Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Бургас, 06.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Руен за произвеждане на Изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс /ИК/ е постъпило  писмо от кмета на община Руен с вх.№ 88/01.03.2023 год. съдържащо информация за проведените по реда на чл. 91 от ИК консултации на 23.02.2023  год., към който са приложени:

-протокол от 20.02.2023г. за проведената консултация с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в  консултацията; 

 • предложения на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;
 • списък на резервните членове със същото съдържание;
 • пълномощни от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, участвали в консултациите;
 • копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г., пълномощните на лицата, участвали в консултациите като пълномощници на представляващите партиите и коалициите, съответно решенията за образуване на коалиции ;
 • копие от съобщенията за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите.

  Комисията констатира, че при консултациите проведени при Кмета на Община Руен съгласие не е постигнато, поради което назначаването на секционните комисии следва да бъде извършено по реда на чл.91, ал.12 от ИК, по предложенията на партиите и коалициите.

 Пристъпвайки към разглеждане на предложенията на партиите и коалициите за поименен състав на секционните комисии, както и на предложенията на партиите за разпределение на длъжностите в комисиите, РИК - Бургас констатира следното:

           Предложението на Коалиция “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас.

Предложението на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас.

Предложението на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас.

Предложението на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас.

  Предложението на Каолиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас.

   Предложението на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас.

Предложението на ПП“ ВЪЗРАЖДАНЕ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас.

 Анализирайки предложенията на партиите и коалициите, РИК Бургас констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите относно длъжности в ръководствата на СИК, като повече от един субект е заявил желание за назначаване на конкретна  длъжност в съответен СИК. Отделно е налице конкуренция в членския състав на секционните комисии, като предложенията на политическите субекти са извършени по такъв начин, че ако бъдат удовлетворени изцяло, това би довело до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, както и до не запълване на числения състав в други секции.

 

    Изложеното налага извод за невъзможност назначаването на членския състав на СИК и разпределението на ръководните длъжностите в тях да бъде извършено точно съобразно предложенията на партиите и коалициите. Налице е заявена конкуренция за една и съща длъжност в ръководството на СИК. Отделно, назначаването на членския състав съобразно тези предложения ще доведе до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, както и до не запълване на числения състав в други секции.

 

    Ето защо РИК Бургас извърши разпределение на местата в ръководството и на членския състав, съобразявайки следното:

 

 1. Съобразно влязло в сила Решение № 11-НС/ 17.02.2023 год. на РИК Бургас. постановено в съответствие с Решение №1683-НС/ 16.02.2023 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в за произвеждане на Изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (без съставите на 5-членните СИК и ПСИК), разпределението на членовете на секционните комисии в Община Руен и на местата в ръководния състав на СИК е както следва:

 

Общ брой на членове на СИК 399 бр., включително и ръководства на СИК в т.ч. председатели, зам. председатели и секретари общо 147 бр.

 

-  21 бр. СИК по 7 членове

-  28 бр. СИК по 9 членове  

 

Общо 152 места, които се разпределят между партиите и коалициите както следва:

 

Бр. членове СИК

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

Коалиция “Продължаваме промяната“

ПП „ДПС“

ПП“ Възраждане“

Коалиция “БСП за България“

Коалиция „Демократична България – обединение“

Коалиция „Български възход“

399

81

69

53

49

49

49

49

 

 

Места в ръководствата на СИК общо – 147 бр., от които:

 

Бр. членове СИК

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

Коалиция “Продължаваме промяната“

ПП „ДПС“

ПП“ Възраждане“

Коалиция “БСП за България“

Коалиция „Демократична България – обединение“

Коалиция „Български възход“

147

41

33

22

17

15

12

7

 

Районна избирателна комисия - Бургас съобрази квотите на партиите и коалициите, като извърши пропорционално разпределение на длъжностите между тях:

 

Община

Руен

Бр. членове СИК

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

Коалиция “Продължаваме промяната“

ПП „ДПС“

ПП“ Възраждане“

Коалиция “БСП за България“

Коалиция „Демократична България – обединение“

Коалиция „Български Възход“

Общо

147

41

33

22

17

15

12

7

Председател

 

13

11

7

5

5

4

2

Зам.председател

 

13

11

7

5

5

4

2

Секретар

 

13

11

7

5

5

4

2

Остатък

 

2

 

1

2

 

 

1

 

 

 1. Пристъпи се към разпределение на местата в СИК съгласно поименните предложения на партиите и коалициите. Доколкото бе възможно, секционните комисии в предложенията, за които липсва конкуренция за назначаване на ръководствата, съответно са в пълен състав, се назначаваха без изменение, съгласно предложенията на партиите и коалициите. Секциите с по-голям брой членове от необходимото, се редуцираха, като излишните членове се разпределяха по възможност в съседни секции, а тези с по-малък брой се допълваха с членове от най-близки секции.

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе квоти, при спазване на принципите за липса на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от различни политически сили при паритет.

Ръководството на СИК  бе извършено също по начина описан по-горе, като се взеха в предвид полагаемите се на партиите и коалициите квоти, посочени в т.1. След първоначално извършеното разпределение, на допълнително разпределение подлежат общо 6 места в ръководството на СИК- 2-ма председатели, 2-ма зам. председатели и 2-ма секретаря, които следва да се разпределят между партиите и коалициите, както следва:

За Коалиция „ГЕРБ- СДС“ две допълнителни ръководни места;

ПП „ДПС“ едно допълнително ръководно място;

За ПП“ Възраждане“ две допълнителни ръководни места;

За Коалиция „Български Възход“ едно допълнително ръководно място;

Определянето на вида ръководна длъжност в ръководството на СИК се извърши между партиите и коалициите с право на допълнително разпределение на случаен принцип-чрез жребий.

Окончателното разпределение на ръководствата в СИК на територията на община Руен е както следва:

 

Община

Руен

Бр. членове СИК

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

Коалиция “Продължаваме промяната“

ПП „ДПС“

ПП“ Възраждане“

Коалиция “БСП за България“

Коалиция „Демократична България – обединение“

Коалиция „Български Възход“

Общо

147

41

33

22

17

15

12

7

Председател

 

13

11

8

5

5

4

3

Зам.председател

 

14

11

7

6

5

4

2

Секретар

 

14

11

7

6

5

4

2

 

    Предвид изложеното и на основание: чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с  чл. 89, ал. 1 от ИК и чл. 91, ал.12 от ИК, Решение №1683-НС/ 16.02.2023 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК, Решение № 11-НС/ 17.02.2023 г. на РИК Бургас, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в Община Руен, съгласно поименните предложения на партиите и коалициите, след извършено преразпределение, съобразно приложения списък, представляващ неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в Община Руен.

ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Руен.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 06.03.2023 в 19:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения