Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. №2_1/ 25.09.2022г., в 11 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 75 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА 75 /седемдесет и пет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника           

(броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Георги Киров Димитров

2

Диана Стоянова Шаренкова

3

Станка Василева Костадинова

4

Стоянка Петкова Костадинова

5

Таня Георгиева Георгиева

6

Марина Николова Петрова

7

Йордан Христов Стоянов

8

Росен Стоянов Живков

9

Тодор Христов Тодоров

10

Таня Янкова Желязкова

11

Проданка Димитрова Вецева

12

Радостин Костадинов Георгиев

13

Грациела Василева Георгиева

14

Албена Маврова Маврова

15

Атанас Димчев Михалев

16

Маргарита Ванкова Иванова

17

Киро Станков Георгиев

18

Добри Кирчев Ангелов

19

Михаела Ангелова Димова

20

Стоян Янев Стамов

21

Атанас Георгиев Костадинов

22

Станка Ганчева Мангърова

23

Слави Страхилов Георгиев

24

Стоян Асенов Асенов

25

Рамадан Мехмед Ахмед

26

Недим Мехмед Ахмед

27

Али Мехмед Рамадан

28

Хава Смаил  Хасан

29

Халил Мустафа Хрюстем

30

Илияз Хасанов Мехмедов

31

Айдън Кязим Рамадан

32

Осман Мустафов Аптулов

33

Бюлент Еминов Еминов

34

Халиме Ахмед Хаджибекир

35

Ахмед Ахмед Хюсеин

36

Инджиле Еминова Юсеинова

37

Стилиян Борисов Василев

38

Назиф Хасан Мустафа

39

Юмер Али Иляз

40

Февзи Байрямали Иляз

41

Мохамед Шабанов Билялов

42

Али Ниязи Осман

43

Стилиян Юлиянов Миляков

44

Бедри Салиибрямов Салимов

45

Стоянка Борисова Иванова

46

Иван Ангелов Иванов

47

Недрет Ахмед Халил

48

Емне Енвер Мехмед

49

Христина Радулова Калоянова

50

Халил Рамаданов Илязов

51

Мустафа Зиядил Юмер

52

Руси Иванов Енев

53

Ерхан Идриз Аптараман

54

Емурла Ерол Емурла

55

Халил Рамисов Феъзов

56

Вели Хюсеин Мустафа

57

Небия Хасанова Али

58

Невие Хасанова Али

59

Али Мехмед Али

60

Халил Мехмед Али

61

Джемиле Ахмедова Али

62

Мехмедемин Мехмед Мехмед

63

Несрин Сюлейман Осман

64

Мехмед Хюсеин Мехмед

65

Гьокан Юсеин Ибрям

66

Хюсеин Мустафа Якубов

67

Сунай Мехмед Осман

68

Юмер Лятиф Чобан

69

Юмю Юсеин Ахмед

70

Мустафа Осман Мустафа

71

Хюсеин Мурад Хасан

72

Юзеир Шабан Юзеир

73

Хасан Зейнеб Халил

74

Акиф Христов Киров

75

Емине Ахмед Исмаил

 

          ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:22 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения