Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 290-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 01 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция ПП „ДПС“, заведен под вх. № 341/28.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 326 /триста двадесет и шест/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на ПП „ДПС“, съгласно приложения списък, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Исмаил Рашидов Исмаилов

01 / 27.09.2022 г.

2

Ружди Сеид Хюсеин

2 / 27.09.2022 г.

3

Гьокчан Сали Салимехмед

3 / 27.09.2022 г.

4

САБРИ ВЕХМИ НУРИ

4 / 27.09.2022 г.

5

Мехмед Ферад Ферад

5 / 27.09.2022 г.

6

Адем Ереджеб Аптула

6 / 27.09.2022 г.

7

Гюлюмсер Кязимова Ахмед

7 / 27.09.2022 г.

8

Али Ахмед Ахмед

8 / 27.09.2022 г.

9

Фатме Хюсеин Мехмед

9 / 27.09.2022 г.

10

Ерджан Рафет Али

10 / 27.09.2022 г.

11

Касим Шефки Мюмюн

11 / 27.09.2022 г.

12

Мира Ангелова Аптикадир

12 / 27.09.2022 г.

13

Йордан Минчев Иванов

13 / 27.09.2022 г.

14

Алихан Алиосман Камбур

14 / 27.09.2022 г.

15

Кенан Акиф Реджеб

15 / 27.09.2022 г.

16

БАЙРЯМ РЕДЖЕБ ТЕРЗИ

16 / 27.09.2022 г.

17

Назим Осман Мурад

17 / 27.09.2022 г.

18

Сефер Салиев Салимехмедов

18 / 27.09.2022 г.

19

Яшар Мурад Мурад

19 / 27.09.2022 г.

20

Ремзие Рамадан Мюмюн

20 / 27.09.2022 г.

21

Сюлбие Тасим Мустафа

21 / 27.09.2022 г.

22

Шериф Али Шериф

22 / 27.09.2022 г.

23

Фатме Юмер Мехмед

23 / 27.09.2022 г.

24

Шукрие Шукри Исмаил

24 / 27.09.2022 г.

25

ИЛАЙДА САМИЕВА АПТИКАДИР

25 / 27.09.2022 г.

26

Несрин Алириза Исмаил

26 / 27.09.2022 г.

27

Есра Еркин Реджеб

27 / 27.09.2022 г.

28

Адем Рамадан Ферад

28 / 27.09.2022 г.

29

Мехмед Бейсимов Османов

29 / 27.09.2022 г.

30

Серфет Мюмюн Кадир

30 / 27.09.2022 г.

31

Нихат Али Ариф

31 / 27.09.2022 г.

32

Кемал Мустафа Кемал

32 / 27.09.2022 г.

33

Гюлтен Осман Мехмед

33 / 27.09.2022 г.

34

Гюлнар Сабри Молла

34 / 27.09.2022 г.

35

КЕРИМЕ МУСТАФА ХАЛИЛ

35 / 27.09.2022 г.

36

Наджие Исуф Исуф

36 / 27.09.2022 г.

37

Кадрие Юсуф Мехмед

37 / 27.09.2022 г.

38

Перихан Беинч Шакир

38 / 27.09.2022 г.

39

Шабан Реджеб Шериф

39 / 27.09.2022 г.

40

Фехми Дуран Хълми

40 / 27.09.2022 г.

41

Гюлджихан Ахмед Алиосман

41 / 27.09.2022 г.

42

ШЕХРИГЮЛ МЮМЮН ШАКИР

42 / 27.09.2022 г.

43

СЕВГИ РАМАДАН ФИКРЕТ

43 / 27.09.2022 г.

44

Мюмюне Местанова Ахмед

44 / 27.09.2022 г.

45

Дилек Мустафа Ибрям

45 / 27.09.2022 г.

46

Хайрие Неждетова Расимова

46 / 27.09.2022 г.

47

Фатмегюл Али Мустафа

47 / 27.09.2022 г.

48

Галин Генадиев Богданов

48 / 27.09.2022 г.

49

Хафизе Байрям Рамадан

49 / 27.09.2022 г.

50

Гюлсюм Мустафа Али-Емурлова

50 / 27.09.2022 г.

51

Салим Махмуд Шабан

51 / 27.09.2022 г.

52

Ахмед Еминов Исмаилов

52 / 27.09.2022 г.

53

ВАСИЛ ЕФТИМОВ АСЕНОВ

53 / 27.09.2022 г.

54

Ефтим Василев Асенов

54 / 27.09.2022 г.

55

Смаил Юсню Айваз

55 / 27.09.2022 г.

56

Кадрие Мустафа Дебрели

56 / 27.09.2022 г.

57

Атче Йълдъс Селимова

57 / 27.09.2022 г.

58

Емин Исмаил Емин

58 / 27.09.2022 г.

59

МЕХМЕД РАМАДАНОВ МЕДИЛЕВ

59 / 27.09.2022 г.

60

Исмаил Еминов Исмаилов

60 / 27.09.2022 г.

61

ИСМАИЛ АХМЕТ ИСМАИЛОВ

61 / 27.09.2022 г.

62

Юсню Юсеин Айваз

62 / 27.09.2022 г.

63

Илия Емилов Михов

63 / 27.09.2022 г.

64

МАТ МАРИНОВ РАЙКОВ

64 / 27.09.2022 г.

65

Иван Георгиев Стефанов

65 / 27.09.2022 г.

66

Хасан Мустафа Юсеин

66 / 27.09.2022 г.

67

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАНДАРОВ

67 / 27.09.2022 г.

68

ЧЕРНЬО МАРИНОВ РАЙКОВ

68 / 27.09.2022 г.

69

Хамди Хасан Дебрели

69 / 27.09.2022 г.

70

Юсеин Мустафа Ибрям

70 / 27.09.2022 г.

71

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

71 / 27.09.2022 г.

72

РАДОСТИН ЮЛИЯНОВ АЙВАЗОВ

72 / 27.09.2022 г.

73

ЮЗДЖАН ЕРЕДЖЕБОВ МУСТАФОВ

73 / 27.09.2022 г.

74

Асан Хюсеин Хюсеин

74 / 27.09.2022 г.

75

Ахмед Мехмед Юмер

75 / 27.09.2022 г.

76

Али Мехмед Севри

76 / 27.09.2022 г.

77

Назмие Мехмед Юсеин

77 / 27.09.2022 г.

78

Хасан Ахмед Юмер

78 / 27.09.2022 г.

79

Фатме Юсеин Ахмед

79 / 27.09.2022 г.

80

Хасан Али Хасан

80 / 27.09.2022 г.

81

АТАНАС РАЙКОВ ТОДОРОВ

81 / 27.09.2022 г.

82

Хасан Хамза Хасан

82 / 27.09.2022 г.

83

Красимир Петров Чакъров

83 / 27.09.2022 г.

84

ЛЕВЕН ВАЛЕРИЕВ ЗУРНАДЖИЕВ

84 / 27.09.2022 г.

85

Неждет Ахмед Мемиш

85 / 27.09.2022 г.

86

Събчо Асенов Атанасов

86 / 27.09.2022 г.

87

Невенка Стефанова Котакова

87 / 27.09.2022 г.

88

Мехмед Али Ахмед

88 / 27.09.2022 г.

89

Хасан Ахмедов Узунов

89 / 27.09.2022 г.

90

Костадин Георгиев Георгиев

90 / 27.09.2022 г.

91

АХМЕТ МАХМУТ МАХМУТ

91 / 27.09.2022 г.

92

Матьо Тодоров Чакъров

92 / 27.09.2022 г.

93

Ахмед Шукри Мемиш

93 / 27.09.2022 г.

94

Али Юсеин Мемиш

94 / 27.09.2022 г.

95

Бисер Георгиев Георгиев

95 / 27.09.2022 г.

96

Мустафа Харизанов Деведжиев

96 / 27.09.2022 г.

97

Стефан Илиев Иванов

97 / 27.09.2022 г.

98

Халил Сали Сали

98 / 27.09.2022 г.

99

Черкез Джемал Хюсеин

99 / 27.09.2022 г.

100

Петър Ивайлов Караславов

100 / 27.09.2022 г.

101

СТОЯНКА ИЛЧЕВА МИХОВА

101 / 27.09.2022 г.

102

Асен Митков Андонов

102 / 27.09.2022 г.

103

Симеон Сашев Щерев

103 / 27.09.2022 г.

104

Ибрахим Милен Шерафет

105 / 27.09.2022 г.

105

МИЛЕН ИВОВ СЕРБЕЗОВ

106 / 27.09.2022 г.

106

Шукри Ахмед Мемиш

107 / 27.09.2022 г.

107

Ахмет Ахмет Ялабук

108 / 27.09.2022 г.

108

Пенка Иванова Атанасова

109 / 27.09.2022 г.

109

Михаил Сашев Ангелов

110 / 27.09.2022 г.

110

Сашо Михайлов Ангелов

111 / 27.09.2022 г.

111

Андрей Иванов Михайлов

112 / 27.09.2022 г.

112

Мехмед Али Мехмед

113 / 27.09.2022 г.

113

Валентин Сашев Ангелов

114 / 27.09.2022 г.

114

Амза Ахмед Ялабук

115 / 27.09.2022 г.

115

Али Асан Юсеин

116 / 27.09.2022 г.

116

Юсеин Осман Юсеин

117 / 27.09.2022 г.

117

Смаил Хасан Салим

118 / 27.09.2022 г.

118

Гюллю Рашидова Юмер

119 / 27.09.2022 г.

119

Нико Павлинов Христов

120 / 27.09.2022 г.

120

Христо Атанасов Кръстев

121 / 27.09.2022 г.

121

Пембе Алиева Алиева

122 / 27.09.2022 г.

122

Стойчо Атанасов Маринчев

123 / 27.09.2022 г.

123

Халил Енвер Шабан

124 / 27.09.2022 г.

124

Нуретин Метин Пюскюлю

125 / 27.09.2022 г.

125

Исмаил Хюсеин Ахмед

126 / 27.09.2022 г.

126

СЕЛИМ ЮСУФОВ ИСУФ

127 / 27.09.2022 г.

127

Хюсеин Якуб Хюсеин

128 / 27.09.2022 г.

128

Али Юмер Али

129 / 27.09.2022 г.

129

Ахмед Мехмед Мустафа

130 / 27.09.2022 г.

130

Адем Ърфан Мехмед

131 / 27.09.2022 г.

131

Ремзи Ферхан Пюскюлю

132 / 27.09.2022 г.

132

Ахмед Алириза Мехмед

133 / 27.09.2022 г.

133

Халил Реджеб Халил

134 / 27.09.2022 г.

134

Мехмед Мустафа Хюсеин

135 / 27.09.2022 г.

135

Мехмед Енвер Шабан

136 / 27.09.2022 г.

136

Ремзи Исуф Пюскюлю

137 / 27.09.2022 г.

137

Сали Назим Сали

138 / 27.09.2022 г.

138

Мехмед Ферхан Пюскюлю

139 / 27.09.2022 г.

139

Неджмие Мехмед Юсеин

140 / 27.09.2022 г.

140

Редван Руждие Сербез

141 / 27.09.2022 г.

141

Емине Сали Сербез

142 / 27.09.2022 г.

142

Ахмед Невим Узун

143 / 27.09.2022 г.

143

Христина Стоянова Йорданова 

144 / 27.09.2022 г.

144

Йордан Иванов Киров

145 / 27.09.2022 г.

145

Иван Йорданов Киров

146 / 27.09.2022 г.

146

Румяна Йорданова Кирова

147 / 27.09.2022 г.

147

Пенка Петкова Чолакова

148 / 27.09.2022 г.

148

Дянко Асенов Чолаков

149 / 27.09.2022 г.

149

Неврин Арифов Тахиров

150 / 27.09.2022 г.

150

Недка Ангелова Косаджиева

151 / 27.09.2022 г.

151

Иван Христов Илиев

152 / 27.09.2022 г.

152

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ

153 / 27.09.2022 г.

153

ЖИВКО ТОДОРОВ БИМБЕЛОВ

154 / 27.09.2022 г.

154

САРА ЖИВКОВА БИМБЕЛОВА

155 / 27.09.2022 г.

155

Петко Киров Стоев

156 / 27.09.2022 г.

156

ИВАН СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ

157 / 27.09.2022 г.

157

Лютви Еминов Мюмюнов

158 / 27.09.2022 г.

158

Садифе Ресми Реджеб

159 / 27.09.2022 г.

159

Кирил Иванов Киров

160 / 27.09.2022 г.

160

Али Мехмедов Халилов

161 / 27.09.2022 г.

161

Айше Мехмедова Мюмюнова

162 / 27.09.2022 г.

162

БАЛАСКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

163 / 27.09.2022 г.

163

Руска Иванова Христова

164 / 27.09.2022 г.

164

Янка Радкова Радева

165 / 27.09.2022 г.

165

Ваньо Щерионов Калпакчиев

166 / 27.09.2022 г.

166

Соня Стефанова Факалийска

167 / 27.09.2022 г.

167

Асен Чанков Факалийски

168 / 27.09.2022 г.

168

Катерина Илиева Атанасова

169 / 27.09.2022 г.

169

Христо Динев Мирчев

170 / 27.09.2022 г.

170

Стела Георгиева Шопова

171 / 27.09.2022 г.

171

НУРУЛЛА ХЮСЕИН МЕХМЕД

172 / 27.09.2022 г.

172

Мелиса Севдин Хасан

173 / 27.09.2022 г.

173

Динко Митков Йорданов

174 / 27.09.2022 г.

174

Хасан Али Хасан

175 / 27.09.2022 г.

175

Осман Ахмед Ахмед

176 / 27.09.2022 г.

176

Николина Иванова Янкова

177 / 27.09.2022 г.

177

Теодора Иванова Янкова

178 / 27.09.2022 г.

178

Добрина Василева Янкова

179 / 27.09.2022 г.

179

Бейтула Меджит Мехмед

180 / 27.09.2022 г.

180

РАДОСТИНА КОЛЕВА СТОЯНОВА

181 / 27.09.2022 г.

181

Иван Николов Янков

182 / 27.09.2022 г.

182

Антоанета Колева Радева

183 / 27.09.2022 г.

183

Димитър Йорданов Емилов

184 / 27.09.2022 г.

184

Ариф Али Ахмед

185 / 27.09.2022 г.

185

АСАН АКИФ ЮМЕР

186 / 27.09.2022 г.

186

Ариф Рашид Юсеин

187 / 27.09.2022 г.

187

Нафие Мехмед Хюсеин

188 / 27.09.2022 г.

188

ХАСАН МЕХМЕД ХЮСЕИН

189 / 27.09.2022 г.

189

ХАСАН ХЮСЕИН ХАСАН

190 / 27.09.2022 г.

190

Севдали Назиф Халил

191 / 27.09.2022 г.

191

МЕХМЕД МЕХМЕД МЕХМЕД

192 / 27.09.2022 г.

192

САИД АХМЕД ИСМАИЛ

193 / 27.09.2022 г.

193

ИПЕК ДЖЕЛИЛ ШАБАН

194 / 27.09.2022 г.

194

Мустафа Ибрям Хюсеин

195 / 27.09.2022 г.

195

ХЮСЕИН АХМЕД ИДРИЗ

196 / 27.09.2022 г.

196

МИЙРЕМ ХАСАН ШЮКРЮ

197 / 27.09.2022 г.

197

Юмер Смаил Рамис

198 / 27.09.2022 г.

198

СЕЛИМЕ РЕДВАН ХЮСЕИН

199 / 27.09.2022 г.

199

ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЕХМЕД

200 / 27.09.2022 г.

200

АДИЛ ХАЛИЛ МУСТАФА

201 / 27.09.2022 г.

201

СЮЛЕЙМАН ФЕРХАН СЮЛЕЙМАН

202 / 27.09.2022 г.

202

ДЖАН СУНАЙ ОСМАН

203 / 27.09.2022 г.

203

ХЮСЕИН ХАЗИМ ТЕФИК

204 / 27.09.2022 г.

204

Исмаил Хасан Мехмед

205 / 27.09.2022 г.

205

МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН

206 / 27.09.2022 г.

206

ХЮСЕИН ФЕВЗИ ИБ

207 / 27.09.2022 г.

207

ДАХИЛ ХАСАН ХАСАН

208 / 27.09.2022 г.

208

Февзи Рамадан Хатиб

209 / 27.09.2022 г.

209

Осман Ферад Осман

210 / 27.09.2022 г.

210

Ахмед Хюсеин Ахмед

211 / 27.09.2022 г.

211

ЗЮФТЮ ХЮСЕИН ЗЮФТЮ

212 / 27.09.2022 г.

212

Вейсел Якуб Мехмедали

213 / 27.09.2022 г.

213

ЕХЛИМАН РАМАДАН ЮСУФ

214 / 27.09.2022 г.

214

ХЮСЕИН СЕЛЯМИ ЕМБИЕН

215 / 27.09.2022 г.

215

АДЕМ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

216 / 27.09.2022 г.

216

ИСУФ МЕХМЕД СМАИЛ

217 / 27.09.2022 г.

217

Ахмед Смаил Хюсеин

218 / 27.09.2022 г.

218

Фидес Исмаил Хасан

219 / 27.09.2022 г.

219

РЕДЖЕБ БИЛЯЛ ХАСАН

220 / 27.09.2022 г.

220

Мехмед Аптраман Ахмед

221 / 27.09.2022 г.

221

РАФЕТ МЕХМЕД АХМЕД

222 / 27.09.2022 г.

222

Ереджеб Дахил Ереджеб

223 / 27.09.2022 г.

223

ЮЗДЖАН ШЕМСИ ХЮСЕИН

224 / 27.09.2022 г.

224

Ниязи Ереджеб Ниязи

225 / 27.09.2022 г.

225

Хюмет Мехмед Хюмет

226 / 27.09.2022 г.

226

Азиз Хюсеин Юсуф

227 / 27.09.2022 г.

227

ХЮСЕИН МЕХМЕД ИЛЯЗ

228 / 27.09.2022 г.

228

РЕДЖЕБ РАМАДАНОВ РАМАДАНОВ

229 / 27.09.2022 г.

229

Исмаил Мустафа Хамза

230 / 27.09.2022 г.

230

Гюнайдън Шабан Мустафа

231 / 27.09.2022 г.

231

ШАБАН ЮМЕР ХАСАН

232 / 27.09.2022 г.

232

СЕЛВИ ДЕЙЯН ЗЕЛХАР

233 / 27.09.2022 г.

233

Мустафа Мехмед Исмаил

234 / 27.09.2022 г.

234

Айше Азис Ахмед

235 / 27.09.2022 г.

235

Тодор Йорданов Иванов

236 / 27.09.2022 г.

236

Танер Хасан Мехмед

237 / 27.09.2022 г.

237

Хайрула Хабибула Мехмед

238 / 27.09.2022 г.

238

Сали Мюмюн Шериф

239 / 27.09.2022 г.

239

ВЕДАТ ИДРИЗ МОЛЛАЮСЕИН

240 / 27.09.2022 г.

240

Мустафа Мехмед Назиф

241 / 27.09.2022 г.

241

ГЮЛДЖАН ЕРОЛ ШЕРИФ

242 / 27.09.2022 г.

242

Фетие Ерол Шериф

243 / 27.09.2022 г.

243

САМЕТ ШАБАН СЪРАК

244 / 27.09.2022 г.

244

Кадрие Акиф Рамадан

245 / 27.09.2022 г.

245

Недрет Дурмушали Дурмуш

246 / 27.09.2022 г.

246

Рейхан Салим Расим

247 / 27.09.2022 г.

247

Али Шериф Симитчи

248 / 27.09.2022 г.

248

Селим Осман Осман

249 / 27.09.2022 г.

249

Деан Манолов Димитров

250 / 27.09.2022 г.

250

ХАЗИМЕ АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА

251 / 27.09.2022 г.

251

Левент Акиф Юмер

252 / 27.09.2022 г.

252

АСЕН СЪБИНОВ ДИКОВ

253 / 27.09.2022 г.

253

Юрий Райчев Шопов

254 / 27.09.2022 г.

254

Илиян Костов Маринов

255 / 27.09.2022 г.

255

Атанас Иванов Радев

256 / 27.09.2022 г.

256

Хасан Мехмед Мехмед

257 / 27.09.2022 г.

257

Мехмед Юсеин Мехмед

258 / 27.09.2022 г.

258

Ремзи Байрямов Синапов

259 / 27.09.2022 г.

259

Атанас Милков Хардалов

260 / 27.09.2022 г.

260

Михаил Атанасов Йорданов

261 / 27.09.2022 г.

261

Благой Христов Стефанов

262 / 27.09.2022 г.

262

Кина Иванова Христова

263 / 27.09.2022 г.

263

Христо Илиев Христов

264 / 27.09.2022 г.

264

Рамадан Руфат Кадиш

265 / 27.09.2022 г.

265

Янка Станчева Филева

266 / 27.09.2022 г.

266

Нурай Вели Али

267 / 27.09.2022 г.

267

Байрамали Ереджеб Индже

268 / 27.09.2022 г.

268

Елхан Осман Хасан

269 / 27.09.2022 г.

269

Биннасие Мустафа Тахир

270 / 27.09.2022 г.

270

Бедрие Али Асанходжа

271 / 27.09.2022 г.

271

Ремзи Ереджеб Али

272 / 27.09.2022 г.

272

Салим Ниязи Осман

273 / 27.09.2022 г.

273

Зинеб Реджеб Индже

274 / 27.09.2022 г.

274

Кънчо Йовчев Милков

275 / 27.09.2022 г.

275

Страхил Георгиев Георгиев

276 / 27.09.2022 г.

276

Осман Ахмед Ахмед

277 / 27.09.2022 г.

277

Ангел Насков Николов

278 / 27.09.2022 г.

278

ЕМИЛ ФИДАНОВ БИСЕРОВ

279 / 27.09.2022 г.

279

Манчо Демирев Василев

280 / 27.09.2022 г.

280

Ахмед Али Али

281 / 27.09.2022 г.

281

Тодор Петров Николов

282 / 27.09.2022 г.

282

Васил Ангелов Николов

283 / 27.09.2022 г.

283

Анелия Василева Николова

284 / 27.09.2022 г.

284

Димитър Василев Стоянов

285 / 27.09.2022 г.

285

Динко Георгиев Станев

286 / 27.09.2022 г.

286

Руси Атанасов Христов

287 / 27.09.2022 г.

287

Пеньо Илиев Губаков

288 / 27.09.2022 г.

288

Станчо Любомиров Гюров

289 / 27.09.2022 г.

289

Тодор Михайлов Михайлов

290 / 27.09.2022 г.

290

Велико Щерионов Михалев

291 / 27.09.2022 г.

291

Николай Койчев Манолов

292 / 27.09.2022 г.

292

Асен Василев Лазов

293 / 27.09.2022 г.

293

Иван Тодоров Стоянов

294 / 27.09.2022 г.

294

Христо Атанасов Мишев

295 / 27.09.2022 г.

295

Стефка Кирова Георгиева

296 / 27.09.2022 г.

296

Николай Ангелов Иванов

297 / 27.09.2022 г.

297

Райко Маринчев Райков

298 / 27.09.2022 г.

298

Кина Атанасова Мишева

299 / 27.09.2022 г.

299

Иван Тодоров Великов

300 / 27.09.2022 г.

300

Иван Великов Великов

301 / 27.09.2022 г.

301

Мишо Иванов Чочев

302 / 27.09.2022 г.

302

Мариана Асенова Илиева

303 / 27.09.2022 г.

303

Румяна Георгиева Чилингирова

304 / 27.09.2022 г.

304

Антон Иванов Димитров

305 / 27.09.2022 г.

305

Младен Ангелов Хънков

306 / 27.09.2022 г.

306

Петя Илиева Илиева

307 / 27.09.2022 г.

307

Станчо Иванов Иванов

308 / 27.09.2022 г.

308

Мартин Михайлов Райков

309 / 27.09.2022 г.

309

Златина Тодорова Шибилева

310 / 27.09.2022 г.

310

Гюро Станчев Гюров

311 / 27.09.2022 г.

311

Донка Иванова Качулкова

312 / 27.09.2022 г.

312

Димитър Огнянов Димитров

313 / 27.09.2022 г.

313

Антон Станчев Гюров

314 / 27.09.2022 г.

314

Асен Митков Калайджиев

315 / 27.09.2022 г.

315

Гергана Михайлова Райкова

316 / 27.09.2022 г.

316

Росица Димитрова Димитрова

317 / 27.09.2022 г.

317

Цонка Асенова Калайджиева

318 / 27.09.2022 г.

318

Тодор Пеев Тотев

319 / 27.09.2022 г.

319

Денка Димитрова Йорданова

320 / 27.09.2022 г.

320

Валентин Лалов Гюров

321 / 27.09.2022 г.

321

Хасан Хюсеинали Али

322 / 27.09.2022 г.

322

Султанка Антонова Гюрова

323 / 27.09.2022 г.

323

Живко Стоянов Стефанов

324 / 27.09.2022 г.

324

Илия Иванов Стоянов

325 / 27.09.2022 г.

325

Анастасия Димитрова Вълчева

326 / 27.09.2022 г.

326

Владилен Желев Михалев

327 / 27.09.2022 г.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:01 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения