14,50 часа

 

3.8.В РИК Бургас е постъпил сигнал на служебния имейл на РИК от г-жа Райна Божкова Кметова, заведен под № 14/ 26.03.2017г., 14,10ч. за това, че същата не може да гласува в гр. Бургас по настоящ адрес, тъй като не можела да гласува по постоянния си адрес в гр. Димитровград. Същата иска да знае как може да гласува по настоящ адрес.

РИК Бургас, в отговор на посочения имейл уведоми г-жа Кметова, че е невъзможно да гласува по настоящ адрес, тъй като същата не е подала в законоустановения срок – 11.03.2017г. заявление за гласуване по настоящ адрес.

Воден от горното РИК Бургас

РЕШИ:

 

Не констатира нарушения на изборния кодекс по сигнал, заведен под №14/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Антон Жеков Стоянов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Камелия Димитрова Димитрова

„за“

 

  5.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  6.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  7.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

  8.

Зоя Йорданова Пенева

„за”

 

  9.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 9; „за“ – 9.

Решението е прието в 15,00 часа

 

3.9. В РИК Бургас е постъпила жалба от г-н Андрей Магриотов Едрев, подадена лично и заведена под № 17/ 26.03.2017г., 16,07ч. за това, че на същият му е отказано да гласува в СИК 038 в гр. Бургас, тъй като не притежава лична карта, а международен паспорт. Твърди че паспорта „е достатъчно свидетелство, че лицето което иска да гласува съм аз“. Моли за отговор защо на български гражданин се отказва възможност за гласуване с валиден документ за самоличност.

РИК Бургас извърши проверка по случая като констатира следното:

След проведен разговор с председателя на СИК 038, същата заяви, че действително не са допуснали г-н Едрев да гласува, тъй като той не е представил валидна лична карта. Обяснили са му, че за да упражни правото си на глас, следва да посети РУ на МВР Бургас, от където да се снабди с удостоверение за да може да гласува.

 Съгласно чл. 263, ал. 1 от ИК, „Избирателят удостоверява самоличността си пред председателя или член на комисията, определен с нейно решение преди откриването на изборния ден, с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната - само за избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи. В случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи.“.

Водена от горното РИК Бургас

 

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс по жалба, заведена под №17/26.03.2017 год. в регистъра за сигнали и жалби.

 

 

поименно гласували:

„за”

„против”

  1.

Елка Тодорова Стоянова

„за”

 

  2.

Антон Жеков Стоянов

„за”

 

  3.

Севим Неджатиева Ахмедова

„за“

 

  4.

Камелия Димитрова Димитрова

„за“

 

  5.

Силвия Стоянова Желева

„за”

 

  6.

Божан Желязков Божанов

„за”

 

  7.

Иванка Маринова Кирязова

„за”

 

  8.

Зоя Йорданова Пенева

„за”

 

  9.

Кремена Недкова Табакова

„за”

 

 

Гласували 9; „за“ – 9.

Решението е прието в 16,20 часа

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                               Елка Стоянова

 

                          

СЕКРЕТАР:

                          Севим Неджатиева    

 

26.03.2017

изборния ден в Бургаска област приключи в 20:00

изборния ден в Бургаска област приключи в 20:00

24.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

Начало на изборния ден – 07.00ч на 26 март 2017 г.

Край на изборния ден – 20.00ч на 26 март 2017 г.

*Документ, с който може да се гласува:

 • Лична карта.
 • Зелен паспорт за лицата, родени до 31.12.1931 г.
 • Удостоверение по образец, издадено от МВР конкретно за гласуване. Можете да го получите включително в деня на изборите, от 1-во РПУ- паспортна служба.

*Документ, с който НЕ МОЖЕ да се гласува:

 • Задграничен паспорт
 • Шофьорска книжка
 • Всякакви други

*Проверка (по ЕГН) в коя секция ще гласувате:

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Ако смятате, че не трябва да сте в секцията, която показва справката, позвънете на тел. 056 907 526

*КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА В  СЕКЦИЯ  ПО СВОЙ ИЗБОР, независимо от постоянния си адрес:

- лицата с увреждания

- ученици и студенти, срещу заверена студентска/ученическа книжка

- никой друг!

 При гласуването тези лица попълват декларация, че няма да гласуват на друго място.

*КАК се гласува:

Първо трябва да ви намерят в избирателния списък. След това да ви дадат празна бюлетина.

АКО ВИ НЯМА В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК, ЗВЪНЕТЕ НА РИК.

Със син химикал, знак Х или V, първо избирате отляво квадратче с номер, а после, ако желаете, отдясно – кръгче с номерче. Квадратчетата са политическата партия/коалиция, кръгчетата са лица-кандидати. СГЪНЕТЕ бюлетината още в кабинката.

НЕ разгъвайте бюлетината като излезете от кабинката.

НЕ снимайте бюлетината.

НЕ я пускайте в урната, преди да са ви сложили втори печат.

НЕ напускайте изборното помещение, преди да се подпишете в избирателния списък.

Ако сгрешите, имате право да върнете сгрешената бюлетина и да ви дадат друга само веднъж.

……………..

АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ ВИ ПРАВА СА НАРУШЕНИ, СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НА РИК.

13.03.2017

МЕРКИ ЗА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

На свое заседание от дата 11.03.2017 г,  РИК-Бургас прие следното решение:

В съответствие с правомощията на РИК по чл. 10 ал.1 от ИК, чл.72 ал.1, точки 1, 2 и 14 от ИК и с оглед правото по чл. 235 ал.3 от ИК на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в секция по свой избор, РИК Бургас определи, че тези избиратели ще могат да гласуват ВЪВ ВСЯКА СЕКЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА СЪОТВЕТНАТА СГРАДА. В тази връзка общинските администрации следва да обозначат с указателни табели всички изборни секции, находящи се на първите етажи, като секции, в които могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

СПИСЪК ПО ОБЩИНИ

 

с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02- Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на  телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден

на територията на избирателен район 02- Бургас

 

Община БУРГАС:

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№  НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-004

I/ 5

ОУ „КНЯС БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-021

I / 106

ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”

парапет

временна рампа

 

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

 

ПГРЕ  “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

№  НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /1

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

 рампа

2-04-00-293

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-282

I /101

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

 входът е на ниво терен

 

02-04-00-303

 

I / 5

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

 

няма рампа

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-084

I / 3

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

временна рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ  “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

                                                 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  “АНТОН

СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

временна рампа – северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

ПГПНЕ  “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ  “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

временна рампа

 

02-04-00-330

 

I

 

“МБАЛ - БУРГАС” АД

 

рампа

 

           

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

 

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

            Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 24.03.2017 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  “Запад”/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0888 910 739;

 

- на 25.03.2017 г.  и 26.03.2017 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 9430888 910 739.

 

            Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт. 

 

 

 

Община АЙТОС:

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК  № 10; 11; 12; 23 и 24 , находящи се в  СОУ “Хр. Ботев”

СИК  № 14 - заседателна зала на Общината

СИК  № 15 - бивш ЦУИГ

СИК  № 16 -ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ

 

Сградите, където са разположение 4-те изборни помещения, имат постоянни рампи .

 

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на Изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42 / и в изборния ден от 07.00 ч.до 19.00 ч. / и ще бъде изготвен съответен график .

 

 

 

 Община КАМЕНО:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването:

 

СИК №  02-08-00-001 е местонахождение зала „Гражданска защита”

СИК №  02-08-00-002 е местонахождение СОУ”Христо Ботев”нова сграда

 

 Заявки, за помощ в изборния ден  могат  да се правят в ЦУИГ на общината, гише 1. или на тел. 05515/20-03, 0897099839, всеки работен ден от 8.00- до17.00 часа, на 25.03.2017 г. от 9.00  до 18.00ч, а в изборния ден- от 07.00 до 18.00 ч.

 

 

Община МАЛКО ТЪРНОВО:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

Секция № 02 12 00 001, намираща се в Читалище „Просвета”  първи етаж.

Секция № 02 12 00 004, намираща се в клуба на пенсионера на улица „Илия Бояджиев”.

Заявки за предвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Малко Търново  се приемат на телефон 0879601456 – Гергана Димитрова.

 

 

 


 Община КАРНОБАТ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

СИК №: 02 09 00 004,- находяща се на първия етаж в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – голяма сграда,

СИК № 02 09 00 09 - находяща се на ул. „Алекси Нейчев“ № 14, Център за обществена подкрепа,

СИК № 02 09 00 013 и № 02 09 00 014 - находящи се в сградата на ОУ „Христо Смирненски” - основна сграда, 02 09 00 015, 02 09 00 017, 02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026, находящи се в сградата на СОУ „Христо Ботев”

 

В деня на произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката деня на референдума - 06.11.2016 г. на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат ще бъде специално пригодено транспортно средство - марка „Хюндай”, с per. № СА 9912 НМ.

 

Дежурни телефони в изборния ден: 29 151, 29 124, 29156; 0882 003104 – Кремена Красимирова - Секретар на община Карнобат.

 

Заявки се приемат от 24.10.2016 г. на телефон 0559/29 126 - Руси Атанасов; Петя Вътева.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

Община НЕСЕБЪР:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК №  02-15-00-007, с адрес: гр. Несебър - нова част, ул.’’Еделвайс” №10;

 секция №02-15-00-022, с адрес: гр.Обзор ул.”Иван Вазов” №1

 секция № 02-15-00-015, с адрес: гр.Свети Влас ул.Св.Св.Кирил и Методий” №1.

Заявки в изборния ден се приемат на тел. 0554/29310 и 0554 29313, както и на място в сградата на общинската администрация на ул. „Еделвайс” № 10.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

 

 

Община ПОМОРИЕ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК № 003 със седалище гр. Ахелой ОУ "Христо Ботев"

СИК № 011 със седалище е. Гълъбец ОУ "Георги/Сава Раковски"

СИК № 026 със седалище гр. Поморие ОУ "Иван Вазов"

СИК № 027 със седалище гр. Поморие ПГТ "Алеко Константинов"

СИК № 036 със седалище гр. Поморие ОУ "Христо Ботев"

СИК № 042 със седалище с. Горица- ДВФУ

Гражданите желаещи да гласуват в изборния ден могат да правят заявки за помощ на тел. 0596/ 2-21-36; 0596/ 2-63-16 за всички населени места в Община Поморие, както и на телефон 05969/24-12 за с. Горица.

 

 

Община ПРИМОРСКО:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК № 00 27 00 001, находища се в Читалище „Самообразование”, Гр.Приморско, ул, „Кирил и Методий” 10

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в общинска администрация на тел. 0550/3 36 42

 

Община РУЕН:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

Всички секции на територията на община Руен са на първи етаж  на сгради или с възможност за гласуване на първи етаж в секция, където са в повече от една в населеното място.       

Заявки за помощ в изборния ден могат  да се подават в
общинския център в с.Руен на тел. 05944 6233 - Шенол Хасан.

В района на сградите където се помещават изборните помещения във всички населени места на общината има възможност за паркиране на автомобили.

 

 

Община СОЗОПОЛ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

 

СИК № 02 21 00 003 в гр. СОЗОПОЛ,със седалище и място на гласуване - училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Заявки за помощ в изборния ден могат да се направят на телефони 0550 2 57 03 и 0550 2 57 23, както и на място в „Център за административно и информационно обслужване“ при община Созопол-адрес пл. „Хан Крум“ №2.

 

 

Община СРЕДЕЦ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК № 02-06-00-001, находяща се на ул. Васил Коларов 28

 

Заявки за помощ се приемат на телефон 0898 443641

 

 

 Община СУНГУРЛАРЕ:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр.Сунгурларе СОУ „Хр.Ботев” са определени за гласуване на лица с увреждания .

 

Телефони в община Сунгурларе, на които могат да се правят заявки за ползване на транспорт в изборния ден: 05571 50 96; 05571 5112 и 05571 5111

Заявки се приемат в изборния ден 26.03.2017 г. от 10.00 часа до 19.00часа на посочените телефони.

 

 

Община ЦАРЕВО:

 

С П И С Ъ К

 

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

 

СИК №  004 в гр.Царево-читалище ”Георги Кондолов“

 

Адрес за заявки за помощ в изборния ден -Община Царево, ул.Хан Аспарух”36,отдел” АПО”, телефони за връзка - 0590/5-50-14 и 0590/5-50-23. Заявките се приемат всеки работен ден от 20.03.2017 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и до 19.00 ч. в изборния ден (26.03.2017)

 

Посочената секция е оборудвана с необходимата рампа за достъп.За паркиране на автомобилите, превозващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са осигурени места на общинския паркинг,разположен непосредствено до избирателна секция 004 / читалище „Георги Кондолов”/.

 

 

 

10.03.2017

!!! ВНИМАНИЕ !!! изтича срока за приемането на заявления за гласуване в подвижни избирателни секции

До 11 март избирателите, които по здравословни причини не могат да излизат от вкъщи, трябва да подадат заявление, че биха желали да упражнят своето право на глас извън изборно помещение.

Заявленията (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на общината, района или кметството, или до кметския наместник, като постоянният или настоящият адрес на желаещия да гласува трябва да бъде на територията на съответното населено място. За да бъдат вписани в специалния избирателен списък, избирателите с трайни увреждания трябва да приложат копие от медицински документ, потвърждаващ невъзможността за напускане на жилището.

За да се организира подвижна избирателна секция в конкретен район, трябва да има подадени най-малко 10 заявления.

Ако има желаещи, но са по-малко от 10 човека, ще бъде организирана подвижна избирателна секция, която да обхване повече административни райони. В случай, че има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена секционна избирателна комисия, закъснелите с подаването на заявления за гласуване ще могат да се възползват от удължен срок до 20 март.

10.03.2017

!!! ВНИМАНИЕ !!! ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

За да може да гласува по настоящ адрес, желаещият избирател трябва да подаде заявление по образец в съответната администрация на община/кметство/район.

 
 

Срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес: до 11.03.2017г.

 

Заявлението е образец Приложение № 12 от изборните книжа:

https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents

10.03.2017

ГЛАСУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Учениците и студентите – редовно обучение, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ за гласуване по настоящ адрес.

Те могат да гласуват в изборите за народни представители на 26.03.2017г в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

 1. ЛИЧНА КАРТА;
 2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година УЧЕНИЧЕСКА, или за съответния семестър – СТУДЕНТСКА книжка;
 3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

Декларациите се предоставят на лицата в деня на изборите, на място, в съответната СИК.

 

10.03.2017

!!! ВНИМАНИЕ !!! Удостоверения за гласуване на друго място

При избори за народни представители,  удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

 1. кандидатите за народни представители;
 2. членовете на Централната избирателна комисия;
 3. членовете на районните избирателни комисии;
 4. наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинската администрация  в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден, т.е. до 11.03.2017 г.

 

08.03.2017

Образец на бюлетина за гласуване

08.03.2017

ОБУЧЕНИЕ НА СИК ОТ ОБЩИНА БУРГАС

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

 

РИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни

комисии по дати, както следва:

 

дата

час

място

СИК от - до

 

 

 

 

17.03.2017

18,00

зала „Лукойл – Нефтохим”

 

ЦАУ „Възраждане“ 74 – 147

 кв. Горно Езерово 148 - 150

Допълнителни секции +334+336

 

20.03.2017

18,00

зала „Лукойл – Нефтохим”

 

ЦАУ „Приморие“ 1 - 71

кв. Крайморие  72 - 73

Допълнителни секции +329+335

ЦАУ „Долно Езерово“ 309 - 315

съставни селища на община Бургас 316 – 328

 

21.03.2017

18,00

спортна зала „Младост“

/ж.к. „Славейков“/

 

ЦАУ "Освобождение" 151 - 196

кв. Ветрен 202 - 205

кв. Банево 199 - 201

кв. Лозово 197 - 198

Допълнителни секции +332+333+337

ЦАУ „Зора“ 266 – 308

 

21.03.2017

18,00

спортна зала "Бойчо Брънзов"

/ж.к. „Зорница“/

 

ЦАУ "Изгрев" 206 - 251

кв. Сарафово 253 – 257

кв. Рудник 258 - 262

кв. Черно море 263 - 265

ПСИК +338

Допълнителни секции +330+331+339

 

 

02.03.2017

Съобщение

За периода 03.03 - 05.03.2017 за контакт:

Елка Стоянова - 0889 590 050

Георги Михов - 0888 507 054

Антон Стоянов - 0887 152 802

Севим Неджатиева - 0887 352 588

01.03.2017

Регистрация на застъпници в РИК 02 Бургас, за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г

За съдействие по отношение на попълването на книжата и особените изисквания на закона във връзка с регистрацията на застъпници на кандидатите за народни представители, можете по всяко време да се обръщате към РИК 02 – Бургас.

 

Начало на подаване на заявления за регистрация на застъпници – влизане в сила на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Краен срок за подаване на заявления – 22 март 2017 г., 17,00 часа.

Изборни книжа, утвърдени от ЦИК: 

Приложение № 40

Заявление за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 41

Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 42

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 43

Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в парламентарните избори:

 https://www.cik.bg/bg/decisions/4172/2017-02-01 

Нормативна уредба:

глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс:

https://www.cik.bg/bg/8        

 

EXCEL Таблици:

Застъпници

Заместващи Застъпници

24.02.2017

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА КОРЕКТНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ:

Начало на предизборната кампания: 24 февруари 2017 г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

 

Изисквания към публичните изяви в рамките на кампанията:

Предизборната кампания се води на български език.

Предизборните събрания са публични и се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. За реда при провеждането им носят отговорност организаторите и органите на МВР.

Не се допуска предизборна агитация под всякаква форма в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Забранено е ползването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация под всякаква форма.

Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.

Служителите на всички вероизповедания не могат да извършват предизборна агитация. Извършването на религиозни обреди не е предизборна агитация.

Нарушението на забраните за предизборна агитация представлява административно нарушение и всяко физическо лице-нарушител се санкционира с глобата, определена в чл. 480 от ИК (в зависимост от нарушението глобите варират между 300 и 15 000 лв)  

 

Изисквания към печатните и визуални материали:

Агитационните материали се поставят на определени със заповед на кмета на съответната община места, а на сгради,  огради и витрини – единствено с разрешение на собственика или управителя на имота.

В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Право да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали имат всеки кандидат, партиите, коалициите и инициативните комитети.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация трябва да е недвусмислена и разбираема.

Забранява се използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии и коалиции в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден, до 02 април 2017 включително, са длъжни да  премахнат поставените от тях агитационни материали.

 

 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 02 – БУРГАС

ПОЖЕЛАВА УСПЕШНА, ТОЛЕРАНТНА И ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТИ,

РЕГИСТРИРАЛИ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

 

 

22.02.2017

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦИК В ДИСПУТИТЕ ПО БНР – БУРГАС В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26.03.2017 Г.

Районна избирателна комисия в 02 МИР – Бургас

съобщава:

Жребият за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК в диспутите по БНР Бургас  в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. , ще се проведе на 22.02.2017 г. от 18,00 часа в Заседателна зала на Областна администрация – Бургас.

Жребият ще се проведе съобразно процедурата, определена с Решение №4300-НС от 13.02.2017 г. на ЦИК.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати, представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и представители на средствата за масово осведомяване.

22.02.2017

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА КОРЕКТНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Начало на предизборната кампания: 24 февруари 2017 г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

 

Изисквания към публичните изяви в рамките на кампанията:

 

Предизборната кампания се води на български език.

 

Предизборните събрания са публични и се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. За реда при провеждането им носят отговорност организаторите и органите на МВР.

 

Не се допуска предизборна агитация под всякаква форма в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

 

Забранено е ползването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация под всякаква форма.

 

Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.

 

Служителите на всички вероизповедания не могат да извършват предизборна агитация. Извършването на религиозни обреди не е предизборна агитация.

 

Нарушението на забраните за предизборна агитация представлява административно нарушение и всяко физическо лице-нарушител се санкционира с глобата, определена в чл. 480 от ИК (в зависимост от нарушението глобите варират между 300 и 15 000 лв)  

 

Изисквания към печатните и визуални материали:

 

Агитационните материали се поставят на определени със заповед на кмета на съответната община места, а на сгради,  огради и витрини – единствено с разрешение на собственика или управителя на имота.

 

В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

 

Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

 

При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

 

На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Право да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали имат всеки кандидат, партиите, коалициите и инициативните комитети.

 

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

 

В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация трябва да е недвусмислена и разбираема.

 

Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

Забранява се използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

 

 Забранява се поставянето на агитационни материали на партии и коалиции в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

 

 

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден, до 02 април 2017 включително, са длъжни да  премахнат поставените от тях агитационни материали.

 

 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 02 – БУРГАС

ПОЖЕЛАВА УСПЕШНА, ТОЛЕРАНТНА И ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТИ,

РЕГИСТРИРАЛИ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

 

22.02.2017

ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ползват неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск (по избор на задълженото лице) за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите:

 • кандидатите, които са държавен или местен орган
 • кандидатите, които заемат служба в администрацията на държавен или местен орган.

Общинските съветници могат да продължат участието си в сесиите на Общинския съвет за времето от регистрацията им като кандидати до обявяване на резултатите от изборите.

Лицата по трудово правоотношение (с изключение на тези, чиято дейност е приравнена на държавна служба) не са длъжни да излизат в платен/неплатен годишен отпуск.

РИК 02 Бургас в случай на необходимост, ще издава удостоверение на всеки регистриран кандидат, който желае да получи такъв, за да го представи на работодателя си, от ползване на отпуск по чл. 161 ал.1 от ИК.

10.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ:

 
 
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ 
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS 
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон 
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
08.02.2017

Адреси и обхват на избирателните секции в МИР 02- Бургаски за изборите за народни представители на 26 март 2016 г.

06.02.2017

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СЛЕД ИЗВЪРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ  В РИК НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, СЪОТВЕТНО В ЦИК НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПОСОЧЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТИ ПРИСТЪПВАТ КЪМ СЛЕДВАЩА СТЪПКА - РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В РИК.

Кандидат може да бъде всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:

- няма друго гражданство;

- навършил е 21 години към изборния ден включително;

- не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

- не изтърпява наказание лишаване от свобода.

 

Не могат да бъдат предложени и регистрирани от партии и коалиции като кандидати за народни представители военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати, издигнати от ИК.

По отношение на подаваните документи:

 1. За кандидати, предложени от партии и коалиции:

 

Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от РИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 66-НС от изборните книжа).

 

Предложението се подписва от представляващото/ите партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лице/а.

 

МОЛЯ НОСЕТЕ ВАЛИДНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА СИ ВЛАСТ.

 

КРАЕН СРОК: Предложението се представя в РИК не по-късно от 17,00  ч. на 21.02.2017 г.

 

Към предложението партията или коалицията прилага:

 

а) заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа);

 

б) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представлява/т партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

 1. За кандидати, предложени от ИК:

 

Независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, се регистрира от РИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

 

КРАЕН СРОК: Предложението се представя в РИК не по-късно от 17,00 ч. на  21.02.2017 г.

 

Към предложението ИК  прилага:

 

а) списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко едно на сто(1%), но не повече от 1000(хиляда) избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на кандидата, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

 

б) заявление – декларация от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа).

 

Всеки избирател може да участва само в един списък.

Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

 

Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с решение № 4141- НС от 27.01.2017 г. на ЦИК.

 

Решения на ЦИК по регистрацията на кандидатски листи:

https://www.cik.bg/bg/decisions/4159/2017-01-31

https://www.cik.bg/bg/decisions/4141/2017-01-27                     

 

Председател РИК 02:

Елка Стоянова

06.02.2017

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Районна избирателна комисия – Бургас приема документи за регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ за участие в изборите за народни представители за 02 МИР, насрочени за 26 март 2017 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 10,00 ч. до 16,00 ч., а в последният ден от срока – до 17.00 ч, в офиса на РИК – Бургас, находящ се в сградата на Областна администрация - Бургас, ул. Цар Петър № 1, ет. 1, голяма заседателна зала.

КРАЕН СРОК за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет:

17,00 ч. , 13 февруари 2017 г.

За участие в изборите, инициативните комитети внасят безлихвен депозит /чл.129, ал.1, т.2 от ИК/ в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC: BNBGBGSD

Информация за необходимите документи:

За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

Инициативният комитет представя в РИК заявление за регистрация (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 13 февруари 2017 г. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 62-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за народни представители, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Районната избирателна комисия (РИК) извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 13.02.2017 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата, и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.

 

Решение на ЦИК по регистрацията на ИК:

https://www.cik.bg/bg/decisions/4154/2017-01-30

 

Председател РИК 02:

Елка Стоянова

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения