Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 065-ПВР/НС
Бургас, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в Община Царево за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс /ИК/ в Районна избирателна комисия Бургас е постъпило писмо с вх.№ 60/12.10.2021 год. от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, към което са приложени изискуемите по закон документи, а именно:

- Удостоверение за актуално правно състояние, издадено от СГС по ф.д. № 6/2020 г. от 16.09.2021 г., удостоверяващо актуалната регистрация на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ към датата на насрочване на изборите и нейния представляващ, заедно с пълномощно рег. № 9753/15.09.2021 год. и 2 бр. пълномощни за преупълномощаване, удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на политическата партия. Представено е и предложение на политическата партия за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Решение за образуване на Коалиция ГЕРБ-СДС, заедно с пълномощно № 078/15.09.2021 год., и пълномощно № КО-Г-287/16.09.2021 год., удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на коалицията. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Решение за образуване на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие с обща листа в изборите за 47 НС на РБ, насрочени за 14.09.2021г., Удостоверение от 20.09.2020 г. по ф.д. №1969/1990 г., издадено от СГС, VI-8 с-в, заедно с пълномощно № ПНС-631-1/01.10.2021 год. и пълномощно № ПНС-631-27/01.10.2021 г., удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на коалицията от партии. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Споразумение за участие на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители, както и Пълномощно от 15.09.2021г. и Пълномощно от 01.10.2021 г., удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на коалицията от партии. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Удостоверение за актуално правно състояние издадено от СГС по ф.д. № 2574/1990 г. от 20.09.2021 г., удостоверяващо актуалната регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ към датата на насрочване на изборите и нейния представляващ, придружено с пълномощно № 180/15.09.2021 год. и пълномощно № 180-20/28.09.2021 г., удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на политическата партия. Представено е и предложение на политическата партия за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите;

- Споразумение за образуване на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители, както и 2бр. пълномощни, удостоверяващи представителната власт на явилите се на консултациите лица по отношение на политическата партия. Представено е и предложение на коалицията за поименен състав на секционните комисии, както и за разпределение на длъжностите в комисиите.

Комисията констатира, че при консултациите проведени при Кмета на Община Царево, съгласие не е постигнато, поради което назначаването на секционните комисии следва да бъде извършено по реда на чл.91, ал.12 от ИК, по предложенията на партиите и коалициите.

 

Пристъпвайки към разглеждане на предложенията на партиите и коалициите за поименен състав на секционните комисии, както и на предложенията на партиите за разпределение на длъжностите в комисиите, РИК - Бургас констатира следното:

Предложението на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на партията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на Коалиция ГЕРБ-СДС съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ съдържа необходимата информация. С предложението е  заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

 

Предложението на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на партията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

Предложението на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ съдържа необходимата информация, представен е списък с предложения за резервни членове. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места.

 

Анализирайки предложенията на партиите и коалициите, РИК Бургас констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите относно длъжности в ръководствата на СИК, като повече от един субект е заявил желание за назначаване на конкретна  длъжност  в съответен СИК. Отделно е налице конкуренция в членския състав на секционните комисии, като предложенията на политическите субекти са извършени по такъв начин, че ако бъдат удовлетворени изцяло, това би довело до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, както и до незапълване на числения състав в други секции.

Изложеното налага извод за невъзможност назначаването на членския състав на СИК и разпределението на ръководните длъжностите в тях да бъде извършено точно съобразно предложенията на партиите и коалициите.

Ето защо РИК Бургас извърши разпределение на местата в ръководството и на членския състав, съобразявайки следното:

1.Съобразно влязло в сила Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на 5-членните ПСИК), при следното съотношение между партиите и коалициите:

Общо брой членове на СИК в Община Царево, в т.ч. председатели, зам.председатели и секретари – 152 бр., от които:

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД – 35 бр.;

Коалиция ГЕРБ-СДС – 34 бр.;

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 22 бр.;

КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ – 21 бр.

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – 20 бр.;

КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! – 20 бр.

 

Места в ръководствата на СИК общо – 60 бр., от които:

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД – 16 бр.;

Коалиция ГЕРБ-СДС – 16 бр.;

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 9 бр.;

КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ – 9 бр.

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – 7 бр.;

КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! – 3 бр.

 

2.Районна избирателна комисия - Бургас съобрази квотите на партиите и коалициите, като извърши пропорционално разпределение на длъжностите между тях:

председатели       зам. председатели        секретари        

ПП ИТН                                  7 бр.                         4 бр.                        5 бр.                               

КП ГЕРБ-СДС                        8 бр.                         1 бр.                       7 бр.

КП БСП                                   3 бр.                         2 бр.                       4 бр.

ПП ДБ                                      1 бр.                         5 бр.                       3 бр. 

КП ДПС                                   1 бр.                         5 бр.                       1 бр.                 

КП ИСМВ                               0 бр.                         3 бр.                       0 бр.

 

3.Пристъпи се към разпределение на местата в СИК и тяхното ръководство съгласно поименните предложения на партиите и коалициите. Доколкото бе възможно, секционните комисии в предложенията, за които липсва конкуренция за назначаване на ръководствата, съответно са в пълен състав, се назначаваха без изменение, съгласно предложенията на партиите и коалициите. Секциите с по-голям брой членове от необходимото, се редуцираха, като излишните членове се разпределяха по възможност в съседни секции, а тези с по-малък брой се допълваха с членове от най-близки секции.

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе квоти, при спазване на принципите за липса на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от различни политически сили при паритет.

 

Предвид изложеното и на основание: чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с  чл. 89, ал. 1 от ИК и чл.91, ал.12 от ИК , Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 011 – ПВР/НС от 14.11.2021 г. на РИК– Бургас,

 

Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

 

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в Община Царево, съгласно поименните предложения на партиите и коалициите, след извършено преразпределение, съобразно приложения списък представляващ неразделна част от настоящото решение.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в Община Царево.
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Царево.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

  

          Настоящото Решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения