Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
Бургас, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Карнобат от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

 

Постъпило е заявление с вх. № 167/ 19.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Карнобат. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Хаджер Юмер Юмер

020900003

ЧЛЕН

ДПС

Ерджан Гюрселов Халибрямов

Бекир Рамадан Коджаюмер

020900006

Секретар

ДПС

Ебру Бекир Коджаюмер

Ерджан Гюрселов Халибрямов

020900012

Секретар

ДПС

Христина Недкова Иванова

Дурджан Дурмушали Хасан

020900015

Член

ДПС

Бейе Халит Халим

Кадрие Акиф Рамадан

020900016

ЧЛЕН

ДПС

Халил Мюмюнов Селимов

Гюлсюм Юмер Мехмед

020900017

ЧЛЕН

ДПС

Садие Аптула Садулла

Костадинка Димова Костова

020900021

ЧЛЕН

ДПС

Сабри Юлви Кьос

Фетие Ерол Шериф

020900024

ЧЛЕН

ДПС

Синан Али Коджаюмер

Севим Мюмюн Шериф

020900025

ЧЛЕН

ДПС

Реджеп Хюсеин Бошнак

Марияна Андонова Иванова

020900035

Зам. Председател

ДПС

Изет КеримМехмед

Сали Мюмюн Шериф

020900041

ЧЛЕН

ДПС

Шенанси Реджеб Мустафа

Джеврие Бейтула Чакър

020900042

Председател

ДПС

Рамадан Саадет Мехмед

Хасан Рамадан Мехмед

020900042

ЧЛЕН

ДПС

Селвер Адемова Салиева

Хасан Хасан Хасан

020900044

Секретар

ДПС

Ердинч Хасан Селим

Кадрие Хюсеин Селим

020900046

Председател

ДПС

Ресиме Хюсеинова Джукова

Селви Деян Зелхар

020900046

ЧЛЕН

ДПС

Кадрие Хюсеин Селим

Николай Радостинов Радев

020900048

Председател

ДПС

Танер Юлиянов Терзиев

Реджеп Хюсеин Бошнак

020900050

ЧЛЕН

ДПС

Севгюл Назми Афуз

Хюсеин Исмаил Сюлейман

020900052

Зам. Председател

ДПС

Исмаил Мехмед Емин

Танер Юлиянов Терзиев

020900058

ЧЛЕН

ДПС

Халит Мухамед Дуран

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Карнобат съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Карнобат, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения