Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Бургас, 05.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, изразяваща се в заличаване регистрацията на Иван Степанович Желяпов, като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № НС-15-99/03.09.2022г. от Централната избирателна комисия с което, РИК-Бургас е уведомена, че при извършена проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ е установено, по отношение на  Иван Степанович Желяпов, като кандидат за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, предложен от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и регистриран с Решение № 38 – НС/29.08.2022г. на РИК-Бургас, че лицето притежава и друго гражданство, освен българско, което представлява нарушение на условията на чл.65, ал.1 от КРБ.

Съгласно чл.244 от ИК право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на чл.65, ал. 1 от КРБ, а именно: да нямат друго гражданство, да са навършили 21 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В случай, че се установи, че кандидат не отговаря на условията по чл.65, ал.1 от КРБ, регистрацията му следва да бъде заличена.

Кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ е регистрирана с Решение № 38 – НС/29.08.2022г. на РИК-Бургас, в която под № 11 е вписан Иван Степанович Желяпов, като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Районна избирателна комисия – Бургас констатира, че Иван Степанович Желяпов, не отговаря на условията на чл.65, ал.1 от КРБ, относно наличието на предпоставките за упражняване на пасивното избирателно право, а именно, че кандидатът за народен представител не може да притежава и друго гражданство, освен българско. Друго гражданство, освен българското, води като последица недействителност на извършената регистрация на Иван Степанович Желяпов, като кандидат за народен представител и необходимост от заличаването й.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 9 от ИК, във връзка с чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България и Решение №1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

РЕШИ:

 1. ОБЯВЯВА за недействителна регистрацията на кандидата Иван Степанович Желяпов, регистриран под номер 11 от кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, регистрирана с Решение № 38 – НС/29.08.2022г. на РИК-Бургас.
 2. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Иван Степанович Желяпов, като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., под номер 11 - ти от листата на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, регистрирана с Решение № 38 – НС/29.08.2022г. на РИК-Бургас. Върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на кандидата Иван Степанович Желяпов да се вписва „заличен“.

3.АНУЛИРА издаденото удостоверение с №16-11-НС/ 29.08.2022г.

Решението да се впише в регистъра на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.,

          

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването  му по реда на чл.73 от ИК.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения