Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Бургас, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 186/ 18.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия Бургас 

 

РЕШИ: 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас и НАЗНАЧАВА на съответните длъжности лицата, както следва: 

 

 

Три имена на заменения член 

СИК №       

Длъжност 

Партия 

Име, презиме, фамилия 

Назмия Байрям Уста 

020400093 

член 

ДПС 

Хасан Хамза Хасан 

Нехрин Ахмед Мехмед 

024000119 

председател 

ДПС 

Баѝрие Ресми Календжи 

Катрин Миленова Йорданова 

020400337 

Зам.-председател 

ДПС 

Нефизе Халил Вълчева 

Стоян Велков Маринчев 

020400334 

член 

ДПС 

Пепа Иванова Калчева 

Сунай Ридван Хасан 

020400308 

Председател 

ДПС 

Хава Хасан Джемил 

Сунай Ридван Хасан 

020400307 

член 

ДПС 

Сунай Ридван Хасан 

Дарина Радева Петрова 

020400305 

Секретар 

ДПС 

Татяна Апостолова Aпостолова 

Татяна Апостолова Aпостолова 

020400303 

Секретар 

ДПС 

Дарина Радева Петрова 

Юсуф Фахри Селим 

020400302 

член 

ДПС 

Юсуф Фахри Селим 

Мария Ангелова Вълева 

020400302 

член 

ДПС 

Денка Стаматова Бъклева 

Юзгюр Невдживан Мустафа 

020400299 

член 

ДПС 

Юзгюр Невдживан Мустафа 

Петър Милчев Куленски 

020400298 

член 

ДПС 

Петър Милчев Куленски 

Емилия Петрова Войкова 

020400279 

Председател 

ДПС 

Янчо Георгиев Милев 

Донка Христова Дякова 

020400277 

Член 

ДПС 

Мария Петкова Камбурова 

Мария Петкова Камбурова 

020400276 

Член 

ДПС 

Златомира Тодорова Пеева 

Мустафа Исмаил Шакир 

020400274 

член 

ДПС 

Янка Митева Капралева 

Фатме Осман Юмер 

020400268 

член 

ДПС 

Фатме Осман Юмер 

Десислава Христова Иванова 

020400245 

Председател 

ДПС 

Драгомир Димитров Манолов 

Гюлсен Еюбова Мехмедова 

020400243 

член 

ДПС 

Диана Грудева Драгова 

Айше Муталиб Ехлиман 

020400238 

член 

ДПС 

Мухамедин Мехмед Мехмедали 

Халил Хидает Халил 

020400230 

член 

ДПС 

Юнзиле Шефкед Рашит  

Атанаска Петрова Аптулова 

020400225 

Секретар 

ДПС 

Мехмед Самин Адем 

Самин Мехмед Адем 

020400223 

Член 

ДПС 

Шенаѝ Лютфи Мустафа  

Пламена Руменова Иванова 

020400220 

Председател 

ДПС 

Донка Стоянова Кафеджиева 

Идриз Назиф Идриз 

020400194 

член 

ДПС 

Идриз Назиф Идриз 

Елина Асенова Араджова 

020400193 

член 

ДПС 

Изет Алеѝтинов Шабанов 

Ердинч Виждан Шукри 

020400185 

Член 

ДПС 

Ердинч Виждан Шукри 

Хасибе Ахмедова Илязова 

020400172 

член 

ДПС 

Хасибе Ахмедова Илязова 

Мелтем Мехмедова Хасанова 

020400170 

Председател 

ДПС 

Росица Росенова Толева 

Елена Мартинова Мартинова 

020400168 

член 

ДПС 

Селмин Тунджаева Караалиева 

Георги Русев Владев 

020400166 

член 

ДПС 

Адем Хюсеѝн Мехмед 

Емине Руфи Хамид 

020400164 

секретар 

ДПС 

Джансу Рамаданов Кадиров 

Миѝрем Халил Мехмед 

020400163 

член 

ДПС 

Миѝрем Халил Мехмед 

Анатоли Борисов Гайдаров 

020400158 

член 

ДПС 

Нуртен Али Хюсеин 

Хатидже Хюсеин Чолак 

020400157 

член 

ДПС 

Незатие Хюсеѝн Мустафа 

Анифе Вежди Осман 

020400155 

Секретар 

ДПС 

Десислава Христова Иванова 

Анри Салих Метраш 

020400153 

Зам.-председател 

ДПС 

Елиф Рамаданова Кадирова 

Георги Иванов Бодушков 

020400144 

член 

ДПС 

Вълчо Михов Джендеров 

Женя Гочева Тенева 

020400129 

член 

ДПС 

Анифе Мехмед Хамза 

Пенка Петкова Хаджиева 

020400128 

член 

ДПС 

Джемиле Мехмед Хамза 

Николай Георгиев Иванов 

020400125 

Председател 

ДПС 

Юлиян Северинов Хаджиев 

Юлиян Северинов Хаджиев 

020400123 

член 

ДПС 

Емне Емурла Хаджиева 

Емне Емурла Хаджиева 

020400122 

член 

ДПС 

Зоя Кирилова Христова 

Тодорка Атанасова Вълчева 

020400121 

член 

ДПС 

Хамза Юсеин Куюмджу 

Диан Тончев Тончев 

020400116 

член 

ДПС 

Севда Али Кадиш  

Живка Георгиева Недева 

020400114 

член 

ДПС 

Тодорка Атанасова Вълчева 

Страхил Сийков Чавдаров 

020400100 

зам. Председател 

ДПС 

Миѝрем Мехмед Шълдър 

Хамза Юсеин Куюмджу 

020400098 

Секретар 

ДПС 

Назмия Байрям Уста 

Кериме Насъф-Ибрямова 

020400069 

Председател 

ДПС 

Радка Анастасова Бодурова 

Михриджан Смаил Кирякова 

020400068 

член 

ДПС 

Дуѝгу Реджеб Хасан 

Ивелин Йордан Киряков 

020400065 

Член 

ДПС 

Тодора Стаматова Иванова 

Белгин Ибрахим Осман 

020400064 

член 

ДПС 

Кериме Насъф-Ибрямова 

Нели Дончева Милева 

020400061 

член 

ДПС 

Нели Дончева Милева 

Емин Мехмедов Кемалов 

020400060 

председател 

ДПС 

Миѝрем Хюсеин Исмаил 

Хабибе Феим Патърлъ 

020400057 

член 

ДПС 

Ангел Георгиев Ангелов 

Айгюл Хасан Амед 

020400051 

член 

ДПС 

Албена Милчева Димитрова 

Хапегюл Алиева Мустафова 

020400043 

член 

ДПС 

Мария Петрова Неделчева 

Хабибе Юмер Халил 

020400041 

член 

ДПС 

Аѝше Мехмедова Мустафова 

Анка Георгиева Янева 

020400037 

Зам.-председател 

ДПС 

Самет Сабахатин Юсуф 

Ивелина Десиславова Железова 

020400036 

член 

ДПС 

Еленка Доѝнова Колева 

Шасине Неджатин Хюсеин 

020400033 

член 

ДПС 

Мария Тодорова Ѝовкова 

Кязим Нури Хюсеин 

020400032 

член 

ДПС 

Донка Петкова Янева 

Кирил Николов Стоянов 

020400031 

Председател 

ДПС 

Анка Георгиева Янева 

Миглена Николова Илиева 

020400029 

член 

ДПС 

Емилия Николова Ангелова 

Тодор Георгиев Еников 

020400028 

Зам.-председател 

ДПС 

Гинка Янкова Павлова 

Мийрен Салиибрямов Халил 

020400027 

член 

ДПС 

Татяна Димитрова Татева 

Кемал Кадир Емрула 

020400024 

Зам.-председател 

ДПС 

Симеон Станчев Драгиев 

Самет Сабахатин Юсуф 

020400022 

член 

ДПС 

Радка Неделчева Деведжиева 

Даниела Вълкова Вълкова 

020400019 

член 

ДПС 

Пепа Николаева Бахова 

Силвия Димова Стефанова 

020400018 

член 

ДПС 

Емин Мехмедов Кемалов 

Галина Йорданова Борисова 

020400017 

секретар 

ДПС 

Есин Невзат Исмаил 

Росица Петрова Колева 

020400015 

член 

ДПС 

Петя Ѝорданова Петрова 

Ипек Себахатин Мустафа 

020400014 

зам. Председател 

ДПС 

Хюсеин Осман Шълдър 

Юмер Осман Юмер 

020400008 

член 

ДПС 

Халил Басри Мехмед 

Фатме Осман Юмер 

020400006 

член 

ДПС 

Силвия Янчева Янева 

Нефие Феим Хюсеин 

020400005 

Секретар 

ДПС 

Руска Димитрова Воѝнова 

Исуф Мустафа Хюсеин 

020400281 

Председател 

ДПС 

Исми Мюрсел Халил 

Гюлсум Сюлейман Смаил 

020400211 

Член 

ДПС 

Фатме Ереджеб Ахмед 

Емне Иса Мехмед  

020400210 

Член 

ДПС 

Емне Иса Мехмед  

Зийнеб Хюсеин Сали 

020400128 

Член 

ДПС 

Зийнеб Хюсеин Сали 

Айше Мусова Назифова 

020400206 

Член 

ДПС 

Айше Мусова Назифова 

Веска Кирова Чавдарова-Апостолова 

020400242 

Член 

ДПС 

Зюмбюл Ахмед Календжи 

Фатме  Хюсеин Мустафа 

020400144 

Член 

ДПС 

Фатме  Хюсеин Мустафа 

Исуф Исуф Хюсеин 

020400154 

Член 

ДПС 

Исуф Исуф Хюсеин 

Таня Костадинова Алексиева 

020400143 

Член  

ДПС 

Таня Костадинова Алексиева 

Пенка Петкова Хаджиева 

020400145 

Член 

ДПС 

Пенка Петкова Хаджиева 

Хасан Хамза Аптула 

020400240 

Член 

ДПС 

Мелиха Кадир Мехмед 

Мария Василева Стойкова 

020400206 

Член 

ДПС 

Ахмед Байрчм Ахмед 

Невин Мехмед Кямил 

020400247 

Член 

ДПС 

Невин Мехмед Кямил 

Мийрем Мехмед Мехмед 

020400286 

Член 

ДПС 

Фатме Исуф Хамза 

Катя Илиева Атанасова 

020400166 

Член 

ДПС 

Иван Иванов Димов 

Радостина Росенова Георгиева 

020400084 

Секретар 

ДПС 

Джема Хариева Мюмюнова 

Радка Неделчева Деведжиева 

020400084 

Член 

ДПС 

Димитър Миленов Калчев 

Найден Красимиров Божилов 

020400308 

Член 

ДПС 

Мийрен Салиибрямов Халил 

Джансу Рамаданов Кадиров 

020400156 

Председател 

ДПС 

Теодор Николаев Ганчев  

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК. 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК. 

 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.03.2023 в 18:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения