10.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ:

 
 
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ 
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS 
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон 
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
08.02.2017

Адреси и обхват на избирателните секции в МИР 02- Бургаски за изборите за народни представители на 26 март 2016 г.

06.02.2017

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Районна избирателна комисия – Бургас приема документи за регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ за участие в изборите за народни представители за 02 МИР, насрочени за 26 март 2017 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 10,00 ч. до 16,00 ч., а в последният ден от срока – до 17.00 ч, в офиса на РИК – Бургас, находящ се в сградата на Областна администрация - Бургас, ул. Цар Петър № 1, ет. 1, голяма заседателна зала.

КРАЕН СРОК за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет:

17,00 ч. , 13 февруари 2017 г.

За участие в изборите, инициативните комитети внасят безлихвен депозит /чл.129, ал.1, т.2 от ИК/ в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC: BNBGBGSD

Информация за необходимите документи:

За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

Инициативният комитет представя в РИК заявление за регистрация (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 13 февруари 2017 г. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 62-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за народни представители, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Районната избирателна комисия (РИК) извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 13.02.2017 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата, и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.

 

Решение на ЦИК по регистрацията на ИК:

https://www.cik.bg/bg/decisions/4154/2017-01-30

 

Председател РИК 02:

Елка Стоянова

06.02.2017

Започна приемането на заявления за гласуване в подвижни избирателни секции

До 11 март избирателите, които по здравословни причини не могат да излизат от вкъщи, трябва да подадат заявление, че биха желали да упражнят своето право на глас извън изборно помещение.

Заявленията (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на общината, района или кметството, или до кметския наместник, като постоянният или настоящият адрес на желаещия да гласува трябва да бъде на територията на съответното населено място. За да бъдат вписани в специалния избирателен списък, избирателите с трайни увреждания трябва да приложат копие от медицински документ, потвърждаващ невъзможността за напускане на жилището.

За да се организира подвижна избирателна секция в конкретен район, трябва да има подадени най-малко 10 заявления.

Ако има желаещи, но са по-малко от 10 човека, ще бъде организирана подвижна избирателна секция, която да обхване повече административни райони. В случай, че има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена секционна избирателна комисия, закъснелите с подаването на заявления за гласуване ще могат да се възползват от удължен срок до 20 март.

06.02.2017

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СЛЕД ИЗВЪРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ  В РИК НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, СЪОТВЕТНО В ЦИК НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПОСОЧЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТИ ПРИСТЪПВАТ КЪМ СЛЕДВАЩА СТЪПКА - РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В РИК.

Кандидат може да бъде всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:

- няма друго гражданство;

- навършил е 21 години към изборния ден включително;

- не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

- не изтърпява наказание лишаване от свобода.

 

Не могат да бъдат предложени и регистрирани от партии и коалиции като кандидати за народни представители военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати, издигнати от ИК.

По отношение на подаваните документи:

 1. За кандидати, предложени от партии и коалиции:

 

Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от РИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 66-НС от изборните книжа).

 

Предложението се подписва от представляващото/ите партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лице/а.

 

МОЛЯ НОСЕТЕ ВАЛИДНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА СИ ВЛАСТ.

 

КРАЕН СРОК: Предложението се представя в РИК не по-късно от 17,00  ч. на 21.02.2017 г.

 

Към предложението партията или коалицията прилага:

 

а) заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа);

 

б) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представлява/т партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

 1. За кандидати, предложени от ИК:

 

Независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, се регистрира от РИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

 

КРАЕН СРОК: Предложението се представя в РИК не по-късно от 17,00 ч. на  21.02.2017 г.

 

Към предложението ИК  прилага:

 

а) списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко едно на сто(1%), но не повече от 1000(хиляда) избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на кандидата, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

 

б) заявление – декларация от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа).

 

Всеки избирател може да участва само в един списък.

Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

 

Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с решение № 4141- НС от 27.01.2017 г. на ЦИК.

 

Решения на ЦИК по регистрацията на кандидатски листи:

https://www.cik.bg/bg/decisions/4159/2017-01-31

https://www.cik.bg/bg/decisions/4141/2017-01-27                     

 

Председател РИК 02:

Елка Стоянова

06.02.2017

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

За да може да гласува по настоящ адрес, желаещият избирател трябва да подаде заявление по образец в съответната администрация на община/кметство/район.

 
 

Срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес: до 11.03.2017г.

 

Заявлението е образец Приложение № 12 от изборните книжа:

https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents

06.02.2017

ГЛАСУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Учениците и студентите – редовно обучение, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ за гласуване по настоящ адрес.

Те могат да гласуват в изборите за народни представители на 26.03.2017г в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

 1. ЛИЧНА КАРТА;
 2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година УЧЕНИЧЕСКА, или за съответния семестър – СТУДЕНТСКА книжка;
 3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

Декларациите се предоставят на лицата в деня на изборите, на място, в съответната СИК.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 028 – НС / 19.02.2017

  относно: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в Районна избирателна комисия, избирателен район 02 – Бургас,

 • № 027 – НС / 15.02.2017

  относно: Изменение на решение № 022/07.02.2017 год. на РИК Бургас

 • № 026– НС / 09.02.2017

  относно: : поправка на техническа грешка в Решения № № 010-НС; 011 – НС; 012 – НС; 013 – НС; 014 – НС; 015 – НС; 016 – НС; 017 – НС; 018 – НС; 019 – НС; 020 – НС; 021 – НС; 022 – НС, всички от 07.02.2017г. на РИК-Бургас за разпределяне на ръководството на ПСИК във Втори многомандатен избирателен район Бургас и разпределението им между партиите и коалициите

всички решения