Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Бургас, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Средец от квотата на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 214/ 20.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия Бургас 

 

РЕШИ: 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Средец и НАЗНАЧАВА на съответните длъжности лицата, както следва: 

 

 

Три имена на заменения член 

СИК №       

Длъжност 

Партия 

Име, презиме, фамилия 

Ивайло Красимиров Бойчев 

02-06-00-001 

член 

ДПС 

Зоя Иванова Господинова 

Цветелина Великова Георгиева 

02-06-00-003 

член 

ДПС 

Румяна Петкова Георгиева 

Калина Гинова Колева 

02-06-00-004 

член 

ДПС 

Радка Вълчева Димова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-005 

зам. Председател 

ДПС 

Петко Желев Минчев 

Валентин Лалов Гюров 

02-06-00-006 

член 

ДПС 

Иванка Стефанова Иванова 

Елена Гинова Арабова 

02-06-00-009 

секретар 

ДПС 

Йовка Тодорова Дамянова 

Панайотка Данчева Борисова 

02-06-00-010 

Зам. Председател 

ДПС 

Мара Георгиева Кабадова 

Детелина Георгиева Палова 

02-06-00-011 

член 

ДПС 

Панайотка Данчева Борисова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-014 

член 

ДПС 

Донка Иванова Качулкова 

Валери Илиев Ангелов 

02-06-00-018 

член 

ДПС 

Станчо Иванов Иванов 

Мартина Стойкова Георгиева 

02-06-00-024 

член 

ДПС 

Мартина Стойкова Георгиева 

Димитър Иванов Георгиев 

02-06-00-025 

Секретар 

ДПС 

Маргарита Тодорова Чапразлиева 

Иван Веселинов Стефанов 

02-06-00-029 

Зам. Председател 

ДПС 

Христо Йорданов Асенов 

Пейо Митков Дамянов 

02-06-00-030 

Секретар 

ДПС 

Игнат Петров Игнатов 

Станка Сандева Асенова 

02-06-00-035 

Председател 

ДПС 

Антон Лалов Гюров 

Симеон Сандев Асенов 

02-06-00-037 

секретар 

ДПС 

Мирела Йорданова Йорданова 

Калинка Иванова Стефанова 

02-06-00-040 

член 

ДПС 

Илиян Стойчев Стойчев 

Росица Димова Везирова 

02-06-00-041 

член 

ДПС 

Мартин Димитров Минчев 

Илия Иванов Георгиев 

02-06-00-042 

член 

ДПС 

Мария Тодорова  Кандилова 

Недка  Колева Желязкова 

02-06-00-043 

член 

ДПС 

Недялка Стоянова Лазарова 

Ивайло Красимиров Бойчев 

02-06-00-001 

член 

ДПС 

Зоя Иванова Господинова 

Цветелина Великова Георгиева 

02-06-00-003 

член 

ДПС 

Румяна Петкова Георгиева 

Калина Гинова Колева 

02-06-00-004 

член 

ДПС 

Радка Вълчева Димова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-005 

зам. Председател 

ДПС 

Петко Желев Минчев 

Валентин Лалов Гюров 

02-06-00-006 

член 

ДПС 

Иванка Стефанова Иванова 

Елена Гинова Арабова 

02-06-00-009 

секретар 

ДПС 

Йовка Тодорова Дамянова 

Панайотка Данчева Борисова 

02-06-00-010 

Зам. Председател 

ДПС 

Мара Георгиева Кабадова 

Детелина Георгиева Палова 

02-06-00-011 

член 

ДПС 

Панайотка Данчева Борисова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-014 

член 

ДПС 

Донка Иванова Качулкова 

Валери Илиев Ангелов 

02-06-00-018 

член 

ДПС 

Станчо Иванов Иванов 

Мартина Стойкова Георгиева 

02-06-00-024 

член 

ДПС 

Мартина Стойкова Георгиева 

Димитър Иванов Георгиев 

02-06-00-025 

Секретар 

ДПС 

Маргарита Тодорова Чапразлиева 

Иван Веселинов Стефанов 

02-06-00-029 

Зам. Председател 

ДПС 

Христо Йорданов Асенов 

Пейо Митков Дамянов 

02-06-00-030 

Секретар 

ДПС 

Игнат Петров Игнатов 

Станка Сандева Асенова 

02-06-00-035 

Председател 

ДПС 

Антон Лалов Гюров 

Симеон Сандев Асенов 

02-06-00-037 

секретар 

ДПС 

Мирела Йорданова Йорданова 

Калинка Иванова Стефанова 

02-06-00-040 

член 

ДПС 

Илиян Стойчев Стойчев 

Росица Димова Везирова 

02-06-00-041 

член 

ДПС 

Мартин Димитров Минчев 

Илия Иванов Георгиев 

02-06-00-042 

член 

ДПС 

Мария Тодорова  Кандилова 

Недка  Колева Желязкова 

02-06-00-043 

член 

ДПС 

Недялка Стоянова Лазарова 

Ивайло Красимиров Бойчев 

02-06-00-001 

член 

ДПС 

Зоя Иванова Господинова 

Цветелина Великова Георгиева 

02-06-00-003 

член 

ДПС 

Румяна Петкова Георгиева 

Калина Гинова Колева 

02-06-00-004 

член 

ДПС 

Радка Вълчева Димова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-005 

зам. Председател 

ДПС 

Петко Желев Минчев 

Валентин Лалов Гюров 

02-06-00-006 

член 

ДПС 

Иванка Стефанова Иванова 

Елена Гинова Арабова 

02-06-00-009 

секретар 

ДПС 

Йовка Тодорова Дамянова 

Панайотка Данчева Борисова 

02-06-00-010 

Зам. Председател 

ДПС 

Мара Георгиева Кабадова 

Детелина Георгиева Палова 

02-06-00-011 

член 

ДПС 

Панайотка Данчева Борисова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-014 

член 

ДПС 

Донка Иванова Качулкова 

Валери Илиев Ангелов 

02-06-00-018 

член 

ДПС 

Станчо Иванов Иванов 

Мартина Стойкова Георгиева 

02-06-00-024 

член 

ДПС 

Мартина Стойкова Георгиева 

Димитър Иванов Георгиев 

02-06-00-025 

Секретар 

ДПС 

Маргарита Тодорова Чапразлиева 

Иван Веселинов Стефанов 

02-06-00-029 

Зам. Председател 

ДПС 

Христо Йорданов Асенов 

Пейо Митков Дамянов 

02-06-00-030 

Секретар 

ДПС 

Игнат Петров Игнатов 

Станка Сандева Асенова 

02-06-00-035 

Председател 

ДПС 

Антон Лалов Гюров 

Симеон Сандев Асенов 

02-06-00-037 

секретар 

ДПС 

Мирела Йорданова Йорданова 

Калинка Иванова Стефанова 

02-06-00-040 

член 

ДПС 

Илиян Стойчев Стойчев 

Росица Димова Везирова 

02-06-00-041 

член 

ДПС 

Мартин Димитров Минчев 

Илия Иванов Георгиев 

02-06-00-042 

член 

ДПС 

Мария Тодорова  Кандилова 

Недка  Колева Желязкова 

02-06-00-043 

член 

ДПС 

Недялка Стоянова Лазарова 

Ивайло Красимиров Бойчев 

02-06-00-001 

член 

ДПС 

Зоя Иванова Господинова 

Цветелина Великова Георгиева 

02-06-00-003 

член 

ДПС 

Румяна Петкова Георгиева 

Калина Гинова Колева 

02-06-00-004 

член 

ДПС 

Радка Вълчева Димова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-005 

зам. Председател 

ДПС 

Петко Желев Минчев 

Валентин Лалов Гюров 

02-06-00-006 

член 

ДПС 

Иванка Стефанова Иванова 

Елена Гинова Арабова 

02-06-00-009 

секретар 

ДПС 

Йовка Тодорова Дамянова 

Панайотка Данчева Борисова 

02-06-00-010 

Зам. Председател 

ДПС 

Мара Георгиева Кабадова 

Детелина Георгиева Палова 

02-06-00-011 

член 

ДПС 

Панайотка Данчева Борисова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-014 

член 

ДПС 

Донка Иванова Качулкова 

Валери Илиев Ангелов 

02-06-00-018 

член 

ДПС 

Станчо Иванов Иванов 

Мартина Стойкова Георгиева 

02-06-00-024 

член 

ДПС 

Мартина Стойкова Георгиева 

Димитър Иванов Георгиев 

02-06-00-025 

Секретар 

ДПС 

Маргарита Тодорова Чапразлиева 

Иван Веселинов Стефанов 

02-06-00-029 

Зам. Председател 

ДПС 

Христо Йорданов Асенов 

Пейо Митков Дамянов 

02-06-00-030 

Секретар 

ДПС 

Игнат Петров Игнатов 

Станка Сандева Асенова 

02-06-00-035 

Председател 

ДПС 

Антон Лалов Гюров 

Симеон Сандев Асенов 

02-06-00-037 

секретар 

ДПС 

Мирела Йорданова Йорданова 

Калинка Иванова Стефанова 

02-06-00-040 

член 

ДПС 

Илиян Стойчев Стойчев 

Росица Димова Везирова 

02-06-00-041 

член 

ДПС 

Мартин Димитров Минчев 

Илия Иванов Георгиев 

02-06-00-042 

член 

ДПС 

Мария Тодорова  Кандилова 

Недка  Колева Желязкова 

02-06-00-043 

член 

ДПС 

Недялка Стоянова Лазарова 

Ивайло Красимиров Бойчев 

02-06-00-001 

член 

ДПС 

Зоя Иванова Господинова 

Цветелина Великова Георгиева 

02-06-00-003 

член 

ДПС 

Румяна Петкова Георгиева 

Калина Гинова Колева 

02-06-00-004 

член 

ДПС 

Радка Вълчева Димова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-005 

зам. Председател 

ДПС 

Петко Желев Минчев 

Валентин Лалов Гюров 

02-06-00-006 

член 

ДПС 

Иванка Стефанова Иванова 

Елена Гинова Арабова 

02-06-00-009 

секретар 

ДПС 

Йовка Тодорова Дамянова 

Панайотка Данчева Борисова 

02-06-00-010 

Зам. Председател 

ДПС 

Мара Георгиева Кабадова 

Детелина Георгиева Палова 

02-06-00-011 

член 

ДПС 

Панайотка Данчева Борисова 

Антон Лалов Гюров 

02-06-00-014 

член 

ДПС 

Донка Иванова Качулкова 

Валери Илиев Ангелов 

02-06-00-018 

член 

ДПС 

Станчо Иванов Иванов 

Мартина Стойкова Георгиева 

02-06-00-024 

член 

ДПС 

Мартина Стойкова Георгиева 

Димитър Иванов Георгиев 

02-06-00-025 

Секретар 

ДПС 

Маргарита Тодорова Чапразлиева 

Иван Веселинов Стефанов 

02-06-00-029 

Зам. Председател 

ДПС 

Христо Йорданов Асенов 

Пейо Митков Дамянов 

02-06-00-030 

Секретар 

ДПС 

Игнат Петров Игнатов 

Станка Сандева Асенова 

02-06-00-035 

Председател 

ДПС 

Антон Лалов Гюров 

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК. 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК. 

 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.03.2023 в 18:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения