Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Бургас, 05.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в кандидатската листа на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, изразяваща се в заличаване регистрацията на Светослав Георгиев Стамов, като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № НС-15-99/03.09.2022г. от Централната избирателна комисия, с което РИК – Бургас е уведомена, че при извършена проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ е установено, по отношение на  Светослав Георгиев Стамов, като кандидат за народен представител  във Втори изборен район-Бургаски,предложен от ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ и регистриран с Решение № 29 – НС/ 28.08.2022г. на РИК-Бургас, че лицето притежава и друго гражданство, освен българско, което представлява нарушение на условията на чл.65, ал.1 от КРБ.

Съгласно чл.244 от ИК право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на чл.65, ал. 1 от КРБ, а именно: да нямат друго гражданство, да са навършили 21 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В случай, че се установи, че кандидат не отговаря на условията по чл.65, ал. 1 от КРБ, регистрацията му следва да бъде заличена.

Кандидатската листа на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ е регистрирана с Решение № 29 – НС/28.08.2022г. на РИК-Бургас, в която под № 1 е вписан Светослав Георгиев Стамов, като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Районна избирателна комисия – Бургас констатира, че Светослав Георгиев Стамов, не отговаря на изискванията на чл.65, ал.1 от КРБ, относно наличието на предпоставките за упражняване на пасивното избирателно право, а именно, че кандидатът за народен представител не може да притежава и друго гражданство, освен българско. Друго гражданство, освен българското, води като последица недействителност на извършената регистрация на Светослав Георгиев Стамов като кандидат за народен представител и необходимост от заличаването й.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 9 от ИК, във връзка с чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България и Решение №1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 1. ОБЯВЯВА за недействителна регистрацията на кандидата Светослав Георгиев Стамов, регистриран под номер 1 от кандидатската листа на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, регистрирана с Решение № 29 – НС/28.08.2022г. на РИК-Бургас.

  

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Светослав Георгиев Стамов, като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., под номер 1 - ви от листата на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“”, регистрирана с Решение № 29 – НС/28.08.2022г. на РИК-Бургас. Върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на кандидата Светослав Георгиев Стамов да се вписва „заличен“.

      3.АНУЛИРА издаденото удостоверение с №8-1-НС/ 28.08.2022г.

Решението да се впише в регистъра на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.,

          

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването  му по реда на чл.73 от ИК.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения