Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 260-НС
Бургас, 29.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от от политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 01 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. от политическа партия „Движение за права и свободи“ заведен под вх. № 380/29.03.2023 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 164 /сто шестдесет и четири/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на  политическа партия „Движение за права и свободи“, съгласно приложения списък, както следва:

№ по     Ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

175

Хакан Бейти Фехми

175 /29.03.2023

177

Ахмедали Юсуф Якуб

177 /29.03.2023

178

Есра Анифе Мустафа

178 /29.03.2023

179

Байрамали Йълмаз Садула

179 /29.03.2023

180

Джюнейт Гюлтекин Шабан

180 /29.03.2023

181

Халил Енвер Шабан

181 /29.03.2023

182

Мехмед Мустафа Хюсеин

182 /29.03.2023

183

Ахмед Невим Узун

183 /29.03.2023

184

Селим Юсуфов Исуф

184 /29.03.2023

185

Ремзи Исуф Пюскюлю

185 /29.03.2023

186

Адем Ърфан Мехмед

186 /29.03.2023

187

Сали Назим Сали

187 /29.03.2023

188

Мехмед Енвер Шабан

188 /29.03.2023

189

Ремзи Ферхан  Пюскюлю

189 /29.03.2023

190

Хюсеин Хасан Мустафа

190 /29.03.2023

191

Халил Реджеб Халил

191 /29.03.2023

192

Ахмед Алириза Мехмед

192 /29.03.2023

193

Редван Руждие Сербез

193 /29.03.2023

194

Смаил Кемал Хюмет

194 /29.03.2023

195

Али Юмер Али

195 /29.03.2023

196

Ерджан Смаил Али

196 /29.03.2023

197

Ахмед Мехмед Мустафа

197 /29.03.2023

198

Мехмед Ферхан Пюскюлю

198 /29.03.2023

199

Нуретин Метин Пюскюлю

199 /29.03.2023

200

Ерол Неждет Хасан

200 /29.03.2023

201

Неждет Ахмед Хасан

201 /29.03.2023

202

Георги Венциславов Топалов

202 /29.03.2023

203

Калоян Пламенов Кръстев

203 /29.03.2023

204

Фиген Хюсеин Хасан

204 /29.03.2023

205

Таня Илиева Михова

205 /29.03.2023

206

 Анифе Неждет Хасан

206 /29.03.2023

207

Зейджан Халил Хасан

207 /29.03.2023

208

Джансел Неджметин Осман

208 /29.03.2023

209

Емне Мухамедин Мехмед

209 /29.03.2023

212

Станка  Йорданова  Иванова

212 /29.03.2023

213

Надя   Илиева  Йорданова

213 /29.03.2023

214

Тодор  Петров  Николов        

214 /29.03.2023

215

Димитър  Василев Стоянов

215 /29.03.2023

216

Ангел Ончев Сербезов

216 /29.03.2023

217

Руси  Атанасов Христов         

217 /29.03.2023

218

Пеньо Илиев Губаков             

218 /29.03.2023

219

Михаил Михайлов Ангелов

219 /29.03.2023

220

Георги Янчев Василев           

220 /29.03.2023

221

Станка Михайлова Ончева   

221 /29.03.2023

222

Петър Ивайлов Караславов

222 /29.03.2023

223

Неждет Ахмед Мемиш

223 /29.03.2023

224

Матьо Тодоров Чакъров

224 /29.03.2023

225

Мехмед Али Ахмед

225 /29.03.2023

227

Осман Ахмед Камбур

227 /29.03.2023

228

Самуил Михаилов Асенов

228 /29.03.2023

229

Левен Валериев Зурнаджиев

229 /29.03.2023

231

Костадин Георгиев Георгиев

231 /29.03.2023

232

Асен Христов Асенов

232 /29.03.2023

233

Алипи Бойков Шахпазов

233 /29.03.2023

234

Илия Рашков Енчев

234 /29.03.2023

235

Хюсеин  Осман Сали

235 /29.03.2023

236

Красимир Петров Чакъров

236 /29.03.2023

237

Халил Сали Сали

237 /29.03.2023

239

Хабибе Мустафа Мемиш

239 /29.03.2023

240

Стоянка  Илчева Михова

240 /29.03.2023

241

Ахмед Шукри Мемиш

241 /29.03.2023

242

Михаил Куртев Йорданов

242 /29.03.2023

243

Неждет Шукрю Мемиш

243 /29.03.2023

244

Огнян Йорданов Стефанов

244 /29.03.2023

245

Асан Исмаил Хасан

245 /29.03.2023

246

Петър Ивов Атанасов

246 /29.03.2023

247

Ахмет Махмут Махмут

247 /29.03.2023

248

Исмаил Ахмед Топчу

248 /29.03.2023

249

Събин Мартинов  Йосифов

249 /29.03.2023

250

Емрах Алиев Амедов

250 /29.03.2023

251

Ахмед Осман Камбур

251 /29.03.2023

252

Смаил Мустафа Ибрям

252 /29.03.2023

253

Ангел Маринов Караджов

253 /29.03.2023

254

Иван Лалев Лалев

254 /29.03.2023

255

Елена Христова Тодорова

255 /29.03.2023

256

Нефсе Алиева Бекирова

256 /29.03.2023

257

Надежда Борисова Гръничарова

257 /29.03.2023

258

Асан Акиф Юмер

258 /29.03.2023

259

Фердан Мехмед Ибрям

259 /29.03.2023

260

 Фикрет Муталиб Адил

260 /29.03.2023

261

Асен Асенов Михалев

261 /29.03.2023

262

Ферхан Юмер Смаил

262 /29.03.2023

263

Мирем Хасан Дервиш

263 /29.03.2023

265

Мехмед Ахмед Мустафа

265 /29.03.2023

266

Нафие Мехмед Хюсеин

266 /29.03.2023

267

Ахмед Дилявер Хюсеин

267 /29.03.2023

268

Хасан Мехмед Хюсеин

268 /29.03.2023

269

Метин Мехмед Селим

269 /29.03.2023

270

Иб Мустафа Иб

270 /29.03.2023

271

Серкан Бехаетин Мустафа

271 /29.03.2023

272

Мехмед Мехмед Мехмед

272 /29.03.2023

273

Шабан Ереджеб Хюсеин

273 /29.03.2023

274

Севдали Ереджеб Юмер

274 /29.03.2023

275

Ереджеб Рамадан Кадир

275 /29.03.2023

276

Мустафа Ибрям Хюсеин

276 /29.03.2023

277

Мийрем Хасан Шюкрю

277 /29.03.2023

278

Зюлкарне Хюсеинали Зюлкарне

278 /29.03.2023

279

Юмер Смаил Рамис

279 /29.03.2023

280

Зийнеб Азим Смаил

280 /29.03.2023

281

Хюсеин Мустафа Мехмед

281 /29.03.2023

282

Адем Джелил Адем

282 /29.03.2023

283

Сюлейман Ферхан Сюлейман

283 /29.03.2023

284

Хюсеин Хюсеин Джелил

284 /29.03.2023

285

Кязим Селями Саид

285 /29.03.2023

286

Исмаил Хасан Мехмед

286 /29.03.2023

287

Ахмед Меджит Ахмед

287 /29.03.2023

288

Исмаил Хюсеин Шевкед

288 /29.03.2023

289

Мехмед Али Мехмед

289 /29.03.2023

290

Хамза Хюсеин Алиосман

290 /29.03.2023

291

Али Осман Хаккъ

291 /29.03.2023

292

Ерол Ахмедов Алиев

292 /29.03.2023

293

Ахмед Мехмед Мехмед

293 /29.03.2023

294

Мехмед Мехмед Мехмед

294 /29.03.2023

295

Адем Саид Емин

295 /29.03.2023

296

Аптраман Хюсеин Хасан

296 /29.03.2023

297

Ахмед Назиф Ахмед

297 /29.03.2023

298

Ертан Мустафа Халит

298 /29.03.2023

299

Осман Ферад Осман

299 /29.03.2023

300

Бахри Шабан Рашид

300 /29.03.2023

301

Ахмед Сали Хасан

301 /29.03.2023

302

Севдали Муталиб Ахмед

302 /29.03.2023

303

Ереджеб Ремзи Ереджеб

303 /29.03.2023

304

Вейсел Якуб Мехмедали

304 /29.03.2023

305

Гюлфен Фадли Бекир

305 /29.03.2023

306

Хасан Юсеин Хасан

306 /29.03.2023

307

Сефат Ерсин Талят

307 /29.03.2023

308

Севинч Рамадан Смаил

308 /29.03.2023

309

Еметулла Ахмед Лятиф

309 /29.03.2023

310

Ахмед Смаил Хюсеин

310 /29.03.2023

311

Рамадан Джемил Мехмед

311 /29.03.2023

312

Джем Ибрям Фейзула

312 /29.03.2023

313

Фатме Смаил Мехмед

313 /29.03.2023

314

Хасан Шерафетин Хасан

314 /29.03.2023

315

Мустафа Мехмед Бекир

315 /29.03.2023

316

Реджеб Билял Хасан

316 /29.03.2023

317

Осман Мустафа Ахмед

317 /29.03.2023

318

Мехмед Аптраман Ахмед

318 /29.03.2023

319

Емин Мустафа Емин

319 /29.03.2023

320

Ахмед Гюрсел Шабан

320 /29.03.2023

321

Еюб Мехмед Салим

321 /29.03.2023

322

Мехмед Адем Мехмед

322 /29.03.2023

323

Хюсеин Мехмед Кадир

323 /29.03.2023

324

Сунай Селятин Адем

324 /29.03.2023

325

Мехмед Мехмед Ахмед

325 /29.03.2023

327

Иляз Кямил Халил

327 /29.03.2023

328

Исмаил Хюсеин Исмаил

328 /29.03.2023

329

Шериф Юмер Ереджеб

329 /29.03.2023

330

Рамадан Кязим Хюсеин

330 /29.03.2023

331

Исмаил Мустафа Хамза

331 /29.03.2023

332

Осман Рамис Осман

332 /29.03.2023

333

Нуртен Мустафова Османова

333 /29.03.2023

334

Мустафа Мехмед Мустафа

334 /29.03.2023

335

Петър Иванов Петров

335 /29.03.2023

336

Теодора Бранимирова Чолакова

336 /29.03.2023

337

Иван Колев Петров

337 /29.03.2023

338

Петър Колев Петров

338 /29.03.2023

339

Идрис Рейхан Якуб

339 /29.03.2023

340

Вели Юсуф Сали

340 /29.03.2023

341

Милен Ивов Сербезов

341 /29.03.2023

342

Ибрахим Милен Шерафет

342 /29.03.2023

343

Асен Митков Андонов

343 /29.03.2023

344

Шукри Ахмед Мемиш

344 /29.03.2023

345

Байрям Алипиев Шахпазов

345 /29.03.2023

346

Симеон Сашев Щерев

346 /29.03.2023

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.03.2023 в 18:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения