Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Бургас, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Камено за провеждане на Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс /ИК/ е постъпило предложение от кмета на Община Камено за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове.

Към предложението са приложени изискуемите от Изборния кодекс документи:

 • протокол от 23.08.2022 г. за проведената консултация с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в консултацията, с приложено разпределение и приложение № 1 към него за разпределение на квотите на СИК в община Камено;
 • писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;
 • списък на резервните членове със същото съдържание;
 • пълномощни от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии, за упълномощаване на лицата, участвали в консултациите;
 • копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.;
 • копие от съобщенията за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Камено са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Камено и са спазени изискванията на ИК за назначаване на СИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК и чл. 91, ал.11 от ИК, Решение № 1281 - НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и Решение № 11 - НС от 18.08.2022 г. на РИК– Бургас, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Камено, съгласно предложението на кмета на Община Камено.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Камено.

ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Камено.


Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

Настоящото Решение може да бъде оспорено пред Централна избирателна комисия в 3 /три/ - дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.09.2022 в 20:26 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения