Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 305-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 01 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция ПП „ДПС“, заведен под вх. № 394/29.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 18 /осемнадесет/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на ПП „ДПС“, съгласно приложения списък, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Ангел Маринов Караджов

328 / 27.09.2022 г.

2

Илкин Мустафа Тащан

329 / 27.09.2022 г.

3

Борислав Манолов Николов

330 / 27.09.2022 г.

4

Кадир Сами Мюмюн

331 / 27.09.2022 г.

5

Ресмия Мустафа Ахмед

332 / 27.09.2022 г.

6

Мюмюн Сами Мюмюн

333 / 27.09.2022 г.

7

Сабри Сами Мюмюн

334 / 27.09.2022 г.

8

Себахатин Аптула Юсеин

335 / 27.09.2022 г.

9

ВИОЛЕТА СТЕФЧЕВА СТЕФАНОВА

336 / 27.09.2022 г.

10

Недялка Янева Вълева

337 / 27.09.2022 г.

11

Петър Иванов Христов

338 / 27.09.2022 г.

12

Стоил Йорданов Карабашев

339 / 27.09.2022 г.

13

ЗАФЕР ЮСУФ АХМЕД

340 / 27.09.2022 г.

14

Хазиме Ахмедова Хюсеинова

341 / 27.09.2022 г.

15

Хюсеин Мустафа Сюлейман

342 / 27.09.2022 г.

16

Хюсеин Исмаил Али

343 / 27.09.2022 г.

17

Ердинч Алиерджан Юмер

344 / 27.09.2022 г.

18

Шеийнджан Рахми Зюлкеф

345 / 27.09.2022 г.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:25 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения