Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 067-ПВР/НС
Бургас, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в Община Средец за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс /ИК/ в Районна избирателна комисия Бургас е постъпило писмо с вх. № 56/ 11.10.2021 год. от инж. Иван Жабов – кмет на Община Средец, към което са приложени изискуемите по закон документи, а именно:

- Удостоверение за актуално правно състояние, издадено от СГС по ф.д.№ 6/2020 г. от 27.08.2021 г., удостоверяващо актуалната регистрация на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ към датата на насрочване на изборите и нейния представляващ, заедно с пълномощно рег. № 9753/15.09.2021 год. и пълномощно за преупълномощаване, удостоверяващ представителната власт на явилия се на консултациите лице по отношение на политическата партия. Представено е и предложение на политическата партия за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Решение за образуване на Коалиция ГЕРБ-СДС, заедно с пълномощно № 077/15.09.2021 год., и пълномощно № КО-Г-287/16.09.2021 год., удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на коалицията. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Решение за образуване на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие с обща листа в изборите за 47 НС на РБ, насрочени за 14.09.2021 г., Удостоверение от 20.09.2020 г. по ф.д. № 1969/1990 г., издадено от СГС, VI-8 с-в, заедно с пълномощно № ПНС-631-21/01.10.2021 год., удостоверяващ представителната власт на явилия се на консултациите лице по отношение на коалицията от партии. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Споразумение за участие на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители, както и Пълномощно от 15.09.2021 г. и Пълномощно от 01.10.2021 г., удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на коалицията от партии. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Удостоверение за актуално правно състояние издадено от СГС по ф.д.№ 2574/1990 г. от 20.09.2021 г., удостоверяващо актуалната регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ към датата на насрочване на изборите и нейния представляващ, придружено с пълномощно № 180/15.09.2021 год. и пълномощно № 180-13/27.09.2021 г., удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на политическата партия. Представено е и предложение на политическата партия за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Споразумение за образуване на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители, както и пълномощно, удостоверяващо представителната власт на явилото се на консултациите лице по отношение на политическата партия. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите.

Комисията констатира, че при консултациите проведени при Кмета на Община Царево, съгласие не е постигнато, поради което назначаването на секционните комисии следва да бъде извършено по реда на чл.91, ал.12 от ИК, по предложенията на партиите и коалициите.

Пристъпвайки към разглеждане на предложенията на партиите и коалициите за поименен състав на секционните комисии, както и на предложенията на партиите за разпределение на длъжностите в комисиите, РИК - Бургас констатира следното:

Предложението на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на партията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на Коалиция ГЕРБ-СДС съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ съдържа необходимата информация. С предложението е  заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

 

Предложението на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на партията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ съдържа необходимата информация, представен е списък с предложения за резервни членове. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Анализирайки предложенията на партиите и коалициите, РИК Бургас констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите относно длъжности в ръководствата на СИК, като повече от един субект е заявил желание за назначаване на конкретна  длъжност  в съответен СИК. Отделно е налице конкуренция в членския състав на секционните комисии, като предложенията на политическите субекти са извършени по такъв начин, че ако бъдат удовлетворени изцяло, това би довело до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, както и до незапълване на числения състав в други секции.

Изложеното налага извод за невъзможност назначаването на членския състав на СИК и разпределението на ръководните длъжностите в тях да бъде извършено точно съобразно предложенията на партиите и коалициите.

 

Ето защо РИК Бургас извърши разпределение на местата в ръководството и на членския състав, съобразявайки следното:

 1. Съобразно влязло в сила Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на 5-членните ПСИК), при следното съотношение между партиите и коалициите:

Общо брой членове на СИК в Община Средец, в т.ч. председатели, зам.председатели и секретари – 295 бр., от които:

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД – 68 бр.;

Коалиция ГЕРБ-СДС – 66 бр.;

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 42 бр.;

КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ – 41 бр.

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – 39 бр.;

КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! – 39 бр.

 

Места в ръководствата на СИК общо – 117 бр., от които:

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД – 32 бр.;

Коалиция ГЕРБ-СДС – 31 бр.;

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 17 бр.;

КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ – 17 бр.

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – 14 бр.;

КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! – 6 бр.

 

 1. Районна избирателна комисия - Бургас съобрази квотите на партиите и коалициите, като извърши пропорционално разпределение на длъжностите между тях:

2.1. ПП “Има такъв народ“ получава: 

-10 Председатели

-10 Зам. Председатели

-10 Секретари във всички СИК в община Средец, като се формира остатък от две места в ръководствата на СИК.

 

2.2. Коалиция „ГЕРБ-СДС“  получава:

-10 Председатели

-10 Зам. Председатели

-10 Секретари във всички СИК в община Средец, като се формира остатък от едно място в ръководството на СИК.

 

2.3. Коалиция „БСП за България“ получава:

- 5 Председатели

- 5 Зам. председатели

- 5 Секретари във всички СИК в община Средец, като се формира остатък от две места в ръководствата на СИК.

 

2.4. ПП „ДПС“  получава:

- 4 Председатели

- 4 Зам. председатели

- 4 Секретари във всички СИК в община Средец,  като се формира остатък от две места в ръководствата на СИК.

 

 1. 5. Коалиция „Демократична България-обединение“ получава:

- 5  Председатели

- 5  Зам. Председатели

- 5 Секретари във всички СИК в община Средец, като се формира остатък от две места в ръководствата на СИК.

 

 1. 6. Коалиция “Изправи се! Мутри вън!“ получава:

-2 Председатели

-2 Зам. председатели

-2 Секретари във всички СИК в община Средец,

 

След пропорционалното разпределение се формира общ остатък от 9 /девет/ места в ръководствата на СИК – 3 председател, 3 зам. председатели и 3 секретар, които следва да се разпределят допълнително между партиите и коалициите формирали общия остатък.

РИК Бургас извърши това разпределение на случаен принцип, чрез теглене на жребий.

След провеждане на жребия се получиха следните резултати:

 • ПП “Има такъв народ“ 2 места за  зам. председател на  СИК
 • Коалиция „ГЕРБ-СДС“ 1 място за  зам. председател  на  СИК
 • Коалиция „БСП за България“ 1 място за  председател на  СИК  и  1 място  за  секретар  на СИК
 • Коалиция „Демократична България-обединение“- 2 места за секретар на СИК
 • ПП „ДПС“ получава 2 места за  председател  на  СИК                         

 

Окончателното разпределение на членовете в ръководствата на СИК за Община Средец е, като следва:

председатели       зам. председатели        секретари        

ПП ИТН                                  10 бр.                        12 бр.                   10 бр.                               

КП ГЕРБ-СДС                        10 бр.                        11 бр.                   10 бр.

КП БСП                                     6 бр.                          5 бр.                     6 бр.

ПП ДБ                                        5 бр.                          5 бр.                     7 бр. 

КП ДПС                                     6 бр.                          4 бр.                     4 бр.                 

КП ИСМВ                                 2 бр.                          2 бр.                     2 бр.

 

 1. Пристъпи се към разпределение на местата в СИК и тяхното ръководство съгласно поименните предложения на партиите. Доколкото бе възможно, секционните комисии в предложенията на които липсва конкуренция за назначаване на ръководствата, съответно са в пълен състав, се назначаваха без изменение съгласно тези предложения. Секциите с по-голям брой членове от необходимото се редуцираха, като излишните членове се разпределяха по възможност в съседни секции, а тези с по малък брой се допълваха с членове от най-близки секции.

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе квоти, при спазване на принципите за липса на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от различни политически сили при паритет.

 

Предвид изложеното и на основание: чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с  чл. 89, ал. 1 от ИК и чл.91, ал.12 от ИК , Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 011 – ПВР/НС от 14.11.2021 г. на РИК– Бургас,

 

Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в Община Средец, съгласно поименните предложения на партиите и коалициите, след извършено преразпределение, съобразно приложения списък представляващ неразделна част от настоящото решение.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в Община Средец.
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Средец.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

  

          Настоящото Решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения