Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Бургас, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в Община Бургас за произвеждане на Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс /ИК/ е постъпило  писмо от кмета на Община Бургас с вх.№69/30.08.2022 год. съдържащо информация за проведените по реда на чл.91 от ИК консултации на 26.08.2022 год., към който са приложени:

 - протокол от 26.08.2022 г. за проведената консултация с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в  консултацията;  

 • предложения на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;
 • списък на резервните членове със същото съдържание;
 • пълномощни от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, участвали в консултациите;
 • Заповед на кмета на община Бургас за възлагане провеждането на консултациите на секретаря на община Бургас;
 • копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., пълномощните на лицата, участвали в консултациите като пълномощници на представляващите партиите и коалициите, съответно решенията за образуване на коалиции ;
 • Покана с изх.№ 90-00-22/22.08.2022г. относно датата, часа и мястото на провеждане на консултациите.

  Комисията констатира, че при консултациите проведени при Кмета на Община Бургас съгласие не е постигнато, поради което назначаването на секционните комисии следва да бъде извършено по реда на чл.91, ал.12 от ИК, по предложенията на партиите и коалициите.

 Пристъпвайки към разглеждане на предложенията на партиите и коалициите за поименен състав на секционните комисии, както и на предложенията на партиите за разпределение на длъжностите в комисиите, РИК - Бургас констатира следното:

           Предложението на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас, като се отклонява от общия брой членове в СИК и съдържа повече позиции от полагащите се ръководни такива за коалицията.

Предложението на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас.

 

        Предложението на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ съдържа необходимата информация. Предложението с което е заявено полагащите се на партията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас.

Предложението на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас.

        Предложението на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на партията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас.

        Предложението на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ съдържа необходимата информация. С предложението е  заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам.председателските и секретарски места, съгласно решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас.

 

Предложението на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ съдържа необходимата информация. С предложението е заявено полагащите се на коалицията длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам. председателските и секретарски места, съгласно решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас.

Анализирайки предложенията на партиите и коалициите, РИК Бургас констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите относно длъжности в ръководствата на СИК, като повече от един субект е заявил желание за назначаване на конкретна  длъжност  в съответен СИК. Отделно е налице конкуренция в членския състав на секционните комисии, като предложенията на политическите субекти са извършени по такъв начин, че ако бъдат удовлетворени изцяло, това би довело до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите.

 

Изложеното налага извод за невъзможност назначаването на членския състав на СИК и разпределението на ръководните длъжностите в тях да бъде извършено точно съобразно предложенията на партиите и коалициите. Налице е заявена конкуренция за една и съща длъжност в ръководството на СИК. При разпределението следва да бъде съобразено освен предложенията на партиите така и изискванията на ИК както и Методическите указания на ЦИК.

 

Ето защо РИК Бургас извърши разпределение на местата в ръководството и на членския състав, съобразявайки следното:

 

 1. Съобразно влязло в сила Решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас. постановено в съответствие с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в за произвеждане на Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните СИК и ПСИК), разпределението на членовете на секционните комисии в Община Бургас и на местата в ръководния състав на СИК е както следва:

 

- Общ брой на членове на СИК 2933 бр., включително и ръководства на СИК в т.ч. председатели, зам. председатели и секретари общо 1017 бр.

 

- 59 бр. СИК по 7 членове

 

- 280 бр. СИК по 9 членове

 

Общо 2933 места, които се разпределят между партиите и коалициите както следва:

 

 

 

Община

Бургас

Бр. членове СИК

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

 

2933

645

575

357

339

339

339

339

 

 

Места в ръководствата на СИК /без ПСИК/ общо – 1017 бр., от които:

Община

Бургас

Бр. членове СИК

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

 

1017

292

258

148

114

83

70

52

 

 

Районна избирателна комисия - Бургас съобрази квотите на партиите и коалициите, като извърши пропорционално разпределение на длъжностите между тях:

 

Община

Приморско

Бр. членове СИК

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ“

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

 общо

 1017

292

258

148

114

83

70

52

председател

 

97

86

49

38

27

23

17

Зам.председател

 

97

86

49

38

27

23

17

секретар

 

97

86

49

38

27

23

17

остатък

 

1

0

1

0

2

1

1

 

 

 1. Пристъпи се към разпределение на местата в СИК съгласно поименните предложения на партиите и коалициите. Доколкото бе възможно, секционните комисии в предложенията, за които липсва конкуренция за назначаване на ръководствата, съответно са в пълен състав, се назначаваха без изменение, съгласно предложенията на партиите и коалициите.

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе квоти, при спазване на принципите за липса на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от различни политически сили при паритет.

Ръководството на СИК  бе извършено също по начина описан по-горе, като се взеха в предвид полагаемите се на партиите и коалициите квоти, посочени в т.1. След първоначално извършеното разпределение, на допълнително разпределение чрез жребий подлежат общо 6 места в ръководството на СИК- 2-ма председатели, 2-ма зам. председатели и 2-ма секретари. На база на изтегления жребий местата се разпределят между партиите и коалициите, както следва:

За Коалиция „Продължаваме промяната“  - зам.председател;

За ПП „ДПС“  - секретар;

За ПП „Има такъв народ“  - председател и секретар;

За Коалиция „Демократична България - обединение“ – зам.председател;

За  ПП „ Възраждане“  - председател;

Определянето на вида ръководна длъжност в ръководството на СИК се извърши между партиите и коалициите с право на допълнително разпределение на случаен принцип - чрез жребий.

Окончателното разпределение на ръководствата в СИК на територията на Община Бургас, е както следва:

 

Община

Бургас

Бр. членове СИК

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ“

Коалиция „Демократична България -обединение“

ПП“ Възраждане“

 общо

 1017

292

258

148

114

83

70

52

председатели

 

97

86

49

38

28

23

18

Зам.председатели

 

98

86

49

38

27

24

17

секретари

 

97

86

50

38

28

23

17

                   

 

Предвид изложеното и на основание: чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с  чл. 89, ал. 1 от ИК и чл.91, ал.12 от ИК , Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК, Решение № 16-НС/ 18.08.2022 год. на РИК Бургас, Районна избирателна комисия - Бургас

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в Община Бургас, съгласно поименните предложения на партиите и коалициите, след извършено преразпределение, съобразно приложения списък, представляващ неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в Община Бургас.

ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Бургас.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

Решението е прието в ……..….. ч. на заседание на РИК, проведено на …………...2022 година. 

Настоящото Решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:52 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения