Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 183 – НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 1_4/ 24.09.2022г., в 16.15 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 72 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 Август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА 49 /четиридесет и девет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника            (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

ФЕРДАН МЕХМЕД ИБРЯМ

2

ХАЛИЛ РУЖДИ ХАЛИЛ

3

ДЖАФЕР ЕЛИЗАБЕТОВ ЛАЗАРОВ

4

АЙШЕ НЕДЖАТИ НАЗИФ

5

ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН

6

МЕТИН МЕХМЕД СЕЛИМ

7

АХМЕД МЕЖНУН ХЮСЕЙНАЛИ

8

САИД АХМЕД ИСМАИЛ

9

ХЮСЕИН НЕЖДЕТ ХЮСЕИН

10

ИСМАИЛ МУСТАФА МЕХМЕД

11

АЙШЕ ФИКРИ МЕХМЕД

12

ЙОСКАН ЕМИН ДЖАХИД

13

ЗИЙНЕБ АЗИМ СМАИЛ

14

ХЮСЕИН МУСТАФА МЕХМЕД

15

ШАБИДИН ХАСАН ХАКЪ

16

ХЮСЕИН ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ

17

КЯЗИМ СЕЛЯМИ САИД

18

МУСТАФА МЕХМЕД МУСТАФА

19

ГЮНАЙ КЕМАЛ АЛИ

20

АХМЕД МЕДЖИТ АХМЕД

21

ОСМАН ЮСУФОВ ОСМАНОВ

22

ХАСАН РЕМЗИ ЯКУБ

23

ГАЛИБ МУСТАФА СМАИЛ

24

АХМЕД МУСТАФА СЕРБЕЗ

25

ЕРТАН МУСТАФА ХАЛИТ

26

ГЮНАЙ ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ

27

ЛЮТФИ САЛИМ ЛЮТФИ

28

АХМЕД МЕХМЕДАЛИ АХМЕД

29

ОРХАН ЮСЕИН МУТАЛИБ

30

СЕИД ХАСАН СЕИД

31

СЕВИНЧ РАМАДАН СМАИЛ

32

АЙШЕ ИЛИЯЗ СМАИЛ

33

ФИКРИЕ ШЕМШИ ШУКРИ

34

МИНКА РАДОСТИНОВА КЪРМАДЖИЕВА

35

НУРУЛА ХЮСЕИН ЛЯТИФ

36

САМИ ДЖЕВДЕТ ЧОПХЮСЕИН

37

ШАКИР ЮМЕР ХЮСЕИН

38

АХМЕД ГЮРСЕЛ ШАБАН

39

ИСМАИЛ МУСТАФА ИСМАИЛ

40

АПТУЛА АХМЕД ИДРИЗ

41

РУХИ МЕХМЕД МУСТАФА

42

НЕВЗАТ ЛЮТФИ ИСМАИЛ

43

ШАХИН МЕХМЕД АХМЕД

44

СЕЙФИ ФЕИМОВ БЕЛЕВ

45

РУЖДИ РАМАДАН ХАСАН

46

АЙХАН АХМЕД МЕХМЕД

47

ШАБАН ХЮСЕИН МЕХМЕД

48

ЗЮЛЕЙХА ХАСАН ИЛЯЗ

49

НЕЖДИЕ АХМЕД ИРИ

 

          ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:47 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения