Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 274 – НС
Бургас, 25.03.2017

ОТНОСНО: На 24.03.2017г. в РИК – Бургас е постъпила преписка с вх. № 351/24.03.2017г. от РУ Карнобат.

Към преписката са приложени :

Докладна записка от Владимир Христов - главен инспектор при РУ Карнобат, с приложени към нея сведения от Хюсеин Селим Селим – кмет на село Кликач, общ. Карнобат и Ахмед Мурадов Халилов.

В така предоставените материали са изложени две твърдения:

  1. Според Хюсеин Селим Селим – кмет на с. Кликач, общ. Карнобат, е извършено нарушение, изразяващо се в нерегламентирано ползване на заседателна зала, находяща се в сградата на кметството в село Кликач от лица, твърдящи, че провеждат предизборна среща. Не се посочва наименованието на политическата сила, в полза на която се провежда мероприятието.

Приложено е и сведение от Ахмед Мурадов Халилов – учител в ОУ „Христо Ботев“ с. Кликач, който твърди, че е притежавал ключ от съответната зала  и я е отключил за провеждане на предизборна среща.

  1. В приложената към преписката Докладна записка № 232р-2413/20.03.2017г. на главен инспектор Владимир Христов се твърди, че е подаден сигнал от Нури Метин Нури от с. Карагеоргиево, общ. Айтос  за това, че без негово знание и разрешение, върху панорамното стъкло на притежавания от него автомобил е залепен агитационен материал – плакат на политическа партия  „ДПС“. Същият заявява, че е подал жалба в РИК – Бургас.

След запознаване с предоставените материали, РИК – Бургас установи, че:

  1. От предоставените материали по преписката, може да се направи обосновано предположение, че заседателната зала, находяща се в сградата на кметството в с. Кликач, общ. Карнобат е общинска собственост и като такава, съгл. чл. 8 от Закона за общинската собственост, редът за нейното предоставяне под наем и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет.

Районна избирателна комисия – Бургас счита, че компетентен да извърши проверка относно реда за ползването на сградата е кмета на Община Карнобат.

В случай, че се установи неправомерно ползване на общинска собственост, следва да се установи и целта, за която е ползвана, от една страна,за да може кмета на общината да прецени налице ли е основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност на лицето, допуснало ползването, а от друга, за да извърши РИК преценка за наличие на основания за ангажиране на административно-наказателна отговорност на лице, допуснало нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

  1. След като се запозна с изложеното в докладна записка № 232р-2413/20.03.2017г. на главен инспектор Владимир Христов, относно твърдения за нерегламентирано залепване на агитационен материал върху автомобил, собственост на физическо лице и поради липсата на достатъчно информация, Районна избирателна комисия – Бургас не следва  да вземе становище, както и предвид характера на мястото на нерегламентираното поставяне на агитационния материал – моторно превозно средство, не може да  даде указание на конкретно лице за неговото премахване, нито може да установи кой е извършител на облепянето на автомобила. Следва да се отбележи също, че в РИК Бургас не е постъпвал сигнал от лице, твърдящо ползване на частната му движима собственост за поставяне на агитационни материали.

Във връзка с горното и на основание чл. 72 т. 17 от ИК и чл. 8 от ЗОС, Районна избирателна комисия -  Бургас,

 

РЕШИ:

Препраща по компетентност на кмета на Община Карнобат, преписка с Рег. № 232р-2564/22.03.2017г. на РУ Карнобат;

Указва на кмета на Община Карнобат да извърши проверка по случая и да уведоми РИК-Бургас за обстоятелствата, при които е предоставено ползването на общинската собственост.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 26.03.2017 в 12:19 часа

Календар

Решения

всички решения