Архив избори:
24.09.2022

Обучения за членовете на СИК в община Бургас

РИК - Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК в община Бургас за провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г. График на обученията можете да изтеглите от ТУК.

24.09.2022

Гласуване на болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Районна избирателна комисия, Изборен район 02 – Бургаски, СЪОБЩАВА, че избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация , могат да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., в общините Бургас, Поморие, Карнобат и Сунгурларе.

Тези избирателите гласуват в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия.   

Гласуването е при спазване на всички противоепидемични мерки.  

Ако избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер, предоставен от всяка една от посочените общини.

Общинска администрация уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

20.09.2022

СПИСЪК с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02 - Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирате

10.09.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 Г

04.09.2022

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

РИК Бургас информира участниците в изборите за народни представители, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17, 00ч. на 01.10.2022г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на Областна администрация Бургас както следва:  

-     Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа - изтегли ТУК). заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартиен носител

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците в електронен вид -EXCEL

-     Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 45-НС от изборните книжа).

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 1318-НС/19.08.2022 на ЦИК, в което са посочени условията ,на които лицата следва да отговарят.

27.08.2022

Вписване на избиратели в избирателен списък по настоящ адрес

Районна избирателна комисия Бургас уведомява избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 
Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:
- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;
- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg/
19.08.2022

Електронна форма, част от необходимите документи пред РИК за регистрация на кандидатските листи

Във връзка с Решение 1230-НС/11.08.2022 г. на ЦИК и за по-голяма оперативност, електронната форма за представяне на кандидатските листи при регистрацията им в РИК може да изтеглите от ТУК.

Утвърденият образец се представя във вид на текстови файл – Еxcel.

16.08.2022

Заявления за регистрация на инициативен комитет

РИК БУРГАС информира, че  заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г. се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00. в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Крайният срок за регистрация на инициативни комитети в РИК г. е 22.08.2022г. до 17.00 часа.

16.08.2022

Заявления за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети

РИК БУРГАС уведомява, че заявления за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите на 02.10.2022 се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 30.08.2022 г.

Изискванията към кандидатите и подробности за процедурата са разписани в решение 1229-НС/11.08.2022 г. https://www.cik.bg/bg/decisions/1229/2022-08-11

16.08.2022

Образец за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии

На вниманието на политическите субекти с право на участие в съставите на СИК

На вниманието на общинските администрации

Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии, с цел унифициране на работата на всички участници в процеса по предлагане и назначаване съставите на СИК, РИК - Бургас, утвърди образец, в който да бъде оформено писменото предложение на кметовете на общини за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии. Образецът може да бъде изтеглен ТУК.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 409-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 408-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на списък на упълномощените представители от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 407-НС / 01.10.2022

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения