Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 45-ПВР/НС
Бургас, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на Петър Константинов Низамов като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. във 2-ри за многомандатен изборен район – Бургас, издигнат от инициативен комитет

Постъпило е предложение  от Тони Илиев Новачев – представляващ инициативен комитет за издигане на Петър Константинов Низамов като независим кандидат за народен представител  в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. във 2-ри за многомандатен изборен район – Бургас, издигнат от инициативен комитет /Приложение№74-НС/.Същото е входирано под №22/11.10.2021 год. В РИК Бургас.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Списък по чл.257 от ИК в който са положили подписи 1210 /хиляда двеста и десет/ избиратели, съдържащ имената, ЕГН и постоянния адрес на избирателите положили саморъчен подпис. Списъкът е представен в структуриран електронен вид и на хартиен носител, съгласно изискванията  на чл.257, ал.2 от ИК на Решение №553/17.09.2021 год. НС на ЦИК .
 • Заявление-декларация /приложение №78-НС/от Петър Константинов Низамов;

           След извършена проверка на така представените документи и като съобрази броя избирателите положели подписи в представения списък с разпоредбата на чл.257, ал.1 от ИК на основание чл. 258, ал.1 от ИК и чл.72, ал.1 т.8 от ИК, както и т.17 от Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА Петър Константинов Низамов, ЕГН **********  като независим кандидат за народен представител  в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. във 2-ри за многомандатен изборен район – Бургас .

Списъкът съдържащ данните на избирателите положили подпис в подкрепа на независимия кандидат, да се изпрати на физически и електронен носител на основание чл.259 от ИК на ГД“ГРАО“.

        Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:18 часа

Календар

Решения

 • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения