Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 219-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 307/27.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК  №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Мирослав Костадинов Ламбов

021800004

член

ИТН

Нуртен Исмаил  Акиф

Димка Стоянова Николова

021800005

зам. председател

ИТН

Бейдин Юсеин Шабан

Фатме Рамадан Кямил

021800009

зам. председател

ИТН

Емине Мехмед  Хаккъ

Мийрем Недим Сали

021800010

член

ИТН

Хюсеин Хюсеин Мехмедемин

Зюлкарне Хюсеинали Зюлкарне

021800013

член

ИТН

Рашид Емин Рашид

Елена Василева Владимирова

021800017

зам. председател

ИТН

Шазие Кадирова Хюсеин

Десислава Иванова Кирова

021800019

зам. председател

ИТН

Юмю Али Хюсеин

Ремзие Ахмед Хамзова

021800022

зам. председател

ИТН

Фатме Азис Кемал

Аптраман Хюсеин Хасан

021800025

член

ИТН

Нихат Смаил Исмаил

Анна Томова Костова

021800026

председател

ИТН

Ахмед Назиф Ахмед

Фатме Мустафа Ири

021800029

член

ИТН

Юрю Халил Смаил

Неджметин Мехмед Сабри

021800031

секретар

ИТН

Джелил Шабан Рашид

Севинч Меликша Билял

021800033

секретар

ИТН

Себиле Мехмед Юмер

Александър Николов Николов

021800034

член

ИТН

Нефисе Юсеин Ефенди

Стефан Димов Димитров

021800036

зам. председател

ИТН

Хайрие Мехмед Юсеин

Ереджеб Нихат Ереджеб

021800037

секретар

ИТН

Фатме Ахмед Селим

Себахат Мехмед Аптраман

021800039

член

ИТН

Зюбейде Емин Адем

Рафет Мехмед Ахмед

021800041

член

ИТН

Елиф Осман Мехмед

Зийнеб Кадир Мустафа

021800043

секретар

ИТН

Гюлсум Хасан Иб

Мийрем Хюсеин Мустафа

021800043

член

ИТН

Хатидже Хюсеин Иб

Гергана Стоянова Парашкевова

021800044

председател

ИТН

Бинназ Мехмед  Шюкрю

Петя Проданова Дагарадина

021800045

член

ИТН

Гюкан Федаил Мухарем 

Хасан Хазим Ибрям

021800049

зам. председател

ИТН

Елена Илиева Плиеске

Фатме Сабри Хюсеин

021800051

член

ИТН

Симеон Живков Пантов

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Руен съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения