Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 187 – НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. във втори избирателен район – Бургас от кандидатската листа на Коалиция „Продължаваме Промяната“

Постъпило е заявление с вх.№ 280 от 25.09.2022 г. от Бисер Русимов Русимов, ЕГН: ………………., кандидат за народен представител от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, с което същият заявява, че се отказва от участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. Заявлението е подадено лично и е надлежно заведено във входящия дневник на комисията. С Решение № 55-НС от 30.08.2022г., Районна избирателна комисия – Бургас е регистрирала кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. във 2-ри многомандатен изборен район - Бургас на Коалиция „Продължаваме Промяната“. В листата заявителят е регистриран като кандидат под номер 15.

Заявлението за отказ на кандидата е направено след изтичане на преклузивния срок по чл.258, ал.5, пр. второ от ИК, който съобразно хронограмата на ЦИК изтича в 17,00 часа на 01.09.2022 г.. Следователно по аргумент на противното от посочената правна норма и съобразно указанията, дадени в т. 27 от Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 9 във връзка с чл.258, ал.5, предл. второ от Изборния Кодекс, Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, и Решение № 55 – НС от 30.08.2022 г. на РИК - Бургас,  Районна избирателна комисия - Бургас

 

РЕШИ:

 

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Бисер Русимов Русимов, ЕГН: …………….., като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. под номер 15–ти от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана с Решение № 55-НС от 30.08.2022 г. на РИК-Бургас.
 2. Обезсилва удостоверението, издадено на заличения кандидат.

3.Указва в информационните материали предназначени за избирателите и съдържащи  информация за кандидатите за народни представители  в регистрираните кандидатски листи, върху името на  Бисер Русимов Русимов да бъде поставен надпис „заличен“ .

Настоящото решение след влизането му в сила, да се отрази незабавно в електронните регистри.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:11 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения