Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№281/25.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Тайбе Юсеин Абдурахим

02-18-00-001

Зам.-предс.

ДПС

Зиля исуф кадир

Айше Хюсеин Тахирова

02-18-00-001

Член

ДПС

тайбе юсеин абдурахим

Емине Ахмед Аптраман

02-18-00-002

Секретар

ДПС

зийнеб хасан хюсеин

Емел Федаил Ахмед

02-18-00-003

Зам.-предс.

ДПС

анифе йосджан шабан

Гюлтен Неджати Хюсеин

02-18-00-003

Член

ДПС

емне ахмед ибрям

Нина Димитрова Николaева

02-18-00-006

Зам.-предс.

ДПС

хафизе нури ахмед

Ереджеб Мустафа Осман

02-18-00-006

Член

ДПС

осман мустафа осман

Фатме Ибрям Муса

02-18-00-007

Член

ДПС

хурие шабан бекир

Фатме Адемова Ахмед

02-18-00-008

Член

ДПС

шабан осман шабан

Хюсеин Неждет Хюсеин

02-18-00-010

Секретар

ДПС

шабан редван шабан

Ширин Исмаил Юсеин

02-18-00-011

Зам.-предс.

ДПС

зейнеб мехмед ахмед

Йоскан Емин Джаид

02-18-00-013

Член

ДПС

зюлкарне хюсеинали зюлкарне

Али Мехмед Ахмед

02-18-00-015

Член

ДПС

ахмед хюсеин сали

Али Хаккъ Али

02-18-00-017

Член

ДПС

ереджеб фикрет байрамали

Неджми Исмаил Тулум

02-18-00-018

Зам.-предс.

ДПС

зийнеб осман тулум

Фатме Зекерия Мехмед

02-18-00-018

Член

ДПС

хасие хака ахмед

Зийнеб Осман Тулум

02-18-00-019

Член

ДПС

хасан мехмед хасан

емне селим шалдър

02-18-00-019

Член

ДПС

хасан ниязи хюсеин

Хасан Мехмед Хасан

02-18-00-020

Член

ДПС

ахмед исуф ахмед

Октай Зюлфер Тулум

02-18-00-020

Член

ДПС

емне хюсеин мехмедали

Гюнай Кемал Али

02-18-00-021

Член

ДПС

ахмед хасан зейнел

Есма Мехмед Ахмед

02-18-00-022

Член

ДПС

зейнеб ахмед мехмед

Хатче Хюсеин Мехмед

02-18-00-023

Секретар

ДПС

ремзие ахмед хамзова

калбие рагуп хаджиибрахим

02-18-00-024

Председател

ДПС

кадрие хюсеин мустафа

хатче саид мехмед

02-18-00-024

Член

ДПС

фатме нергюн мустафа

Ахмед Мустафа Халилходжа

02-18-00-026

Член

ДПС

кадрие осман джемил

Айше Ферхан Фикри

02-18-00-026

Член

ДПС

фатме еюб бехмен

Есмерай Халид Кирова

02-18-00-027

Зам.-предс.

ДПС

гюнюл хасан кирова

Гюлджан Ахмед Ибрям

02-18-00-027

Член

ДПС

есмерай халит кирова

Милен Веселинов Петков

02-18-00-028

Член

ДПС

айше фаари касим

Юсеин Исуф Юсеин

02-18-00-028

Член

ДПС

гюлджан ахмед ибрям

Тюркян Мехмед Пюскюлю

02-18-00-029

Председател

ДПС

гьокан юсеин ибрям

Али Хюсеин Али

02-18-00-030

Член

ДПС

шабаналимустафа шабанали

Джелил Шабан Рашид

02-18-00-031

Председател

ДПС

кадир адем неджиб

мехмед исмаил мехмед

02-18-00-032

ЧЛЕН

ДПС

тунай исуф аптула

мухсин фикри сакин

02-18-00-032

Председател

ДПС

юсеин кадир апаз

хаджер якуб хюсеин

02-18-00-033

Член

ДПС

хаджер зекерие хасан

Нефисе Юсеин Ефенди

02-18-00-034

Секретар

ДПС

йозкан хюсеин халил

Йоскан Хюсеин Халил

02-18-00-035

Секретар

ДПС

алиджан ремзи сюлейман

Нефисе Бедри Осман

02-18-00-035

Член

ДПС

еметула ахмед лятиф

Хасан Шабан Юсеин

02-18-00-036

Член

ДПС

семра смаил илияз

Хатче Изет Махмуд

02-18-00-037

Зам.-предс.

ДПС

ереджеб нихат ереджеб

Ахмед Шевкет Муса

02-18-00-037

Член

ДПС

хатче изет махмуд

Хасан Билял Хасан

02-18-00-038

Член

ДПС

мустафа осман хасан

Зюбейде Емин Адем

02-18-00-039

Член

ДПС

себахат мехмед аптраман

Емине Хикмет Исмаил

02-18-00-041

Член

ДПС

емин мустафа емин

Хафисе Мустафа Хюсеин

02-18-00-042

Председател

ДПС

мийрем неждет мустафа

Мийрем Неждет Мустафа

02-18-00-042

Член

ДПС

севинч идриз ахмед

Фатме Халит Саид

02-18-00-043

Зам.-предс.

ДПС

арзу халит хабил

Еюб Мехмед Салим

02-18-00-043

Член

ДПС

назмие мустафа салим

Семра Алиосман Неджиб

02-18-00-046

Зам.-предс.

ДПС

юмухан азис хаккъ

Хюсеин Мехмед Иляз

02-18-00-046

Член

ДПС

адиле мустафа осман

Фатме Насъф Осман

02-18-00-047

Зам.-предс.

ДПС

семра алиосман неджиб

Шериф Юмер Ереджеб

02-18-00-047

Член

ДПС

нуршен ахмед мехмед

Мерал Ружди Ферадова

02-18-00-048

Член

ДПС

мурат салиев неджибов

Иман Али Юзеир

02-18-00-049

Председател

ДПС

фатме фикрет мехмед

Фатме Фикрет Мехмед

02-18-00-049

Член

ДПС

ремзие мехмед нурула

Анифе Ремзи Мехмед

02-18-00-051

Секретар

ДПС

айлин ереджеб ахмед

Хафсе Хасан Шакир

02-18-00-051

Член

ДПС

анифе ружди исмаил

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Руен съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:25 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения