Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 265– НС
Бургас, 25.03.2017

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

Постъпили са заявления с вх. № 360 и 378 от 25.03.2017г. от Тошко Иванов, Георги Митев, Стоян Грозев, Дойчо Дойчев- упълномощени представители на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите КП „Реформаторски блок – Глас народен“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в  excel  формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък .

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения  на назначените членове  на СИК.

           

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

            Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 25.03.2017г.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова

* Публикувано на 26.03.2017 в 12:12 часа

Календар

Решения

всички решения