Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
Бургас, 25.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е предложение – Приложение № 59-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“, регистрирана в ЦИК с Решение № 1307-НС/17.08.2022 г., подписано от Доника Атанасова Михова – упълномощена от Никола Петков Иванов, в качеството му на председател и представляващ политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“, с пълномощно от дата 24.08.2022 г. Предложението е депозирано в 15:45 ч. и заведено под номер 5 на 24.08.2022 г. в Регистър - Приложение № 63-НС от изборните книжа.

Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления - декларации от кандидатите - 3 бр., Приложение № 61-НС, че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България,
 • 1 бр. пълномощно от представляващ политическата партия;

След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението, РИК Бургас установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 и ал. 2 и чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС/11.08.2022 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 2 октомври 2022 год. и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК и Решение № 1229-НС/11.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район - Бургас на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ в следните състав и поредност:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Константин

 Панайотов

 Янушев

2

Доника

 Атанасова

 Михова

3

Тодор

 Димитров

 Димитров

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 25.08.2022 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения