Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Бургас, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 147/17.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Халиде Идрис Мехмед

020400328

Член

ДПС

Мийрем Хюсеин Мустафа

Хаджер Назиф Авджиева

020400322

Член

ДПС

Емине Мустафа Мустафа

Джемил Хасан Кадиш

020400336

Член

ДПС

Стойка Димова Голешева

Халил Селятин Мехмед

020400251

Зам. председател

ДПС

Джемиле Исуф Хасан

Кериме Ерджан Рамадан

020400249

Член

ДПС

Хатче Хюсеин Мехмед

Иван Щерйонов Филипов

020400267

Член

ДПС

Петранка Русева Иванова

Айлин Шенол Исмаил

20400194

Член

ДПС

Фатме Шакир Шабанова

Ебру Арслан Бекир

020400317

Зам. председател

ДПС

Назиле Мустафа Юзеир

Кристиян Василев Димитров

020400061

Член

ДПС

Юнзиле Айдън Адем

Петя Проданова Дъгарадина

020400070

Член

ДПС

Ерджеб Хюсеин Ибрям

Николай Веселинов Славов

020400071

Член

ДПС

Ибрям Хюсеин Ибрям

Явор Радков Костадинов

020400308

Председател

ДПС

Сунай Ридван Хасан

Владимир Маринов Йорданов

020400268

Член

ДПС

Георги Бойков Бойчев

Себиле Тасим Маллаюсеин

020400287

Зам. председател

ДПС

Ниязи Джемил Календжи

Айше Виждан Мехмед

020400237

Председател

ДПС

Елиф Рамаданова Кадирова

Женя Росинова Тодорова

020400303

Член

ДПС

Кристиян Василев Димитров

Цвета Петрова Бончева

020400304

Член

ДПС

Октай Рейхан Мехмед

Айсел Халилова Гугова

020400216

секретар

ДПС

Мехмед Сами Адем

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения