Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 381-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Станислав Иванов – упълномощен председател на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

На 02.04.2023 г. в 16:04 часа, в РИК - Бургас постъпи сигнал с вх.№25/02.04.2023 г. от Станислав Иванов, в качеството му на упълномощен председател на Коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“. В сигнала се излагат твърдения за извършено нарушение от СИК №021800046 на изискванията от методическите указания - да не се откъсва предварително бюлетина, да не се поставя предварително печат на бюлетината и да не се откъсва предварително отразъка на бюлетината. Излагат се твърдения, че кмета на община Руен е  присъствал в изборното помещение.

Настоява се РИК-Бургас да предприеме действия за преустановяване на незаконосъобразната практика и да се наложат санкции на виновните лица по реда на част трета от Изборния кодекс. 

РИК-Бургас извърши незабавна проверка на СИК № 021800046. Проверка на място е извършена от зам председател на РИК- г-н Стоян Арнаудов, и член на РИК Стефан Пенчев. Беше проведен разговор с председателя на СИК – Гюлсум Мехмед Исмаил. Проверката на място установи, а и г-жа Гюлсум Мехмед Исмаил призна, че в действителност е допуснала предварителното откъсването на една бюлетина, като това нарушение е извършено под въздействие на напрежение, тъй като пред секцията се струпали множество гласоподаватели. От изложеното от г-жа Гюлсум Мехмед Исмаил се установи, че кмета на община Руен не е извършвал описаните в жалбата нарушения.

Въпреки това РИК-Бургас даде подробни указания кои лица имат право да присъстват в изборното помещение по време на гасуването и как следва да се легитмират тези лица.

С оглед на гореизложеното, РИК-Бургас счита сигнала за основателен и

 

РЕШИ:

 

УКАЗВА на Гюлсум Мехмед Исмаил председател на СИК № 021800046, да не допуска нарушения на изборното законодателство и методическите указания на ЦИК: да не откъсва предварително хартиените бюлетини, да не поставя предварително печат, да не откъсва отрязъка на бюлетините преди избирателя да е упражнил своя вот. 

УКАЗВА на членовете на СИК № 021800046 да спазват стриктно на изборното законодателство и методическите указания на ЦИК.

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения