Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 302-ЕП
Бургас, 05.06.2019

ОТНОСНО: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В Районна избирателна комисия - Бургас е постъпило заявление с вх. № 451/26.05.2019 г. по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от г-н Христо Иванов в качеството му на председател на ПП Движение Да България. Със същото заявителят моли да му бъдат предоставени информация и копия на документи, както следва:

 1. Към 30 април 2019 г. колко /брой/ членове на секционни избирателни комисии са назначени във всяка една РИК.“ Заявителят посочва, че желае информацията да му бъде предоставена в табличен вид с посочване на номера на решенията на всяка една РИК
 2. В случай, че решенията на всяка една РИК не са оповестени публично /чрез интернет страниците на РИК/ .Моля, да се предоставят копия на тези решения.
 3. Графици с обученията на членовете на секционните избирателни комисии от всяка едно от районните избирателни комисии заедно с присъствен списък на обучаваните.
 4. Към 15 май 2019г. колко /брой/ членове на подвижни секционни избирателни комисии са назначени във всяка една РИК. Моли информацията да бъде предоставена в табличен вид и да се посочат номерата на решенията на всяка една РИК.
 5. Колко членове на секционни избирателни комисии са назначени от всяка една от районните избирателни комисии на 23 май, на 24 май, 25 май и в изборния ден на 26 май. Заявителят иска информацията да му бъде предоставена в табличен вид и да се посочат номерата на решенията на всяка една РИК.

На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, заявителят посочва формата за предоставяне на информацията, като в случая е избрано – копия на материален /хартиен/ носител и  копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните

  

   След като Районна избирателна комисия - Бургас разгледа горепосоченото заявление, взе предвид следното от фактическа и правна страна: Съгласно разпоредбите на чл. 71 от Изборния кодекс заседанията на районната избирателна комисия се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район (район), включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия:

 1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;
 2. упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район или на района според районирането на страната на последните избори за народни представители за Народно събрание;
 3. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната и утвърждава списъците на резервните членове;

   Всички решения на Районна избирателна комисия Бургас са публикувани на следния електронен адрес: https://rik02.cik.bg/ep2019/decisions и са публично достъпни за всички заинтересовани лица. В тази връзка заявителя може да се запознае в детайли с тях на посоченият електронен адрес.

Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район (района) съвместно с обучителното звено по чл. 56, ал. 1 от Изборния кодекс. За Районната избирателна комисия – Бургас не е вменено нормативно задължение в Изборния кодекс или друг нормативен акт за създаване и съхраняване на статистическа информация по отношение на присъствен списък и точен брой на присъствалите членове на секционни избирателни комисии на обученията проведени от Районната избирателна комисия Бургас на територията на област Бургас. Поради тази причина не е възможно предоставянето на тази информация. Районна избирателна комисия Бургас разполага с графици за проведените обучения на територията на област Бургас и съответно тази информация може да бъде предоставена.

 

   Предвид горното на основание чл.28, ал.2, чл.34, ал.1, чл.35, ал.3 изречение първо от Закона за достъп до обществена информация във връзка с подадено искане в Районна избирателна комисия Бургас с вх. № 451/26.05.2019 г.

 

РЕШИХ :

 

     РАЗРЕШАВАМ достъпа до обществена информация на г-н Христо Иванов в качеството му на председател на ПП Движение Да България, както следва:

По въпрос №1 Към 30 април 2019 г. колко /брой/ членове на секционни избирателни комисии са назначени във всяка една РИК са назначени 6113 бр. членове.

     

Решение за определяне броя на членовете в СИК

Община

Брой СИК без ПСИК

Брой членове в СИК

5-ЕП/13.04.2019

Айтос

50

410

6-ЕП/13.04.2019

Бургас

338

2948

7-ЕП/13.04.2019

Камено

20

158

8-ЕП/13.04.2019

Карнобат

59

457

9-ЕП/13.04.2019

Малко Търново

14

104

10-ЕП/13.04.2019

Несебър

38

310

11-ЕП/13.04.2019

Поморие

52

408

12-ЕП/13.04.2019

Руен

49

395

13-ЕП/13.04.2019

Созопол

21

169

14-ЕП/13.04.2019

Средец

39

297

15-ЕП/13.04.2019

Сунгурларе

30

230

16-ЕП/13.04.2019

Приморско

9

73

17-ЕП/13.04.2019

Царево

20

154

 

 

 

6113

 

По въпрос №2 Всички решения на РИК-Бургас са оповестени публично на интернет на следния електронен адрес: https://rik02.cik.bg/ep2019/decisions

 

По въпрос №3 Предоставяме ВИ графиците за обучения на СИК

 

Г Р А Ф И К

за обучение на СИК

 

община

дата

място на провеждане

 

1.

 

 

Айтос

 

20 май

 

читалище в гр.Айтос

 

2.

 

 

Бургас

20 май

21 май

 

22 май

зала НХК

зала НХК и

зала „Бойчо Брънзов“

зала „Младост“

 

3.

 

 

Камено

 

23 май

 

зала на Гражданска отбрана

 

4.

 

 

Карнобат

 

20 май

 

читалището в гр. Карнобат

 

5.

 

 

Малко Търново

 

17 май

 

читалище „Просвета“ 

 

6.

 

 

Несебър

 

20 май

 

читалище в Стария Несебър

 

7.

 

 

Поморие

 

20 май

 

читалище в гр.Поморие

 

8.

 

 

Приморско

 

21 май

 

 

зала на партера в общинска администрация

 

9.

 

 

Руен

 

20 май

 

ритуална зала

 

10.

 

 

Созопол

 

21 май

 

зала на общински съвет

 

11.

 

 

Средец

 

23 май

 

читалище „Просвета“

 

12.

 

 

Сунгурларе

 

20 май

 

читалище „Просвета“

 

13.

 

 

Царево

 

21 май

 

читалище „Георги Кондолов“

 

 

По въпрос №4  Подвижните СИК са назначени с решения на РИК- Бургас № 35-ЕП/ 30.04.2019г.; № 66-ЕП/13.05.2019г. и Решение № 76-ЕП/ 14.05.2019г. и са публично оповестени на електронен адрес: https://rik02.cik.bg/ep2019/decisions

 

 

Решение за определяне броя на членовете в ПСИК

Община

Брой членове

4-ЕП/13.04.2019г.

 

5

35-ЕП/30.04.2019

Поморие

5

66-ЕП/13.05.2019

Бургас

5

76-ЕП/14.05.2019

Карнобат

5

 

 

 

По въпрос №.5 от исканата информация колко членове на СИК са назначени на 23, 24, 25  и в изборния ден. Всички промени са извършени изрично по волята на политическите субекти, имащи право на квоти и след писмено заявление от тяхна страна.

23.май

24.май

Решение

Брой промени в СИК

Решение

Брой промени в СИК

214- ЕП/23.05.2019

1

247-ЕП/24.05.19

8

239-EП/23.05.2019

14

248-ЕП/24.05.19

1

241-ЕП/23.05.2019

1

249-ЕП/24.04.19

2

210-ЕП/23.05.19

3

255-ЕП/24.05.2019

1

230-EП/23.05.19

2

247-ЕП/24.05.2019

2

234-ЕП/23.05.19

2

250-ЕП/24.05.2019

14

212-EП/23.05.19

11

251-ЕП/24.05.19

1

216-ЕП/23.05.19

4

252-ЕП/24.05.2019

3

226-ЕП/23.05.19

1

253-ЕП/24.05.19

67

229-ЕП/23.05.19

10

254-ЕП/24.05.19

23

231-ЕП/23.05.2019

1

256-ЕП/24.05.2019

1

232-EП.23.05.2019

4

257-ЕП/24.05.2019

2

233-ЕП/23.05.2019

3

259-ЕП/24.05.2019

3

235-ЕП/23.05.2019

1

260-ЕП/24.05.19

2

236-ЕП/23.05.2019

1

246-ЕП/24.05.19

10

237-ЕП/23.05.2019

1

252-ЕП/24.05.2019

2

241-ЕП/23.05.2019

1

 

 

242-ЕП/23.05.2019

4

 

 

213-ЕП/23.05.2019

1

 

 

221-ЕП/23.05.19

40

 

 

218-ЕП/23.05.19

10

 

 

219-EP/23.05.2019

3

 

 

220-ЕП/23.05.19

1

 

 

222-ЕП/23.05.2019

1

 

 

217-ЕП/23.05.2019

1

 

 

225-ЕП/23.05.2019

3

 

 

223-ЕП/23.05.2019

1

 

 

224-ЕП/23.05.2019

1

 

 

236-ЕП/23.05.2019

1

 

 

237-ЕП/23.05.2019

1

 

 

 

 

 

25.май

26.май

Решение

Брой промени в СИК

Решение

Брой промени в СИК

267-ЕП/25.05.19

1

285-ЕП/26.06.2019

129

280-ЕП/25.05.19

5

 

 

264-ЕП/25.05.19

24

 

 

266-ЕП/25.05.2019

1

 

 

265-ЕП/25.05.2019

2

 

 

274-ЕП/25.05.19

16

 

 

277-ЕП/25.05.2019

1

 

 

262-ЕП/25.05.19

9

 

 

267- ЕП/25.05.19

2

 

 

268-EП/25.05.2019

4

 

 

276-ЕП/25.05.2019

2

 

 

275-ЕП/25.05.2019

1

 

 

273-ЕП/25.05.2019

1

 

 

269-ЕП/25.05.2019

3

 

 

270-ЕП/25.05.2019

2

 

 

279-ЕП/25.05.2019

5

 

 

282-ЕП/25.05.2019

2

 

 

284-EП/25.05.19

3

 

 

263-ЕП/25.05.19

12

 

 

264-ЕП/25.05.19

7

 

 

267-ЕП/25.05.19

8

 

 

278-EП/25.05.19

9

 

 

271-ЕП/25.05.19

2

 

 

 

 

 

 

 

 

      Степен на осигурения достъп до исканата информация: пълен достъп

      Исканата информация да бъде предоставена на ПП Движение Да България на посоченият в заявлението електронен адрес съгласно разпоредбата на чл.35 ал.3 изр.1 от ЗДОИ

    На основание чл.35, ал.3 изречение второ от ЗДОИ, не следва да се заплащат разходи по предоставянето на исканата обществена информация.

    Препис от решението да се връчи на ПП Движение Да България, с адрес за кореспонденция гр.София, бул. “Драган Цанков“, 12-16, ет, 2, ап. 7 е-mail: [email protected]

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Бургас.

 

Председател:

Елка Стоянова

 

Секретар:

Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 10.06.2019 в 11:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 302-ЕП / 05.06.2019

  относно: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 • № 301- ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал за неразрешена агитация в профил в социална мрежа

 • № 300- ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Димитър Бойчев – областен координатор на ПП ГЕРБ Бургас

всички решения