Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „Български Възход“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 01 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „Български Възход“, заведен под вх. № 284/26.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 436 /четиристотин тридесет и шест / броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „Български Възход“, съгласно приложения списък, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Мария Стойчева Буджева

№ 1/16.09.2022

2

Недко Златанов Вълчев

№ 2/16.09.2022

3

Мира Стаматова Манолова

№ 3/16.09.2022

4

Людмила Евгениева Христова

№ 4/16.09.2022

5

Елена Петрова Димитрова

№ 5/16.09.2022

6

Полина Леденова Миланова

№ 6/16.09.2022

7

Диян Христов Генев

№ 7/16.09.2022

8

Теменуга Енчева Анастасова

№ 8/16.09.2022

9

Николай Щерев Костадинов

№ 9/16.09.2022

10

Стойка Кирилова Неделчева

№ 10/16.09.2022

11

Симеон Янков Недялков

№ 11/16.09.2022

12

Яна Манолова Тодорова

№ 12/16.09.2022

13

Мария Атанасова Маринова

№ 13/16.09.2022

14

Златка Атанасова Цинцева

№ 14/16.09.2022

15

Еленка Стоянова Бодурова

№ 15/16.09.2022

16

Кръстомир Красимиров Георгиев

№ 16/16.09.2022

17

 Лазарина Ангелова Ганева

№ 17/16.09.2022

18

Мария Иванова Бобойчева

№ 18/16.09.2022

19

Таня Ангелова Кирова

№ 19/16.09.2022

20

Михаил Красимиров Киров

№ 20/16.09.2022

21

Стоянка Тодорова Лъджева

№ 21/16.09.2022

22

Елена Николова Гигова

№ 22/16.09.2022

23

Желю Константинов Костадинов

№ 23/16.09.2022

24

Станка Георгиева Хитова

№ 24/16.09.2022

25

Иван Божидаров Калъчев

№ 25/16.09.2022

26

Соня Стефанова Денева

№ 26/16.09.2022

27

 Бояна Тодорова Бурева

№ 27/16.09.2022

28

Стоян Киров Бурев

№ 28/16.09.2022

29

Красимир Николов Милев

№ 29/16.09.2022

30

Мария Георгиева Дукова - Чьонг

№ 30/16.09.2022

31

Богдана Трифонова Иванова

№ 31/16.09.2022

32

Йордан Георгиев Ангелов

№ 32/16.09.2022

33

Гергана Енчева Михайлова

№ 33/16.09.2022

34

Деян Любомиров Бонджев

№ 34/16.09.2022

35

Стефан Красимиров Георгиев

№ 35/16.09.2022

36

Светлана Стефанова Георгиева

№ 36/16.09.2022

37

Александър Красимиров Грудов

№ 37/16.09.2022

38

Александър Петров Диамандиев

№ 38/16.09.2022

39

Иванка Янкова Янакиева - Грудова

№ 39/16.09.2022

40

Златка Николова Овчарова

№ 40/16.09.2022

41

Живка Бойчева Димова

№ 41/16.09.2022

42

Величка Николова Транева

№ 42/16.09.2022

43

Николай Андонов Ерменлиев

№ 43/16.09.2022

44

Румяна Славчева Ерменлиева

№ 44/16.09.2022

45

Велислав Николаев Ерменлиев

№ 45/16.09.2022

46

Галина Иванова Ерменлиева

№ 46/16.09.2022

47

Митко Иванов Шопов

№ 47/16.09.2022

48

Яна Георгиева Янкова

№ 48/16.09.2022

49

Стоян Хараламбиев Дамянов

№ 49/16.09.2022

50

Милена Костова Дамянова

№ 50/16.09.2022

51

Мая Славова Гайдарова

№ 51/16.09.2022

52

Димитринка Илиева Иванова

№ 52/16.09.2022

53

Динка Иванова Желязкова

№ 53/16.09.2022

54

Лиляна Георгиева Казлачева

№ 54/16.09.2022

55

Йорданка Велкова Русева

№ 55/16.09.2022

56

Момчил Чанев Момчилов

№ 56/16.09.2022

57

Славея Красимирова Янганджиева

№ 57/16.09.2022

58

Иванка Железчева Кирова

№ 58/16.09.2022

59

Николай Стоянов Киров

№ 59/16.09.2022

60

Радослав Стоянов Киров

№ 60/16.09.2022

61

Дияна Стефанова Кабова

№ 61/16.09.2022

62

Калудка Христова Колева

№ 62/16.09.2022

63

Георги Димитров Кабов

№ 63/16.09.2022

64

Галя Вълчева Стаматова

№ 64/16.09.2022

65

Стоянка Иванова Пейчева

№ 65/16.09.2022

66

Николай Венциславов Начев

№ 66/16.09.2022

67

Таня Желязкова Пелтекова

№ 67/16.09.2022

68

Райка Димитрова Жекова

№ 68/16.09.2022

69

Росица Свиленова Петкова

№ 69/16.09.2022

70

Петър Иванов Бъчваров

№ 70/16.09.2022

71

Анастасия Николова Динева

№ 71/16.09.2022

72

Недялка Иванова Стоянова

№ 72/16.09.2022

73

Златина Димитрова Стефанова

№ 73/16.09.2022

74

Комня Стоянова Димитрова

№ 74/16.09.2022

75

Денка Стоянова Касърова

№ 75/16.09.2022

76

Християна Вълчева Димитрова

№ 76/16.09.2022

77

Мария Николаева Велева

№ 77/16.09.2022

78

Николай Чавдаров Велев

№ 78/16.09.2022

79

Радостинка Стоянова Стоянова

№ 79/16.09.2022

80

Диян Драгомиров Янков

№ 80/16.09.2022

81

Петя Пенева Михалева

№ 81/16.09.2022

82

Радослав Светозаров Михалев

№ 82/16.09.2022

83

Тихомира Димитрова Златева

№ 83/16.09.2022

84

Дияна Стефанова Маджарова

№ 84/16.09.2022

85

Ирина Вълкова Вълкова

№ 85/16.09.2022

86

Кристиян Недков Кръстев

№ 86/16.09.2022

87

Ирена Иванова Борделова

№ 87/16.09.2022

88

Димитър Петков Войков

№ 88/16.09.2022

89

Радостина Михова Войкова

№ 89/16.09.2022

90

Маргарита Райнова Дочева

№ 90/16.09.2022

91

Милена Иванова Михайлова

№ 91/16.09.2022

92

Пенка Кирова Тодорова

№ 92/16.09.2022

93

Карина Тодорова Тодорова

№ 93/16.09.2022

94

Севдалина Статулова Кралева

№ 94/16.09.2022

95

Доника Тодорова Георгиева

№ 95/16.09.2022

96

Васил Младенов Георгиев

№ 96/16.09.2022

97

Стоянка Тенева Нейчева

№ 97/16.09.2022

98

Недялка Янчева Георгиева

№ 98/16.09.2022

99

Йорданка Георгиева Пеева

№ 99/16.09.2022

100

Николай Стоянов Данкинов

№ 100/16.09.2022

101

Душан Стоянов Душев

№ 101/16.09.2022

102

Сийка Вълкова Душева

№ 102/16.09.2022

103

Стоян Душанов Душев

№ 103/16.09.2022

104

Никола Вълков Николов

№ 104/16.09.2022

105

Ивайло Марчев Кукузелов

№ 105/16.09.2022

106

Мирослав Василев Трифонов

№ 106/16.09.2022

107

Тонка Михова Пенева

№ 107/16.09.2022

108

Еленка Кънева Пенкова

№ 108/16.09.2022

109

Димитринка Кралева Колева

№ 109/16.09.2022

110

Дияна Стойкова Недялкова

№ 110/16.09.2022

111

Анка Костадинова Томова

№ 111/16.09.2022

112

Елка Панова Аярова - Ганева

№ 112/16.09.2022

113

Марийка Христова Зафирова

№ 113/16.09.2022

114

Никола Атанасов Зафиров

№ 114/16.09.2022

115

Ана Николова Зафирова

№ 115/16.09.2022

116

Таня Димитрова Тодорова

№ 116/16.09.2022

117

Радостин Тодоров Тодоров

№ 117/16.09.2022

118

Христо Христов Върголомов

№ 118/16.09.2022

119

Божана Недкова Колева

№ 119/16.09.2022

120

Марийка Йовчева Горова

№ 120/16.09.2022

121

Миглена Динева Николова

№ 121/16.09.2022

122

Пламен Димитров Петков

№ 122/16.09.2022

123

Христин Христинов Желязков

№ 123/16.09.2022

124

Костадин Кунев Вълев

№ 124/16.09.2022

125

Николина Асенова Синапова

№ 125/16.09.2022

126

Глория Иванова Ставратева

№ 126/16.09.2022

127

Мария Стоянова Димитрова

№ 127/16.09.2022

128

Нина Василева Михова

№ 128/16.09.2022

129

Бети Исак Маркова

№ 129/16.09.2022

130

Олег Петров Еличов

№ 130/16.09.2022

131

Красимира Иванова Димитрова

№ 131/16.09.2022

132

Ирина Тодорова Михалева

№ 132/16.09.2022

133

Пенка Върбанова Михалева

№ 133/16.09.2022

134

Янка Стоянова Генова

№ 134/16.09.2022

135

Радостин Петков Русинов

№ 135/16.09.2022

136

Иванка Димитрова Синигерова-Русинова

№ 136/16.09.2022

137

Мария Иванова Желязкова

№ 137/16.09.2022

138

Сулка Дойнова Кралева

№ 138/16.09.2022

139

Ангел Красимиров Киров

№ 139/16.09.2022

140

Катерина Григориева Кирова

№ 140/16.09.2022

141

Сатилина Енчева Михайлова

№ 141/16.09.2022

142

Николета Михайлова Михайлова

№ 142/16.09.2022

143

Антон Георгиев Карагьозов

№ 143/16.09.2022

144

Цветан Тодоров Младенов

№ 144/16.09.2022

145

Димитър Мирославов Гърненков

№ 145/16.09.2022

146

Елена Ангелова Сарандалиева

№ 146/16.09.2022

147

Ана Стоянова Вангелова

№ 147/16.09.2022

148

Кина Георгиева Иванова

№ 148/16.09.2022

149

Димо Николов Иванов

№ 149/16.09.2022

150

Павлина Велева Сотирова

№ 150/16.09.2022

151

Върбина Стойнова Миткова

№ 151/16.09.2022

152

Данка Петрова Томова

№ 152/16.09.2022

153

Радка Янакиева Богданова

№ 153/16.09.2022

154

Виолета Йорданова Янакиева

№ 154/16.09.2022

155

Иванка Йорданова Шейтанова

№ 155/16.09.2022

156

Катя Ангелова Ставрева-Илиева

№ 156/16.09.2022

157

Мирослав Тодоров Сираков

№ 157/16.09.2022

158

Мара Пеева Тошева

№ 158/16.09.2022

159

Недялко Кирилов Славчев

№ 159/16.09.2022

160

Доля Неделчева Янева

№ 160/16.09.2022

161

Виктория Николаева Комнева

№ 161/16.09.2022

162

Лимбия Димитрова Пашова

№ 162/16.09.2022

163

Ружа Тодорова Дичева

№ 163/16.09.2022

164

Ели Колева Кънчева

№ 164/16.09.2022

165

Кольо Кънчев Кънчев

№ 165/16.09.2022

166

Станислава Станкова Тодорова

№ 166/16.09.2022

167

Йорданка Николова Камбурова

№ 167/16.09.2022

168

Росен Батилов Камбуров

№ 168/16.09.2022

169

Светлан Минков Костов

№ 169/16.09.2022

170

Катя Георгиева Иванова

№ 170/16.09.2022

171

Стоянка Николова Русева

№ 172/16.09.2022

172

Тодор Вълев Тодоров

№ 173/16.09.2022

173

Евдокия Стоянова Димитрова

№ 174/16.09.2022

174

Димитър Манолов Кинчев

№ 175/16.09.2022

175

Ивана Димитрова Тонева

№ 176/16.09.2022

176

Неделя Георгиева Грозева

№ 177/16.09.2022

177

Йорданка Колева Петрова

№ 178/16.09.2022

178

Нанка Андонова Трифонова

№ 179/16.09.2022

179

 Георги Иванов Трифонов

№ 180/16.09.2022

180

Тодор Михайлов Михалев

№ 181/16.09.2022

181

Коста Кирилов Парашкевов

№ 182/16.09.2022

182

Златка Желязкова Куртева

№ 183/16.09.2022

183

Жанета Динкова Славова

№ 184/16.09.2022

184

София Николова Славова

№ 185/16.09.2022

185

Боян Иванов Босев

№ 186/16.09.2022

186

Ивайло Илиев Христов

№ 187/16.09.2022

187

Стана Атанасова Вълчева

№ 188/16.09.2022

188

Мери Стефанова Куцарова

№ 189/16.09.2022

189

Марио Михайлов Марков

№ 190/16.09.2022

190

Стойка Ангелова  Янева

№ 191/16.09.2022

191

Мариана Иванова Павлова

№ 193/16.09.2022

192

Боян Костадинов Иванов

№ 194/16.09.2022

193

Йовка Иванова Добрева

№ 195/16.09.2022

194

Нейка Николаева Каридова

№ 196/16.09.2022

195

Ваня Трифонова Кирякова

№ 197/16.09.2022

196

Динко Петков Парашкевов

№ 198/16.09.2022

197

Златина Войкова Ковчазлиева

№ 199/16.09.2022

198

Маргарита Желязкова Въргова

№ 202/16.09.2022

199

Христина Желязкова Стоянова

№ 203/16.09.2022

200

Емилия Панайотова Димитрова

№ 204/16.09.2022

201

Татяна Маринова Стоянова

№ 205/16.09.2022

202

Нанка Михайлова Белчева

№ 206/16.09.2022

203

Тодорка Костадинова Дончева

№ 207/16.09.2022

204

Кръстин Георгиев Шенев

№ 208/16.09.2022

205

Стоян Кръстинов Георгиев

№ 209/16.09.2022

206

Станимира Христова Гаджонова

№ 210/16.09.2022

207

Галина Демирева Грозева

№ 211/16.09.2022

208

Милена Николова Гяурова

№ 212/16.09.2022

209

Стойка Петрова Иванова

№ 213/16.09.2022

210

Боряна Славова Георгиева

№ 214/16.09.2022

211

Слав Стоянов Господинов

№ 215/16.09.2022

212

Станка Станкова Денкова

№ 216/16.09.2022

213

Станислав Тенев Марков

№ 217/16.09.2022

214

Юлия Йорданова Йорданова

№ 218/16.09.2022

215

Николина Златева Иванова

№ 219/16.09.2022

216

Нели Йорданова Николова

№ 220/16.09.2022

217

Тодорка Стоянова Михова

№ 221/16.09.2022

218

Диана Атанасова Млъчкова

№ 222/16.09.2022

219

Янка Костадинова Христова

№ 223/16.09.2022

220

Десислава Стоянова Комнева

№ 225/16.09.2022

221

Таня Алексиева Кичукова

№ 226/16.09.2022

222

Снежанка Йорданова Стоянова

№ 227/16.09.2022

223

Петър Иванов Стоянов

№ 228/16.09.2022

224

Стоян Иванов Стоянов

№ 229/16.09.2022

225

Доротея Антонова Стойчева

№ 230/16.09.2022

226

Теодора Белинова Малчева

№ 231/16.09.2022

227

Дарина Миткова Тодорова

№ 232/16.09.2022

228

Георги Тодоров Андонов

№ 233/16.09.2022

229

Тодор Георгиев Андонов

№ 234/16.09.2022

230

Дора Стойчева Андонова

№ 235/16.09.2022

231

Станислава Георгиева Андонова

№ 236/16.09.2022

232

Найден Павлов Чобанов

№ 237/16.09.2022

233

Живко Иванов Манев

№ 238/16.09.2022

234

Радка Великова Тумбалова

№ 239/16.09.2022

235

Стоян Николов Тумбалов

№ 240/16.09.2022

236

Росина Георгиева Налбантова - Данченко

№ 241/16.09.2022

237

Нина Михайловна Динева

№ 242/16.09.2022

238

Огняна Савова Атанасова

№ 244/16.09.2022

239

Ваня Тодорова Минкова

№ 245/16.09.2022

240

Веска Христова Кьосева

№ 246/16.09.2022

241

Тончо Митев Чакъров

№ 247/16.09.2022

242

Кръстю Сандев Сандев

№ 248/16.09.2022

243

Елионора Станиславова Пъшева

№ 249/16.09.2022

244

Стефан Георгиев Стефанов

№ 250/16.09.2022

245

Росица Василева Паскалева

№ 251/16.09.2022

246

Вълко Георгиев Коев

№ 252/16.09.2022

247

Божидар Христов Алексиев

№ 253/16.09.2022

248

Селдин Хюсеин Мустафа

№ 254/16.09.2022

249

Неджля Ремзи Мустафа

№ 255/16.09.2022

250

Десислава Димитрова Димитрова

№ 256/16.09.2022

251

Тодорка Костадинова Иванова

№ 257/16.09.2022

252

Кирилка Жечева Котева

№ 258/16.09.2022

253

Красимир Стоянов Стоянов

№ 259/16.09.2022

254

Елена Славова Иванова

№ 260/16.09.2022

255

Златина Кирова Иванова

№ 261/16.09.2022

256

Живка Станева Апостолова

№ 262/16.09.2022

257

Добринка Парушева Парушева

№ 263/16.09.2022

258

Кръстина Миткова Кехайова

№ 264/16.09.2022

259

Росица Асенова Качарова

№ 265/16.09.2022

260

Лилия Тихомирова Момчева

№ 266/16.09.2022

261

Величка Дянкова Ангелова

№ 267/16.09.2022

262

Илия Янакиев Николов

№268/16.09.2022

263

Пепа Кръстева Андонова

№269/16.09.2022

264

Мирослава Димова Димова

№270/16.09.2022

265

Джемиле Мустафа Мехмед

№272/16.09.2022

266

Слави Костадинов Борисов

№273/16.09.2022

267

Илияна Станимирова Михайлова

№274/16.09.2022

268

Димо Великов Димов

№275/16.09.2022

269

Иванка Мирчева Димова

№276/16.09.2022

270

Димитър Диянов Атанасов

№277/16.09.2022

271

Димитър Стоянов Комитов

№278/16.09.2022

272

Мария Веселинова Тодорова

№279/16.09.2022

273

Зейнеб Мъстън Златева

№280/16.09.2022

274

Анифе Селим Мъстън

№281/16.09.2022

275

Мариян Илиев Георгиев

№282/16.09.2022

276

Ивайло Танев Иванов

№283/16.09.2022

277

Деяна Паскалева Христова

№284/16.09.2022

278

Владимир Светославов  Драганов

№285/16.09.2022

279

Кристина Стоянова Стоянова

№286/16.09.2022

280

Августина Хариева Качарова

№287/16.09.2022

281

Мариян Бориславов Иванов

№288/16.09.2022

282

Йорданка Тодорова Петрова

№289/16.09.2022

283

Светослав Грозданов Тодоров

№290/16.09.2022

284

Павлина Генчева Андонова

№291/16.09.2022

285

Ваня Христова Игнатова

№292/16.09.2022

286

Паруш Михайлов Михайлов

№293/16.09.2022

287

Рушен Мехмедов Мюмюнов

№294/16.09.2022

288

Илияна Ангелова Ангелова

№295/16.09.2022

289

Радостин Светославов Драганов

№296/16.09.2022

290

Асен Петров Слатински

№297/16.09.2022

291

Деница Георгиева Георгиева

№298/16.09.2022

292

Владимир Живков Сапунджиев

№299/16.09.2022

293

Алекси Найденов Христозов

№300/16.09.2022

294

Джеврие Джевжетова Мюмюнова

№301/16.09.2022

295

Пламена Димитрова Гърнева

№302/16.09.2022

296

Асен Радостинов Друмев

№303/16.09.2022

297

Михаела Димитрова Павлова

№304/16.09.2022

298

Марийка Лазарова Ганева

№305/16.09.2022

299

Тодорка Николова Батилова

№306/16.09.2022

300

Дияна Красимирова Батилова

№307/16.09.2022

301

Станка Димова Костадинова

№308/16.09.2022

302

Анастас Костов Костов

№309/16.09.2022

303

Живко Михайлов Михайлов

№310/16.09.2022

304

Елена Христова Енчева

№311/16.09.2022

305

Станислав Красимиров Петков

№312/16.09.2022

306

Емилия Петрова Николова

№313/16.09.2022

307

Димитър Атанасов Георгиев

№314/16.09.2022

308

Иван Костов Цанев

№315/16.09.2022

309

Антоанета Атанасова Косакова

№316/16.09.2022

310

Адриана Димитрова Косакова

№317/16.09.2022

311

Светослав Димитров Косаков

№318/16.09.2022

312

Стойчо Янев Пейков

№319/16.09.2022

313

Тодор Атанасов Попов

№320/16.09.2022

314

Живко Иванов Друмев 

№321/16.09.2022

315

Олга Леонидовна Абдрахманова

№322/16.09.2022

316

Натали Стоянова Грозева

№323/16.09.2022

317

Мария Ангелова Косева

№324/16.09.2022

318

Марин Янчев Косев 

№325/16.09.2022

319

Ирина Ервандовна Петрова

№326/16.09.2022

320

Илиян Ганчев Ганев

№327/16.09.2022

321

 Димитрина Янчева Славова-Ганева

№328/16.09.2022

322

Илияна Петрова Петрова

№329/16.09.2022

323

Божидар Михайлов Тодоров

№330/16.09.2022

324

Иван Божидаров Тодоров

№331/16.09.2022

325

Антоанета Димитрова Тодорова

№332/16.09.2022

326

Величко Димитров Ташев

№333/16.09.2022

327

Антоанета Тенева Ангелова

№334/16.09.2022

328

Юрий Христов Атанасов

№335/16.09.2022

329

Илия Стоянов Илиев

№336/16.09.2022

330

Явор Радостинов Новаков

№337/16.09.2022

331

Йордан Василев Христов

№338/16.09.2022

332

Асен Митков Андонов

№339/16.09.2022

333

Митко Аннов Чакъров

№340/16.09.2022

334

Янко Мирчев Генчев

№341/16.09.2022

335

Андон Сашев Костадинов

№342/16.09.2022

336

Сашо Стоянов Лонгозов

№343/16.09.2022

337

Мария Ангелова Иванова

№344/16.09.2022

338

Калинка Николаева Чавдарова

№345/16.09.2022

339

Никола Траянов Ангелов

№346/16.09.2022

340

Йордан Великов Сакинов

№347/16.09.2022

341

Николай Георгиев Стоянов

№348/16.09.2022

342

Страхил Ангелов Снежанов

№349/16.09.2022

343

Костадинка Панева Дралчева

№350/16.09.2022

344

Илия Русков Димитров

№351/16.09.2022

345

Иво Атанасов Александров

№352/16.09.2022

346

Траян Николов Ангелов

№353/16.09.2022

347

Емил Петров Петров

№354/16.09.2022

348

Кристиян Матев Матев

№355/16.09.2022

349

Иван Асенов Фотев

№356/16.09.2022

350

Анушка Илиева Даулджиева

№357/16.09.2022

351

Георги Любенов Динков

№358/16.09.2022

352

Иванка Димова Жекова

№359/16.09.2022

353

Михаил Колев Михалев

№360/16.09.2022

354

Тодор Станков Костов

№361/16.09.2022

355

Божидар Костадинов Михайлов

№362/16.09.2022

356

Иван Димитров Димитров

№363/16.09.2022

357

Асен Асенов Фотев

№364/16.09.2022

358

Ваня Петрова Златинова

№365/16.09.2022

359

Минка Николаева Бабанкова

№366/16.09.2022

360

Дорина Иванова Илиева

№367/16.09.2022

361

Димитър Петков Стойчев

№368/16.09.2022

362

Петя Петрова Стоянова

№369/16.09.2022

363

Ирена Янкова Токмакчиева

№370/16.09.2022

364

Кирчо Николов Бойчев

№371/16.09.2022

365

Станко Стоянов Кръстев

№372/16.09.2022

366

Фабиян Зоев Каракачанов

№374/16.09.2022

367

Стоян Михайлов Кошничаров

№375/16.09.2022

368

Петко Мишев Йорданов

№376/16.09.2022

369

Николай Митков Донев

№377/16.09.2022

370

Митко Антонов Чатлаков

№378/16.09.2022

371

Хюсеин Хамди Хамид

№379/16.09.2022

372

Ирена Красимирова Митева

№380/16.09.2022

373

Татяна Николаева Радева

№381/16.09.2022

374

Валентина Николаева Радева

№382/16.09.2022

375

Костадин Георгиев Петков

№383/16.09.2022

376

Златко Петров Вълков

№384/16.09.2022

377

Невена Рускова Стефанова

№385/16.09.2022

378

Таня Цвяткова Петрова

№386/16.09.2022

379

Марионка Иванова Жекова

№387/16.09.2022

380

Асен Атанасов Ковачев

№388/16.09.2022

381

Елена Христова Нунчева

№389/16.09.2022

382

Милена Тодорова Богданова

№390/16.09.2022

383

Стоил Пламенов Кехайов

№391/16.09.2022

384

Петър Красимиров Стайков

№392/16.09.2022

385

Теодор Димитров Тълпигов

№393/16.09.2022

386

Николай Николов Колев

№394/16.09.2022

387

Елина Георгиева Георгиева

№395/16.09.2022

388

Елена Трендафилова Николова - Маноилова

№396/16.09.2022

389

Христина Георгиева Чупова

№397/16.09.2022

390

Венцислав Пламенов Ненов

№398/16.09.2022

391

Мартин Господинов Колев

№399/16.09.2022

392

Диан Иванов Господинов

№400/16.09.2022

393

Наско Нунев Нунчев

№401/16.09.2022

394

Адриана Великова Митева

№402/16.09.2022

395

Женя Великова Митева

№403/16.09.2022

396

Нина Станчева Количева

№404/16.09.2022

397

Тодор Добрев Митев

№405/16.09.2022

398

Стоян Добрев Митев

№406/16.09.2022

399

Мартин Димов Димов

№407/16.09.2022

400

Мария Пламенова Йотова

№408/16.09.2022

401

Христо Янчев Андреев

№409/16.09.2022

402

Валентина Крумова Йотова

№410/16.09.2022

403

Станка Илиева Димитрова

№411/16.09.2022

404

Елена Иванова Атанасова

№412/16.09.2022

405

Николай Желязков Мерджанов

№413/16.09.2022

406

Петранка Димитрова Терзиева

№414/16.09.2022

407

Стоянка  Петкова Радева

№415/16.09.2022

408

Калина Костадинова Радева

№416/16.09.2022

409

Недялко Тодоров Недялков

№417/16.09.2022

410

Диана Николова Аладжова

№418/16.09.2022

411

Красимира Борисова Иванова

№419/16.09.2022

412

Валя Тодорова Георгиева

№420/16.09.2022

413

Незиле Ахмед Мюстеджеб

№421/16.09.2022

414

Катя Петрова Василева

№422/16.09.2022

415

Надя Антонова Мерджанова

№423/16.09.2022

416

Димо Василев Мерджанов

№424/16.09.2022

417

Елена Николаева Продромова

№425/16.09.2022

418

Леонид Атанасов Стамболиев

№426/16.09.2022

419

Борислава Стоянова Иванова

№427/16.09.2022

420

Гинка Сотирова Жекова

№428/16.09.2022

421

Георги Илиев Иванов

№429/16.09.2022

422

Велина Недкова Желязкова

№430/16.09.2022

423

Кремена Дукова Георгиева

№431/16.09.2022

424

Сийка Спирова Георгиева

№432/16.09.2022

425

Стойка Лазарова Иванова

№433/16.09.2022

426

Нина Йорданова Бинчева

№434/16.09.2022

427

Слави Трифонов Бинчев

№435/16.09.2022

428

Вяра Димова Мерджанова

№436/16.09.2022

429

Веселин Калчев Калчев

№438/16.09.2022

430

Веселин Любомиров Нанев

№439/16.09.2022

431

Калинка Стаматова Червенкова

№440/16.09.2022

432

Мария Димитрова Вълчева 

№441/16.09.2022

433

Анелия Ангелова Николова

№442/16.09.2022

434

Гергана Георгиева Палачорова

№443/16.09.2022

435

Димитринка Венелинова Илчева

№444/16.09.2022

436

Нела Колева Колева

№445/16.09.2022

  

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:30 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения