Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 1-ПВР/НС
Бургас, 27.09.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на работа, адрес на заседаване, номерация на решенията, обявяване на решенията и говорители на Районна избирателна комисия – Бургас, при произвеждане на избори за президенти и вицепрезидент на Република България и народни представители на 14 Ноември 2021г.

На основание ч.л.70, чл.71 и чл.72 ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение № 618-ПВР/НС от 27.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на Районна избирателна комисия Бургас.

 1. Заседанията на Районна избирателна комисия – Бургас се свикват от нейния председател или по искате на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник – председател.
 2. Заседанията на Районната избирателна комисия-Бургас  ще се провеждат от 18:00 ч. на следния административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1,  сграда на Областна администрация Бургас. Членовете на РИК се уведомяват за датата на заседанието от техническите сътрудници поне осем часа преди провеждане на същото, а при извънредни заседания- 2 часа преди него. Уведомяването на членовете на РИК става посредством телефонно обаждане и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията.
 3. Заседанията на Районна избирателна комисия Бургас са присъствени и се излъчват в реално време в интернет,  чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред.
 4. Заседанията на Районна избирателна комисия Бургас са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник – председател.
 5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска „въздържал се“. Членовете на Районна избирателна комисия Бургас, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочват в какво изразява то.
 6. За заседанията на Районна избирателна комисия Бургас се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 7. Районна избирателна комисия Бургас приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т.4
 8. Взетите от Районна избирателна комисия- Бургас решения относно произвеждане на изборите на 14 ноември 2021г. имат единна последователна номерация с арабски цифри, започваща от 1, като след арабската цифра се поставя тире и се добавя съкращение – ПВР, НС или ПВР/НС.
 9. Когато Районната избирателна комисия Бургас при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4 изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4, изр. второ ИК.
 10. При отмяна на решението по т. 9 Районна избирателна комисия Бургас постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете й.
 11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районна избирателна комисия Бургас се подписват от председателя и секретаря.
 12. Когато председателят, съответно секретарят отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник- председателя.
 13. Когато отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник- председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 14. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районна избирателна комисия Бургас се подпечатват с печата на комисията.
 15. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 16. Районна избирателна комисия Бургас поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите във втори многомандатен изборен район включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 17. Районната избирателна комисия Бургас публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

II. Обявяване на решения

    18. Районната избирателна комисия Бургас обявява решенията си незабавно след приемането им, чрез поставяне на таблото намиращо се в южния вход на лицевата фасада на сградата на Областна администрация Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1 и чрез публикуване на интернет страница на РИК-Бургас. На екземплярите от решенията, които се обявяват , се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

    19. Срокът за обжалване на решенията на Районна избирателна комисия Бургас започва да тече от по-късното по ред обявяване/ публикуване.

III. Дежурства/ Представителство

  20. Членовете на Районна избирателна комисия Бургас, в т.ч. и ръководството, с изключение на председателя, осигурят ежедневно присъствие в работното помещение на комисията, при спазване на противоепидемичните мерки на адрес гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1,  сграда на Областна администрация Бургас, за периода от 25 септември 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г., при следното работно време: от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, с изключение на времето, определено за провеждане на заседания.

    21. Районна избирателна комисия- Бургас получава кореспонденция на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1 в деловодството си в часовете  от 9:00 до 17:00 часа., както и на e-mail: [email protected]

    22. Определя следните официални средства за връзка с Районна избирателна комисия Бургас : тел. 056 894 172, 056 894 179, e-mail: [email protected]

    23. Председателят на Районна избирателна комисия Бургас, а при отсъствието му – посочен от него член на ръководството, ще представляват комисията пред медиите.

    Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 28.09.2021 в 11:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения