Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 246-НС
Бургас, 28.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на ПП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 340/28.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК  №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Ердинч Хасан Иляз

02-18-00-001

Член

БСП

Фатме Муталиб Адил

Фатме Муталиб Адил

02-18-00-003

Член

БСП

Ердинч Хасан Иляз

Саид Адемов Саидов

02-18-00-004

Член

БСП

Шерифе Сезгин Юмер

Хамза Фикри Идриз

02-18-00-005

Член

БСП

Мустафа Муса Муса

Мехмед Сюлейман Смаил

02-18-00-007

Член

БСП

Азиме Мехмед Шабан

Салим Назиф Ахмед

02-18-00-010

Член

БСП

Емре Ердинч Ахмед

Айше Аптула Мехмед

02-18-00-011

Член

БСП

Муса Мустафа Муса

Мехмед Ахмед Мехмед

02-18-00-015

Член

БСП

Адем Адем Хюсеин

Бонка Кирова Палазова

02-18-00-027

Член

БСП

Йорданка Димитрова Динева

Айше Юсуф Мехмед

02-18-00-031

зам. -прдседател

БСП

Абдулхамид Юсуф Мехмед

Абдулхамид Юсуф Мехмед

02-18-00-031

Член

БСП

Адем Саид Аптула

Димитър Богданов Симеонов

02-18-00-034

Член

БСП

Емине Кадир Сюлейман

Алиджан Ремзи Сюлейман

02-18-00-035

зам. -прдседател

БСП

Димитър Богданов Симеонов

Хюлия Османова Кямил

02-18-00-037

Член

БСП

Радослав Михайлов Йорданов

Мехмед Кадир Мехмедали

02-18-00-038

зам. -прдседател

БСП

Осман Ахмед Осман

Джансер Джевдет Абтула

02-18-00-042

Член

БСП

Хайри Ибрям Халил

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Руен съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 28.09.2022 в 19:48 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения