Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Бургас, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП “ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 132/14.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП “ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП “ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия на новоназначения член

Хабибе Хасан Кадир

020400007

Член

ДПС

Юмер Осман Юмер

Аптула Хюсеин Аптула

020400008

Зам.председател

ДПС

Златка Тодорова Илчева

Хамиде Реджебова Муса

020400010

Член

ДПС

Петя Василева Колева

Зекие Мехмед Осман

020400012

Член

ДПС

Теодора Илкова Касапова

Димитър Величков Великов

020400016

Член

ДПС

Светла Тодорова Вълкова

Себиле Нерми Хюсеин

020400017

Секретар

ДПС

Галина Йорданова Борисова

Димитър Борисов Борисов

020400018

Член

ДПС

Силвия Димова Стефанова

Нуртен Сюлейман Ахмед

020400019

Член

ДПС

Даниела Вълкова Вълкова

Веселин Янков Тодоров

020400021

Член

ДПС

Радка Неделчева Деведжиева

Павлина Костадинова Николова

020400034

секретар

ДПС

Неджметин Нуритинов Мустафов

Зиля Сюлейман Ахмед

20400036

Член

ДПС

Ивелина Десиславова Желева

Димитринка Йорданова Омарчевска

020400040

Член

ДПС

Надежда Атанасова Стоева

Хамза Исмаил Хамза

020400041

Член

ДПС

Хабибе Юмер Халил

Радослав Миленов Йорданов

020400045

Член

ДПС

Фетие Редван Ахмед

Илияз Рамаданов Илязов

020400051

Член

ДПС

Мийрем Халил Осман

Ceвдие Исмаил Халил

020400051

Член

ДПС

Айгюл Хасан Амед

Хафисе Мустафа Хасан

020400055

Член

ДПС

Диляна Кирова Нестерова

Диляна Христова Нестерова

020400059

Член

ДПС

Калинка Георгиева Димитрова

Радина Кръстева Кръстева

020400059

Член

ДПС

Надежда Тонева Джунгурова

Маринка Иванова Василева

020400067

Председател

ДПС

Хасан Ризванов Ахмедов

Виляна Павлинова Овчарова

020400068

Член

ДПС

Михриджан Смаил Кирякова

Мария Атанасова Дъгарадина

020400069

Председател

ДПС

Кериме Насъф-Ибрямова

Елисавета Петрова Симеонова

020400074

Зам.председател

ДПС

Хамза Хюсеин Коюмджиев

Нели Йорданова Манчева

020400085

Член

ДПС

Дженк Ялчън Мюмюнов

Диана Стоилова Шивачева

020400086

Зам.председател

ДПС

Адилиана Емилова Лилова

Сийка Димитрова Кирова

020400088

Секретар

ДПС

Диана Петрова Райчева

Денка Георгиева Манолова

020400090

Член

ДПС

Диана Стоилова Шивачева

Танер Дурхан Мехмед

020400094

Член

ДПС

Назмие Акиф Терзи

Таня Иванова Дункова

020400097

Член

ДПС

Гюлезар Салиева Ферадова

Мийрем Мехмед Шълдър

020400098

Секретар

ДПС

Назмия Байрям Уста

Катя Стефанова Маринчева

020400104

Зам.председател

ДПС

Елена Стефкова Михайлова

Хатче Ахмед    Зиядил

020400106

Зам.председател

ДПС

Пенка Сашева Михайлова

Радка Колева Чолакова

020400112

Член

ДПС

Диляна Атанасова Костадинова

Събка Стоева Георгиева

020400116

Член

ДПС

Светослава Атанасова Атанасова

Себиле Тасим Маллаюсеин

020400120

Член

ДПС

Недялка Петрова Петкова

Здравка Господинова Нейчева

020400120

Член

ДПС

Тодорка Атанасова Вълчева

Билял Аптуллов Салиев

020400125

Председател

ДПС

Николай Георгиев Иванов

Емне Емрула Хаджиев

020400126

Член

ДПС

Билял Аптуллов Салиев

Гюлсум Юсеин Смаил

020400127

Член

ДПС

Кадер Кадир Садет

Сиябе Мустафа Исмаил

020400128

Член

ДПС

Пенка Петкова Хаджиева

Хатче Ахмед Осман- Бекир

020400130

Зам.председател

ДПС

Фатме Реджеб Исмаил

Ангел Огнянов Ангелов

020400131

Член

ДПС

Атче Рейханова Мустафа

Жанета Андонова Саллакова

020400132

Член

ДПС

Мехмед Мемет Асан

Пенка Петкова Хаджиева

020400133

Зам.председател

ДПС

Джемиле Мемет Асан

Юлиян Северинов Хаджиев

020400135

Член

ДПС

Шукрие Шукриева Халилова

Атанас Савов Гочков

020400136

Председател

ДПС

Верка Димитрова Иванова

Верка Димитрова Иванова

020400137

Член

ДПС

Юлия Радостинова Иванова

Йордан Велев Велев

020400139

Член

ДПС

Джемиле Ахмед Мустафа

Денислава Михайлова Димитрова

20400140

Член

ДПС

Мустафа Джвджет Мустафа

Мустафа Джвджет Мустафа

020400141

Член

ДПС

Милена Юлиева Иванова

Радостина Иванова Гочкова

020400142

Председател

ДПС

Йордан Велев Велев

Янка Желева Колева

20400144

Член

ДПС

Георги Иванов Бодушков

Шукрие Шукриева Халилова

020400145

Член

ДПС

Елиза Тонева Тонева

Красимира Ангелова Ангелова

20400147

Секретар

ДПС

Дженгиз Мемет Асан

Анатоли Борисов Гайдаров

020400156

Председател

ДПС

Джансу Рамаданов Кадиров

Йорданка Великова Йорданова

020400157

Зам.председател

ДПС

Николина Найденова Гайдарова

Николина Найденова Гайдарова

020400157

Член

ДПС

Хатидже Хюсеин Чолак

Петър Борисов Гайдаров

020400158

Член

ДПС

Есма Хамди Али

Диана Тодорова Томова

020400158

член

ДПС

Анатоли Борисов Гайдаров

Георги Атанасов Павлов

020400159

член

ДПС

Петър Борисов Гайдаров

Радостин Северинов Генчев

020400160

Председател

ДПС

Георги Димитров Георгиев

Нефисе Халилова Вилчева

20400162

член

ДПС

Емне Мустафа Хюсеин

Петя Христова Стойкова

020400163

Член

ДПС

Нежда Неджиб Ахмед

Емне Мустафа Хюсеин

020400164

Секретар

ДПС

Емине Руфи Хамид

Георги Иванов Бодушков

020400148

Председател

ДПС

Диана Петкова Петкова

Росен Желев Георгиев

020400167

Секретар

ДПС

Гюлсюм Рамадан Хюсеин

Гюлсюм Рамадан Хюсеин

020400167

Член

ДПС

Шамиле Ерджеб Мехмед

Елис Нуржан Чолак

020400168

Член

ДПС

Елена Мартинова Мартинова

Елена Мартинова Мартинова

020400171

Член

ДПС

Айше Мустафа Георгиева

Зияйдин Мустафа Калугеров

020400172

Зам.председател

ДПС

Айлин Гюрселова Осман

Мария Влаева Василева

020400173

Член

ДПС

Дефне Исрафил Мустафа

Елена Иванова Димитрова

020400173

Член

ДПС

Мустафа Осман Рахим

Айше Неждет Ченгели

020400174

Член

ДПС

Шабан Хюсеин Сали

Шабан Хюсеин Сали

020400175

Председател

ДПС

Айше Фикри Рамадан

Айше Севджан Мехмед

020400176

Зам.председател

ДПС

Мехмед Мехмедали Издриз

Мехмед Мехмедали Издриз

020400177

Секретар

ДПС

Димитър Георгиев Димитър

Айше Фикри Рамадан

020400178

Член

ДПС

Хайрие Акиф Кадиш

Кенан Ерханов Хюсеинов

020400180

Член

ДПС

Джемиле Мехмед Иб

Хайрие Акиф Кадиш

020400181

Зам.председател

ДПС

Фатме Селвер Идриз

Фатме Селвер Идриз

020400182

Член

ДПС

Юмюхан Реджеб Рахим

Фатме Рамадан Осман

020400183

Член

ДПС

Хасан Риза Халил

Ердинч Виждан Шукри

020400188

Член

ДПС

Джемиле Хасан Аптула

Невин Шабан Смаил

020400196

Зам.председател

ДПС

Таня Димитрова Иванова

Шукри Виждан Шукри

020400197

Зам.председател

ДПС

Минка Ангелова Мелезамова

Анка Стаматова Стаматова

020400204

Секретар

ДПС

Гюлсюм Ереджеб Кадир

Елисавета Николаева Хаджиева

020400205

Член

ДПС

Айше Орхан Емрула

Петя Георгиева Янева

020400206

Член

ДПС

Мария Василева Стойкова

Зийнеб Мухарем Мехмед

020400207

Член

ДПС

Мария Георгиева Ламбова

Мария Георгиева Ламбова

020400211

Член

ДПС

Гюлсум Сюлейман Смаил

Желка Велева Бахчеванова

020400212

Член

ДПС

Айтен Акиф Хасан

Велина Стоянова Василева

020400213

Секретар

ДПС

Желка Велева Бахчеванова

Десислава Атанасова Костадинова

020400214

Зам.председател

ДПС

Айсел Халилова Гугова

Шурай Феимова Алиева

020400214

Член

ДПС

Елена Костадинова Тодорова

Гюлхан Ереджеб   Адем

020400217

Член

ДПС

Зюлкарне Сали Селим

Георги Михайлов Тодоров

020400218

Зам.председател

ДПС

Мийрем Мехмедали Селим

Атче Шакир Мехмед

020400219

Член

ДПС

Шасине Зюлкарне Сали

Зюлкарне Сали Селим

020400221

Секретар

ДПС

Серкан Фикрет Бекир

Мийрем Мехмедали Селим

020400222

Член

ДПС

Халил Юсеин Мехмед

Ибрям Ейваз Мехмед

020400223

Член

ДПС

Мехмед Юсеин Мехмед

Татияна Апостолова Апостолова

020400224

Член

ДПС

Семра Джелил Шерифова

Серкан Фикрет    Бекир

020400225

Секретар

ДПС

Атанаска Петрова Аптулова

Халил Юсеин   Мехмед

020400226

Член

ДПС

Ерол Тюрханов Шерифов

Мехмед Юсеин Мехмед

020400227

Член

ДПС

Здравко Иванов Мавров

Айше Орхан Емрула

020400228

Член

ДПС

Мехмед Хидает Халил

Ерол Тюрханов Шерифов

020400230

Член

ДПС

Халил Хидает Халил

Иван Ангелов   Иванов

020400231

Член

ДПС

Зийнеб Ниязи Халил

Айфер Февзи   Дилявер

020400232

Член

ДПС

Шевкет Ниязи Текели

Шефкет Ниязи Текели

020400233

Член

ДПС

Айше Виждан Мехмед

Нурхаят Хюсеин Мустафа

020400234

Зам.председател

ДПС

Ибрям Невзат Хаджиали

Станимира Димитрова Петкова

020400235

Член

ДПС

Радослава Милчева Димитрова

Мехмедали Али Молла

020400236

Член

ДПС

Таня Василева Сараиванова

Ибрям Невзат Хаджиали

020400238

Член

ДПС

Айше Муталиб Ехлиман

Теодора Христова Илиева

020400240

Член

ДПС

Хасан Хамза Аптула

Емне Мухамедин Мехмед

020400241

Секретар

ДПС

Ниязи Джемил Календжи

Райна Пеева     Дечкина

020400242

Член

ДПС

Веска Кирова Чавдарова-Апостолова

Мийрем Халил   Осман

020400243

Член

ДПС

Гюлсен Еюбова Мехмедова

Недка Иванова Христова

020400244

Член

ДПС

Нежля Фикрет Ахмед

Сияна Петкова Карлева

020400248

Член

ДПС

Сашка Станчева Касапова

Весела Василева Василева

020400250

Член

ДПС

Гюлхан Хамид Мустан

Кирил Красимиров Киров

020400261

Член

ДПС

Мирем Юсеин Сюлейман

Анка Ангелова Маджарова

020400263

Зам.председател

ДПС

Юлияна Христова Ангелова

Онур Нихат Чолак

020400266

Зам.председател

ДПС

Иван Русев Иванов

Петранка Русева Иванова

020400271

Член

ДПС

Есма Мехмед Ахмед

Айтен Акиф Хасан

020400215

Председател

ДПС

Шенай Лютви Мустафа

Мийрем Хюсеин Исмаил

020400273

Председател

ДПС

Янка Желева Колева

Гюлсум Шабан Мурадова

20400274

Член

ДПС

Мустафа Исмаил Шакир

Радослава ладенова Атанасова

020400275

Член

ДПС

Гюлсюм Исмаил Хюсеин

Диана Димова Вътева-Иванова

020400276

Член

ДПС

Мария Петкова Камбурова

Ирина Григорова Градева

020400277

Член

ДПС

Донка Христова Дякова

Мария Петкова Камбурова

020400278

Член

ДПС

Хюсеин Исмаилов Мехмедов

Бейчет Рамаданов Мурадов

020400279

Председател

ДПС

Емилия Петрова Войкова

Емилия Петрова Войкова

020400283

Член

ДПС

Севдие Исмаил Халил

Ceвдие Исмаил Халил

020400285

Председател

ДПС

Гюлсюм Исуф Хюсеин

Радина Кръстева Кръстева

020400286

Член

ДПС

Мийрем Мехмед Мехмед

Христо Найденов Новоселски

020400288

Секретар

ДПС

Садула Раифов Садулов

Стоян Христов Камбуров

020400289

Председател

ДПС

Виолета Момчилова Господинова

Мийрем Мехмед Мехмед

020400290

Член

ДПС

Тунчер Халилов Мустафов

Садула Раифов Садулов

020400292

Секретар

ДПС

Мелек Баайрамалиева Мустафова

Диана Тодорова Томова

020400294

Член

ДПС

Цанка Колева Костадинова

Георги Атанасов Павлов

020400295

Председател

ДПС

Георги Михайлов Тодоров

Айше Неждет Ченгели

020400297

Член

ДПС

Шафие Ферхад Йълмаз

Невин Шабан Смаил

020400298

Секретар

ДПС

Шенол Шерафедин Йълмаз

Радостина Кирова Илиева

20400299

Член

ДПС

Явор Радков Костадинов

Георги Михайлов Тодоров

020400300

Секретар

ДПС

Женя Росинова Тодорова

Желязко Стоянов Николов

020400301

Член

ДПС

Джумазие Халилова Карагьозова

Джумазие Халилова Карагьозова

020400305

Секретар

ДПС

Дарина Радева Петрова

Айнур Хасан Ахмед

020400310

Секретар

ДПС

Къймет Исмаил Осман

Къймет Исмаил Осман

020400314

Председател

ДПС

Мария Василева Апостолова

Марияна Минкова Танева

020400315

Член

ДПС

Николай Стоилов Карабашев

Мийрем Мехмед Мехмед

020400316

Зам.председател

ДПС

Минка Илиева Танева

Николай Стоилов Карабашев

020400320

Член

ДПС

Златинка Тодорова Николова

Минко Янков Танев

020400321

Председател

ДПС

Кериме Ерджан Рамадан

Мария Иванова Станчева

020400323

Председател

ДПС

Халиде Идрис Мехмед

Атче Рейханова Мустафа

020400326

Член

ДПС

Соня Димитрова Тодорова

Шукрие Али Хюсеин

020400327

Член

ДПС

Марияна Иванова Фотева

Тончо Димов Тончев

020400329

Председател

ДПС

Зелиха Реджебова Ахмед

Зехра Небирова Салимова

020400330

секретар

ДПС

Теодора Николаева Димитрова

Жасмина Атанасова Железна

020400331

Член

ДПС

Джемил Хасан Кадиш

Деан Тончев Димов

020400333

Председател

ДПС

Бехидже Кадир Тащан

Соня Димитрова Тодорова

020400335

Член

ДПС

Савире Сюлейман Мехмедали

Панайот Тодоров Прокопов

020400337

Зам.председател

ДПС

Катрин Миленова Йорданова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 14.09.2022 в 18:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения