Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 207/21.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

 

СИК №

Трите имена на заменен член

Длъжност

Партия

Трите имена на новото предложение

Ибрям Ейваз Мехмед

020400223

Член

ДПС

Самин Мехмед Адем

Елис Нуржан Чолак

020400296

Член

ДПС

Себиле Тасим Молахюсеин

Лебибе Орхан Смаил

020400210

Секретар

ДПС

Гюлхан Ереджеб Адем

Айсел Халилова Гугова

020400216

секретар

ДПС

Мехмед Самин Адем

Динка Стайкова Динева

020400208

Зам.председател

ДПС

Петя Тодорова Кочева

Мехмед Сами Адем

020400220

Председател

ДПС

Пламена Руменова Иванова

Фатме Исуф Хамза

020400149

Зам.председател

ДПС

Мехмед Шукриев Ахмедов

Ърфан Ахмед Сюлейман

020400047

Член

ДПС

Небие Юмер Смаил

Фатме Хюсеин Шълдър

020400048

Зам.председател

ДПС

Ведат Ахмед Мухарем

Джемиле Хюсеинова Шабанова

020400049

Член

ДПС

Гюлшен Хасан Мухарем

Радослав Миленов Йорданов

020400045

Член

ДПС

Фетие Редван Ахмед

Мария Иванова Минева

020400319

Член

ДПС

Мартин Михайлов Чакъров

Марийка Георгиева Христова

020400072

Зам.председател

ДПС

Елена тодорова генчева

Мирослав Иванов Дрешев

020400191

Председател

ДПС

Ирфан Алиосман Ахмед

Зиля Сюлейман Ахмед

20400036

Член

ДПС

Ивелина Десиславова Железова

Валентин Янчев Георгиев

020400184

Член

ДПС

Анна Векилова Хаджиева

Хюрмие Кадир Исуф

020400185

Секретар

ДПС

Елина Асенова Караджова

Йорданка Христова Господинова

020400186

Член

ДПС

Демир Дениславов Алипиев

Гюлюмсер Раиф Шукри

020400192

Член

ДПС

Поля Йорданова Алипиева

Росен Желев Георгиев

020400302

Член

ДПС

Мария Ангелова Вълева

Невин Шабан Смаил

020400260

Секретар

ДПС

Айтен Назифова Нурла

Дилян Валентинов Аскеров

020400262

Секретар

ДПС

Нурла Мустафа Нурла

Елиза Тонева Тонева

020400146

Председател

ДПС

Галя Илиева Михалева

Невена Вълчева Пеева

020400338

Член

ДПС

Жечка Янчева Христова

Октай Рейхан Мехмед

020400063

Член

ДПС

Емне Мехмед Мустафа

Фатме Реджеб Исмаил

020400119

Председател

ДПС

Нехрин Ахмед Мехмед

Емине Осман Юсеин

020400121

Секретар

ДПС

Гюнай Ахмед Мехмед

Андон Иванов Тенев

020400246

Секретар

ДПС

Зелиха Селятин Мухарем

Дияна Георгиева Славова-Атанасова

020400247

Зам.председател

ДПС

Реджеб Селятин Мухарем

Донка Лекова Йорданова

020400166

Член

ДПС

Стефка Генчева Димова

           

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения