Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 168 – ПВР/НС
Бургас, 09.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на коалиция ПП „ДПС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпил е списък № 01 на упълномощени представители в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас от ПП „ДПС“ с вх. № 234/ 08.11.2021г. Списъкът е представен и на технически  носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври  2021 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък на 217 /двеста и седемнадесет/ броя упълномощени представители в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на ПП „ДПС“, съгласно приложения списък, както следва:

№ по

 ред

Собствено, бащино

и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Ибрям Ешреф Ахмед

 1 / 08.11.2021 г.

2

Нурай Касим Расим

 2 / 08.11.2021 г.

3

Ружди Сеид Хюсеин

 3 / 08.11.2021 г.

4

Гьокчан Сали Салимехмед

 4 / 08.11.2021 г.

5

Фатме Ахмед Мехмед

 5 / 08.11.2021 г.

6

Фикри Халим Расим

 6 / 08.11.2021 г.

7

Сабри Вехми Нури

 7 / 08.11.2021 г.

8

Октай Ислям Якуб

 8 / 08.11.2021 г.

9

Мехмед Ферад Ферад

 9 / 08.11.2021 г.

10

Адем Ереджеб Аптула

 10 / 08.11.2021 г.

11

Ахмед Акиф Алириза

 11 / 08.11.2021 г.

12

Юсеин Мехмед Камбур

 12 / 08.11.2021 г.

13

Гюлюмсер Кязимова Ахмед

 14 / 08.11.2021 г.

14

Али Ахмед Ахмед

 15 / 08.11.2021 г.

15

Фатме Хюсеин Мехмед

 16 / 08.11.2021 г.

16

Станимир Лефтеров Димов

 17 / 08.11.2021 г.

17

Хюсеин Кезим Тулев

 18 / 08.11.2021 г.

18

Рашко Алеков Рашков

 19 / 08.11.2021 г.

19

Мустафа Ахмед Смаил

 20 / 08.11.2021 г.

20

Ерджан Рафет Али

 21 / 08.11.2021 г.

21

Касим Шефки Мюмюн

 22 / 08.11.2021 г.

22

Мира Ангелова Аптикадир

 23 / 08.11.2021 г.

23

Севдие Исмаил Мехмед

 24 / 08.11.2021 г.

24

Сюлбие Тасим Мустафа

 25 / 08.11.2021 г.

25

Шериф Али Шериф

 26 / 08.11.2021 г.

26

Салим Хаков Хаков

 27 / 08.11.2021 г.

27

Валентин Анев Демирев

 28 / 08.11.2021 г.

28

Метин Акиф Юсеин

 29 / 08.11.2021 г.

29

Милен Стоянов Баров

 30 / 08.11.2021 г.

30

Гюлсюм Ереджеб Кадир

 31 / 08.11.2021 г.

31

Ахмед Халил Расим

 32 / 08.11.2021 г.

32

Йордан Минчев Иванов

 33 / 08.11.2021 г.

33

Алихан Алиосман Камбур

 34 / 08.11.2021 г.

34

Елван Рамаданова Мехмедова

 35 / 08.11.2021 г.

35

Ерол Ахмедов Бекиров

 36 / 08.11.2021 г.

36

Кенан Акиф Реджеб

 37 / 08.11.2021 г.

37

Байрям Реджеб Терзи

 38 / 08.11.2021 г.

38

Фикрет Иляз Нури

 39 / 08.11.2021 г.

39

Назим Осман Мурад

 40 / 08.11.2021 г.

40

Сефер Салиев Салимехмедов

 41 / 08.11.2021 г.

41

Яшар Мурад Мурад

 42 / 08.11.2021 г.

42

Николай Емилов Колев

 43 / 08.11.2021 г.

43

Александър Светославов Илиев

 44 / 08.11.2021 г.

44

Тошко Михайлов Альошев

 46 / 08.11.2021 г.

45

Осман Рахим Марем

 47 / 08.11.2021 г.

46

Димитър Стоилов Милев

 48 / 08.11.2021 г.

47

Неше Лятиф Местан

 49 / 08.11.2021 г.

48

Нурай Неджметинов Нуритинов

 50 / 08.11.2021 г.

49

Галин Генадиев Богданов

 51 / 08.11.2021 г.

50

Мердие Махмуд Хасан

 52 / 08.11.2021 г.

51

Неджибе Кадир Хасан

 53 / 08.11.2021 г.

52

Шукрие Шукри Исмаил

 54 / 08.11.2021 г.

53

Христо Бисеров Качаров

 55 / 08.11.2021 г.

54

Месие Исмаил Исмаил

 56 / 08.11.2021 г.

55

Айше Азис Ахмед

 57 / 08.11.2021 г.

56

Рамадан Саадет Мехмед

 58 / 08.11.2021 г.

57

Недрет Дурмушали Дурмуш

 59 / 08.11.2021 г.

58

Фетие Ерол Шериф

 60 / 08.11.2021 г.

59

Сабри Юлви Кьос

 61 / 08.11.2021 г.

60

Синан Али Коджаюмер

 62 / 08.11.2021 г.

61

Рейхан Салим Расим

 63 / 08.11.2021 г.

62

Халил Мюмюнов Селимов

 64 / 08.11.2021 г.

63

Ведат Идриз Моллаюсеин

 65 / 08.11.2021 г.

64

Ремзие Мехти Шабан

 66 / 08.11.2021 г.

65

Деан Манолов Димитров

 67 / 08.11.2021 г.

66

Емил Асенов Хазърбасанов

 68 / 08.11.2021 г.

67

Ивелина Валентинова Генчева

 69 / 08.11.2021 г.

68

Адем Исмаил Адем

 70 / 08.11.2021 г.

69

Исмаил Нихат Мехмед

 71 / 08.11.2021 г.

70

Азизе Изет Мехмед

 72 / 08.11.2021 г.

71

Ахмед Сейфула Хюсеин

 73 / 08.11.2021 г.

72

Айдън Мехмед Смаил

 74 / 08.11.2021 г.

73

Хасан Али Хасан

 75 / 08.11.2021 г.

74

Мат Маринов Райков

 76 / 08.11.2021 г.

75

Сашо Митков Щерев

 77 / 08.11.2021 г.

76

Мехмед Рамаданов Медилев

 78 / 08.11.2021 г.

77

Христо Любославов Дурмушев

 79 / 08.11.2021 г.

78

Юсуф Ниязи Юсуфов

 80 / 08.11.2021 г.

79

Емине Ахмед Осман

 81 / 08.11.2021 г.

80

Семра Ибрахим Хасан

 82 / 08.11.2021 г.

81

Зейнеб Ереджеб Христова

 83 / 08.11.2021 г.

82

Хамди Хасан Дебрели

 84 / 08.11.2021 г.

83

Румен Стефанов Атанасов

 85 / 08.11.2021 г.

84

Димитър Славов Георгиев

 86 / 08.11.2021 г.

85

Адам Алипиев Ханджиев

 87 / 08.11.2021 г.

86

Виолета Григорова Вардалиева

 88 / 08.11.2021 г.

87

Юсеин Мустафа Ибрям

 89 / 08.11.2021 г.

88

Антоанета Ангелова Асенова

 90 / 08.11.2021 г.

89

Христо Емилов Кабов

 91 / 08.11.2021 г.

90

Михаил Илиев Минчев

 92 / 08.11.2021 г.

91

Красимир Юлиев Кочев

 93 / 08.11.2021 г.

92

Асен Славов Кусев

 95 / 08.11.2021 г.

93

Румен Маринов Райков

 96 / 08.11.2021 г.

94

Радостин Юлиянов Айвазов

 98 / 08.11.2021 г.

95

Тодор Стефанов Василев

 99 / 08.11.2021 г.

96

Хадли Мехмед Ахмед

 100 / 08.11.2021 г.

97

Али Мехмед Севри

 101 / 08.11.2021 г.

98

Юлияна Гилева Ченева

 102 / 08.11.2021 г.

99

Шакир Идириз Мехмед

 103 / 08.11.2021 г.

100

Зиля Осман Ахмед

 104 / 08.11.2021 г.

101

Осман Мехмед Сатъджъ

 105 / 08.11.2021 г.

102

Осман Юсеин Мехмед

 106 / 08.11.2021 г.

103

Сали Мехмед Хасан

 107 / 08.11.2021 г.

104

Юсеин Мехмед Юсеин

 108 / 08.11.2021 г.

105

Али Хасан Юсеин

 109 / 08.11.2021 г.

106

Хатче Ахмед Ахмед

 110 / 08.11.2021 г.

107

Айсел Осман Ереджеб

 111 / 08.11.2021 г.

108

Юсеин Ахмед Шефкет

 112 / 08.11.2021 г.

109

Зелиха Мехмед Халил

 113 / 08.11.2021 г.

110

Афисе Хасан Смаил

 114 / 08.11.2021 г.

111

Христо Стоянов Аврамов

 115 / 08.11.2021 г.

112

Ариф Али Ахмед

 116 / 08.11.2021 г.

113

Фердан Мехмед Ибрям

 117 / 08.11.2021 г.

114

Сами Недрет Сами

 118 / 08.11.2021 г.

115

Хюсеин Мехмед Хюсеин

 119 / 08.11.2021 г.

116

Метин Мехмед Селим

 120 / 08.11.2021 г.

117

Севдали Назиф Халил

 121 / 08.11.2021 г.

118

Шабан Осман Шабан

 122 / 08.11.2021 г.

119

Саид Ахмед Исмаил

 123 / 08.11.2021 г.

120

Ипек Джелил Шабан

 124 / 08.11.2021 г.

121

Мустафа Ибрям Хюсеин

 125 / 08.11.2021 г.

122

Айше Фикри Мехмед

 126 / 08.11.2021 г.

123

Юмер Смаил Рамис

 127 / 08.11.2021 г.

124

Мерйем Мустафа Юмер

 128 / 08.11.2021 г.

125

Ерджан Ибрям Халил

 129 / 08.11.2021 г.

126

Нихат Адем Адем

 130 / 08.11.2021 г.

127

Джелил Ремзи Осман

 131 / 08.11.2021 г.

128

Ерджан Мустафа Хюсеин

 132 / 08.11.2021 г.

129

Севдали Хюсеин Хюсеин

 133 / 08.11.2021 г.

130

Исмаил Хасан Мехмед

 134 / 08.11.2021 г.

131

Али Осман Хаккъ

 135 / 08.11.2021 г.

132

Хамза Хюсеин Алиосман

 136 / 08.11.2021 г.

133

Юнзиля Али Халил

 137 / 08.11.2021 г.

134

Галиб Мустафа Смаил

 138 / 08.11.2021 г.

135

Ахмед Хасан Ниязи

 139 / 08.11.2021 г.

136

Февзи Рамадан Хатиб

 140 / 08.11.2021 г.

137

Осман Ферад Осман

 141 / 08.11.2021 г.

138

Ахмед Хюсеин Ахмед

 142 / 08.11.2021 г.

139

Лютфи Салим Лютфи

 143 / 08.11.2021 г.

140

Вейсел Якуб Мехмедали

 144 / 08.11.2021 г.

141

Аптула Ахмед Аптулов

 145 / 08.11.2021 г.

142

Исмаил Мехмед Ахмед

 146 / 08.11.2021 г.

143

Севинч Рамадан Смаил

 147 / 08.11.2021 г.

144

Адем Мехмед Реджеб

 148 / 08.11.2021 г.

145

Ахмед Смаил Хюсеин

 149 / 08.11.2021 г.

146

Фидес Исмаил Хасан

 150 / 08.11.2021 г.

147

Гюнер Исмаил Осман

 151 / 08.11.2021 г.

148

Мехмед Аптраман Ахмед

 152 / 08.11.2021 г.

149

Емин Мустафа Емин

 153 / 08.11.2021 г.

150

Ереджеб Дахил Ереджеб

 154 / 08.11.2021 г.

151

Смаил Адем Идриз

 155 / 08.11.2021 г.

152

Ниязи Ереджеб Ниязи

 156 / 08.11.2021 г.

153

Хюсеин Мехмед Кадир

 157 / 08.11.2021 г.

154

Азиз Хюсеин Юсуф

 158 / 08.11.2021 г.

155

Онур Ахмед Хамза

 159 / 08.11.2021 г.

156

Сали Таир Реджеп

 160 / 08.11.2021 г.

157

Исмаил Мустафа Хамза

 161 / 08.11.2021 г.

158

Гюнайдън Шабан Мустафа

 162 / 08.11.2021 г.

159

Ердал Исуф Хюсеин

 163 / 08.11.2021 г.

160

Асан Акиф Юмер

 164 / 08.11.2021 г.

161

Фатме Адем Хасан

 165 / 08.11.2021 г.

162

Станчо Любомиров Гюров

 167 / 08.11.2021 г.

163

Тодор Михайлов Михайлов

 168 / 08.11.2021 г.

164

Велико Щерионов Михалев

 169 / 08.11.2021 г.

165

Николай Койчев Манолов

 170 / 08.11.2021 г.

166

Асен Василев Лазов

 171 / 08.11.2021 г.

167

Иван Тодоров Стоянов

 172 / 08.11.2021 г.

168

Христо Атанасов Мишев

 174 / 08.11.2021 г.

169

Стефка Кирова Георгиева

 175 / 08.11.2021 г.

170

Николай Ангелов Иванов

 176 / 08.11.2021 г.

171

Райко Маринчев Райков

 177 / 08.11.2021 г.

172

Кина Атанасова Мишева

 178 / 08.11.2021 г.

173

Иван Тодоров Великов

 180 / 08.11.2021 г.

174

Иван Великов Великов

 181 / 08.11.2021 г.

175

Мишо Иванов Чочев

 182 / 08.11.2021 г.

176

Мариана Асенова Илиева

 183 / 08.11.2021 г.

177

Румяна Георгиева Чилингирова

 184 / 08.11.2021 г.

178

Антон Иванов Димитров

 185 / 08.11.2021 г.

179

Младен Ангелов Хънков

 188 / 08.11.2021 г.

180

Петя Илиева Илиева

 189 / 08.11.2021 г.

181

Станчо Иванов Иванов

 190 / 08.11.2021 г.

182

Мартин Михайлов Райков

 191 / 08.11.2021 г.

183

Златина Тодорова Шибилева

 192 / 08.11.2021 г.

184

Гюро Станчев Гюров

 193 / 08.11.2021 г.

185

Донка Иванова Качулкова

 194 / 08.11.2021 г.

186

Димитър Огнянов Димитров

 195 / 08.11.2021 г.

187

Антон Станчев Гюров

 196 / 08.11.2021 г.

188

Асен Митков Калайджиев

 197 / 08.11.2021 г.

189

Гергана Михайлова Райкова

 198 / 08.11.2021 г.

190

Росица Димитрова Димитрова

 199 / 08.11.2021 г.

191

Цонка Асенова Калайджиева

 200 / 08.11.2021 г.

192

Тодор Пеев Тотев

 201 / 08.11.2021 г.

193

Денка Димитрова Йорданова

 202 / 08.11.2021 г.

194

Валентин Лалов Гюров

 203 / 08.11.2021 г.

195

Хасан Хюсеинали Али

 205 / 08.11.2021 г.

196

Султанка Антонова Гюрова

 207 / 08.11.2021 г.

197

Живко Стоянов Стефанов

 208 / 08.11.2021 г.

198

Илия Иванов Стоянов

 209 / 08.11.2021 г.

199

Шукри Асан Косаджъ

 210 / 08.11.2021 г.

200

Сание Асан Косаджъ

 211 / 08.11.2021 г.

201

Иван Христов Илиев

 212 / 08.11.2021 г.

202

Мишо Димов Стоянов

 213 / 08.11.2021 г.

203

Петър Георгиев Динев

 214 / 08.11.2021 г.

204

Тинка Георгиева Карачофиева

 215 / 08.11.2021 г.

205

Неврин Арифов Тахиров

 216 / 08.11.2021 г.

206

Шакир Адилов Бекиров

 217 / 08.11.2021 г.

207

Садифе Ресми Реджеб

 218 / 08.11.2021 г.

208

Христо Стоянов Христов

 219 / 08.11.2021 г.

209

Сердар Тасимов Ахмедов

 220 / 08.11.2021 г.

210

Иван Тошков Маринов

 221 / 08.11.2021 г.

211

Али Мехмедов Халилов

 222 / 08.11.2021 г.

212

Христина Стоянова Йорданова

 223 / 08.11.2021 г.

213

Пенка Петкова Чолакова

 224 / 08.11.2021 г.

214

Лютви Еминов Мюмюнов

 225 / 08.11.2021 г.

215

Ана Симеонова Христова

 226 / 08.11.2021 г.

216

Румяна Йорданова Кирова

 227 / 08.11.2021 г.

217

Сийка Иванова Кирова

 228 / 08.11.2021 г.

 

 

         Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения