Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 213-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх. №312/27.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

 

Име, презиме, фамилия

Мехмед Хюсеин Мехмед

020400105

Секретар

ДПС

 

Махсум Хасан Мехмед

Елена Стефкова Михайлова

020400103

Председател

ДПС

 

Зиля Сюлейман Ахмед

Анастас Иванов Чакалов

020400111

Член

ДПС

 

Стефка Андонова Стефанова

Джемиле Ахмед Мустафа

020400139

Член

ДПС

 

Фатме Шабанова Шукрю

Мустафа Джвджет Мустафа

20400140

Член

ДПС

 

Мемет Смаил Асан

Фатме Шабанова Шукрю

020400110

Член

ДПС

 

Исмаил Федат Юсеин

Юрий Рашков Костадинов

020400080

Зам.председател

ДПС

 

Айрие Асанова Миленова

Айрие Асанова Миленова

020400081

Председател

ДПС

 

Юрий Рашков Костадинов

Радослава Милчева Димитрова

020400239

Зам.председател

ДПС

 

Галина Емилова Чолакова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения